4. duben 2010 34701 bur

Stipendijní řád - opatření rektora 26c/2006

Univerzita Karlova v Praze

Opatření rektora č. 26c/2006


Název:
Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na LF Hradec Králové, KTF a LF Plzeň


K provedení:
Čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:
18. prosince 2006
Část I.


Čl. 1

 1. Tímto opatřením se na základě čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „řád“) stanoví náležitosti a podrobnosti o přiznávání stipendií podle čl. 4 odst. 1 a 2 a popřípadě též podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 6 odst. 3 a čl. 9a řádu na
a) Lékařské fakultě v Hradci Králové (část II./A.),
b) Katolické teologické fakultě (část II./B.) a
c) Lékařské fakultě v Plzni (část II./C.).

2. Část II. je uvedena v příloze tohoto opatření; legislativní zkratky jsou platné pro každou z částí II./A. až II./C. samostatně.


Čl. 2

 


1. Toto opatření nabývá účinnosti 18. prosince 2006.

2. Příslušná část (II./A. až II./C) tohoto opatření pozbývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti vnitřní předpis příslušné fakulty podle čl. 4 odst. 5 řádu.


V Praze dne 15. prosince 2006

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
rektor

Část II. - příloha

Část II./A.

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

 

Čl. 1/LF HK
Úvodní ustanovení


 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) podrobnosti a náležitosti pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Hradci Králové (dále jen „fakulta“).Čl. 2/LF HK
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)

 

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům nejdříve od začátku druhého ročníku studia. Stipendium se vyplácí nejméně 10% studentů z rozhodného počtu studentů, tj. fyzického počtu studentů, kteří v rozhodný den (viz bod 6) splňují podmínky v čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity a zároveň nejsou zapsáni v prvním ročníku studia.

2. Stipendium za vynikající studijní výsledky lze přiznat studentům, kteří v předcházejícím úseku studia studovali v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v prezenční formě studia, splnili všechny studijní povinnosti určené studijním plánem předcházejícího úseku studia (jde-li o studenta v nekreditním systému studia) nebo získali 60 kreditů a dosáhli studijního průměru do 1,25 včetně (viz odstavec 7 písm. a) ) , případně nad 1,25 (viz odstavec 7 písm. b) ).

3. Studentům, kteří studují podle individuálního studijního plánu, se může stipendium za vynikající studijní výsledky přiznat při rozložení studia na dobu přesahující akademický rok po splnění podmínek studijního plánu pro daný úsek studia.

4. Do průměrného prospěchu se započítávají:
a) všechny výsledky zkoušek a rozdílových zkoušek (tj. i známka neprospěl/a),
b) všechny výsledky zkoušek uznaných z předcházejícího studia.

5. Výpočet průměrného prospěchu se provede tak, že se součet všech známek (včetně známky "4", tj. neprospěl/a, a známky při opakování zkoušky) za příslušný úsek studia dělí počtem známek. Výsledek se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

6. Za rozhodná data se pro přiznávání prospěchových stipendií považuje stav k 31. říjnu běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne nejpozději do 30. listopadu běžného roku.

7. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je stanoveno stipendijním řádem univerzity. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno v těchto kategoriích:

a) I. kategorie – průměrný prospěch 1,00
II. kategorie – průměrný prospěch 1,01 - 1,25 včetně
b) Pokud je počet studentů splňujících výše uvedené podmínky nižší
než 10% všech studentů magisterského a bakalářského studia dle bodu 1,
bude stipendium přiznáno i studentům ve III. kategorii, tedy s horším
průměrným prospěchem než 1,25, a to až do naplnění stanoveného
kritéria (10% studentů); pokud ani tímto postupem nebude stanovené
kritérium 10% splněno, může děkan po projednání v akademickém senátu
fakulty zmírnit pro III. kategorii podmínku podle bodu 2 o splnění
všech studijních povinností (získání 60 kreditů) v předcházejícím ročníku studia.
c) Konkrétní výše stipendia bude odstupňována dle kategorií, tedy nejvyšší částky budou
přiznány studentům v I. kategorii, částky ve II. a III. kategorii budou nižší.

8. O výši stipendia a termínech výplat rozhodne v daném akademickém roce děkan fakulty po projednání v akademickém senátu.


Čl. 3/LF HK
Doktorandské stipendium
(K čl. 6 stipendijního řádu univerzity)


 

1. Konkrétní výše měsíčně vypláceného doktorandského stipendia v dalších ročnících prezenční formy studia bude stanovena podle výsledků výročního hodnocení k 31. 7. následovně:


a) 2. ročník:
i) 7. 000,- Kč základ,
ii) plus až 1 000,- Kč podle míry splnění všech povinností určených oborovou radou;o splnění povinností rozhoduje děkan na návrh oborové rady,
iii) plus až 1 000,- Kč podle míry splnění všeobecných studijních povinností; o splnění těchto povinností rozhoduje děkan,


b) 3. ročník:
i) 8. 000,- Kč základ,
ii) plus až 2 000,- Kč při splnění všech povinností určených oborovou radou; o splnění povinností rozhoduje děkan na návrh oborové rady,


c) 4. ročník: vyplácí se ve stejné výši jako ve 3. ročníku.

2. Částky podle odstavce 1 se dále navyšují podle čl. 6 odst. 4 stipendijního řádu univerzity.Část II./B.
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA KATOLICKÉ TEOLOGIKCÉ FAKULTĚ

 

Čl. 1/KTF
Úvodní ustanovení

 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě (dále jen „předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) podrobnosti a náležitosti pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě (dále jen „fakulta“).

 

Čl. 2/KTF
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)

 

1. Stanovení pořadí studentů:
Pořadí studentů bude stanoveno podle prospěchového průměru zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností v předchozím úseku studia, se započítáním všech opravných termínů dle čl. 6 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Stipendium bude přiznáno nejlepším z nich.

2. Počet studentů, kterým bude přiznáno stipendium:
Stipendium za vynikající studijní výsledky bude přiznáno v každém studijním oboru každého studijního programu deseti procentům studentů (zaokrouhleno na celé číslo nahoru), kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia, podle stavu k 31. 10. příslušného roku.

3. V případě, že více studentů bude mít shodný prospěchový průměr zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností v předchozím úseku studia, stipendium bude přiznáno všem z nich, ačkoliv tím bude překročen počet studentů uvedený v odstavci 2.

4. Překážky poskytnutí stipendia:
Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet,
a) pokud mu brání překážka uvedená v čl. 8 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu univerzity nebo
b) pokud jeho skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském
studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu.Čl. 3/KTF
Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8a stipendijního řádu univerzity
(K čl. 9a stipendijního řádu univerzity)

 

Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu UK se na stipendia podle čl. 8a Stipendijního řádu UK (Stipendia hrazená ze stipendijního fondu) nevztahují.Část II./C.

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

Čl. 1/LF P
Úvodní ustanovení

 

Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Plzni (dále jen „předpis“) podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) upravují podmínky pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům Lékařské fakulty v Plzni (dále jen „fakulta“).Čl. 2/LF P
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)

 


1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“) se přiznává studentům fakulty zpětně za vynikající prospěchový průměr v předcházejícím úseku studia.

2. Prospěchové stipendium se přiznává minimálně deseti procentům studentů fakulty, kteří dosáhli nejlepšího prospěchového průměru. Do prospěchového průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

3. Pro účely přiznání prospěchového stipendia se studenti dělí do dvou skupin:
Skupina a) studenti s prospěchovým průměrem 1,00
Skupina b) studenti s prospěchovým průměrem od 1,01 do 1,15
Konkrétní výši prospěchového stipendia vypláceného každé skupině stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

4. Pokud součet oprávněných žadatelů, kteří splňují kriteria uvedená v odstavci 3, nedosáhne hranice deseti procent, bude stipendium přiznáno dalším studentům s nejlepším prospěchovým průměrem tak, aby podmínka podle odstavce 2. byla splněna. Takto přiznané prospěchové stipendium bude vypláceno ve stejné výši jako Skupině b) podle odstavce 3.

5. Prospěchové stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet, nastala-li překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 odst. 1 a 2 stipendijního řádu univerzity.

6. V případě, že student studuje podle individuálního studijního plánu s rozložením studia ročníku do dvou let, přizná se při splnění podmínek podle odstavce 3, studentovi stipendium za vynikající studijní výsledky v akademickém roce následujícím po ukončení individuálního studijního plánu.

7. Za rozhodná data se pro přiznávání prospěchových stipendií považuje stav k 31. říjnu běžného roku.

8. Forma vyplácení prospěchového stipendia je bezhotovostní, neurčí-li děkan jinak. V žádosti o poskytnutí prospěchového stipendia student uvede číslo bankovního účtu, na který si přeje přiznané stipendium vyplatit. Děkan stanoví termíny vyplácení prospěchových stipendií.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku