8. leden 2015 10866 vyz

Nabídka témat pro studentskou vědecko-odbornou činnost

Nabídka témat na SVOČ je určena pro studenty magisterského studia. K tématům se mohou po domluvě se školiteli hlásit kdykoliv, pokud je téma volné.

U vybraného tématu kontaktujte, prosím, školitele, se kterým dohodnete další podrobnosti.

 

Vypsaná témata

 

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň

 • 1. Odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Martina Vachová

Název projektu SVOČ: Alergie na jed blanokřídlého hmyzu – klinická a laboratorní odezva léčby specifickou imunoterapií hmyzím jedem.

Stručný popis projektu SVOČ: Student bude zapojen do péče o pacienty s alergií na hmyzí jed. Pomocí dotazníků bude sledovat klinickou odpověď na léčbu specifickou imunoterapii včelím a/nebo vosím jedem. Zapojí se rovněž do analýzy změn laboratorních parametrů u pacientů v průběhu této léčby.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1

 

 • 2. Odpovědný školitel projektu SVOČ: Mgr. Jitka Ochotná

Název projektu SVOČ: Klinický význam senzibilizace k zvířecím lipocalinům.

Stručný popis projektu SVOČ: Náplní práce bude analýza výsledků získaných vyšetřením specifických IgE protilátek pomocí microarray ImmunoCAP ISAC u pacientů s podezřením na alergické onemocnění. V práci se zaměříme na senzibilizaci k zvířecím lipocalinům, které patří mezi hlavní druhově specifické alergeny. U těchto pacientů budou zhodnoceny i klinické obtíže po kontaktu s příslušným alergenem.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1

 

 • 3. Odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Petra Vítovcová

Název projektu SVOČ:  Sledování klinické účinnosti specifické alergenové imunoterapie ve vztahu k senzibilizačnímu profilu pacienta

Stručný popis projektu SVOČ : Práce na projektu bude zahrnovat analýzu anamnestických dat pylových alergiků, týkajících se klinických potíží pacienta v minulých pylových sezónách. Shromážděná data budou porovnána s výsledky laboratorních testů a případně i nazálních provokačních testů s pylovými alergeny.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1

 

 • 4. Odpovědný školitel projektu SVOČ:  Ing. Tomáš Vlas

Název projektu SVOČ:  Sledování změny parametrů imunity v průběhu imunosupresivní léčby.

Stručný popis projektu SVOČ: V průběhu svoč si student osvojí metody kultivace buněk a přípravu vzorků pro analýzu na průtokovém cytometru. Při stanovení budou využity techniky intracelulárního a extracelulárního značení antigenů pomocí monoklonálních protilátek. Závěrem studentské práce je analýza získaných dat, hodnocení výsledků a jejich prezentace na konferenci SVOČ.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit:  1

 

I. interní klinika LF UK a FN v Plzni

 • Odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Karel Balihar, MUDr. Jana Koželuhová

Název projektu SVOČ: Epidemiologie a endoskopická terapie akutního krvácení do gastrointestinálního traktu

Stručný popis projektu SVOČ: Cílem projektu je vytvoření databáze všech akutních krvácení do gastrointestinálního traktu, která si vyžádala urgentní endoskopii a byla řešena v rámci I. interní kliniky včetně endoskopických příslužeb za posledních 5 let, extrakce epidemiologických a klinických popisných dat, zhodnocení výsledků a zformování prezentace / publikačního výstupu.

Předpokládaná délka projektu: 1-1,5 roku.

Počet studentů, kteří se mohou projektu účastnit: 1-2 OBSAZENO

Požadavky: schopnost práce s MS EXCEL  a běžnými statistickými testy, trpělivost a pečlivost.

 

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

 • Odpovědný školitel projektu SVOČ:  Mgr. Kolinko Yaroslav, Ph.D. 

Název projektu SVOČ:    Mikrocirkulace mozku u myšího modelu neurodegenerace
Stručný popis projektu SVOČ:  Součásti SVOČ je provedení kvantitativné analýzy cévního řečiště v jednotlivých částech myšího mozku. Dále se bude student podílet na přípravě preparátu pro histologické barvení a jejich fotodokumentace. Tento preparát student zhodnotí. Závěrem studentské práce je analýza získaných dat a jejich prezentace na konferenci SVOČ.
Počet studentů, kteří se mohou projektu účastnit: 1

 

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni /Proteomická laboratoř

 • 1. Odpovědný školitel projektu SVOČ: Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

Název projektu SVOČ: Proteomická analýza mozečku mutantních myší typu Lurcher.

Stručný popis projektu SVOČ: Projekt bude probíhat v Proteomické laboratoři Biomedicínského centra. Hlavním cílem bude příprava vzorků mozečků mutantních i normálních myší pro proteomickou analýzu pomocí kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie. Studenti se kromě základní práce s proteinovým materiálem jako je stanovení koncentrace proteinů, 1D/2D elektroforéza, Western blot naučí i finální zpracování proteinů pro identifikaci a kvantifikaci proteinových individuí. 

Počet studentů, kteří se mohou projektu zúčastnit: 2

 • 2. Odpovědný školitel projektu SVOČ: Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D

Název projektu SVOČ: Molekulární markery kolorektálního karcinomu

Stručný popis projektu SVOČ: Projekt bude probíhat v laboratoři nádorové biologie Biomedicínského Centra. Hlavním cílem bude identifikovat znaky užitečné pro charakterizaci nádorové tkáně a potencionálně použitelné pro personalizaci protinádorové terapie. Analýza bude zahrnovat jak buněčné linie tak i vzorky získané z pacientů s kolorektálním karcinomem.
Rozsah metodik: Při práci na SVOČ se seznámíte s metodami fluorescenční a konfokální mikroskopie, kultivace buněčných linií a metodami analýzy proteinové a genové exprese.

Požadavky na uchazeče: Ochota pravidelně pracovat v laboratoři dle času studenta, ideálně nárazově v blocích či jednou až dvakrát týdně. Schopnost porozumět anglicky psanému odbornému textu a zájem o metodiku a daný obor. Zároveň k vypsaným tématům nabízím možnost studentům, kteří přijdou se zajímavým nápadem, probrat jeho realizaci a udělat vše pro to, aby bylo možné vaše nápady experimentálně ověřit.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1 - 2

 

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni / Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

 • 3. Odpověsný školietel: Ing. Anna Stunová

Název projektu SVOČ: Sledování vlivu patologického prostředí chronické rány na chování dermálních fibroblastů in vitro

Stručný popis SVOČ: Dermální fibroblasty jsou jedny z klíčových buněk uplatňujících se v procesu hojení. Cílem této práce bude blíže prostudovat zastoupení jednotlivých subpopulací dermálních fibroblastů v primárních buněčných kulturách a studium jejich chování v patologickém prostředí chronické rány modelované in vitro. Student si osvojí práci s primárními kulturami dermálních fibroblastů (izolaci, kultivaci), bude sledovat buněčnou morfologii (mikroskopie v procházejícím světle a fluorescenční mikroskopie), životaschopnost a proliferaci (měření dehydrogenázové aktivity, počítání buněk a obrazová analýza, kvantifikace DNA). Další sledované parametry chování fibroblastů, které mohou být součástí této práce dle studentova zájmu a zaměření mohou být: produkce a remodelace kolagenu (ELISA, elektroforéza v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrie) a prozánětlivé chování fibroblastů (produkce prozánětlivých molekul, aktivace signálních prozánětlivých drah, ELISA). Výstupem bude přehledné zpracování dat, jejich interpretace a prezentace na Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty v Plzni, případně publikace v impaktovaném časopise.

Požadavky na uchazeče: Zájem o práci v laboratoři, schopnost porozumět odbornému textu v angličtině, pečlivost, pracovitost, spolehlivost, možnost docházet do laboratoře 2–3 × týdně (dle domluvy).

 

Laboratoř reprodukční medicíny, Biomedicínské centrum, Ústav histologie a embryologie

 • 1. Odpovědný školitel projektu SVOČ: Jan Nevoral, Ph.D.

Název projektu SVOČ: Post-translační modifikace proteinů odvozené od gasotransmiterů oxidu dusnatého a sulfanu

Stručný popis projektu SVOČ: Oxid dusnatý a sulfan jsou popsanými gasotransmitery s medicínským a terapeutickým významem. Nicméně, dosud je jen velmi známo o proteinových substrátech, které jsou těmito gasotransmitery modifikovány. Biochemická a proteomická charakterizace cílových proteinů je přitom nezbytná pro cílené využití gasotransmiterů v medicíně. Studium proteinů bude probíhat na modelu myších hepatocytů a oocytů žáby Xenopus laevis. Výsledkem bude popsané spektrum proteinů modifikovaných oxidem dusnatým a sulfanem.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2

 

 • 2. Odpovědný školitel projektu SVOČ: Jan Nevoral, Ph.D.

Název projektu SVOČ: Vliv endokrinních disruptorů na kvalitu gonád a pohlavních buněk myší

Stručný popis projektu SVOČ: Endokrinní disruptory představují všudypřítomné látky, jako jsou plasty a jejich komponenty, které negativně ovlivňují hormonální bilanci člověka. Toto narušení je spojeno s nepříznivými dopady na reprodukční procesy, jako je gametogeneze, oplození a časný embryonální vývoj. Na modelu laboratorní myši lze studovat účinek endokrinních disruptorů na kvalitu ovárií a testis stejně jako na vitalitu spermií, oocytů a embryí. Práce bude probíhat s využitím izolace orgánů a základní histologické analýzy, dále izolace a manipulace pohlavních buněk a embryí.  

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2

 

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, Laboratoř nádorové biologie

 • Odpovědný školitel projektu SVOČ: Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.

Název projektu SVOČ: Analýza genové exprese u nádorů tlustého střeva

Stručný popis projektu SVOČ: V rámci projektu se student naučí řadu metodik molekulární biologie, od izolace nukleových kyselin po analýzu expresní hladiny vybraných genů. Spolu s tím se zapojí do pěstování buněčných kultur, mikroskopie a ovlivňování buněčných linií látkami regulujícími jejich nádorový potenciál. Veškerá práce bude spočívat v analýze vzorků či buněčných linií odvozených od nádoru tlustého střeva, který je jedním z nejčastějších typů malignit u dospělé populace a pochopení chování nádorové tkáně v porovnání se zdravou může vést k posunu v jeho léčbě. Zároveň k vypsanému tématu nabízím možnost studentům, kteří přijdou se zajímavým nápadem, probrat jeho realizaci a udělat vše pro to, aby bylo možné Vaše nápady experimentálně ověřit.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1-2

 

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny. HIV centrum

 • Odpovědný školitel projektu SVOČ: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Název projektu SVOČ:Dlouhodobé sledování adherence pacientů k antiretrovirové léčbě

Stručný popis projektu SVOČ: Antiretrovirová terapie (ART) spolu s preventivními opatřeními jsou jediné uznávané metody jak kontrolovat epidemii HIV/AIDS. Pacienti na moderních režimech ART jsou pravidelně sledováni a vyšetřováni v HIV centrech. To umožňuje rychle zasahovat do terapeutického režimu v případě, že by vznikala rezistence HIV na podávané léky. Je všeobecně známo, že nové ART jsou dobře snášeny a mají minimální množství NÚ, proto výsledky léčby jsou všeobecně velmi příznivé a během cca 1-2 měsíců klesá původní virémie HIV na nedetekovatelné hodnoty.  To pro nakaženého člověka znamená zastavení replikace HIV a restauraci imunitního systému. Člověk s nedetekovatelnou virovou náloží (VL) je také prakticky neinfekční pro okolí, což má samozřejmě i významné epidemiologické konsekvence. Pokud však pacienti nedodržují potřebná doporučení (mají nedostatečnou adherenci k léčbě), pak se zpravidla setkáváme s pomalým poklesem VL a nedostatečnou odpovědí imunitního systému. Sledování adherence je obtížné, ale existují laboratorní metody, které nám pomohou nedostatečnou adherenci dokázat. U dodatečně poučených pacientů to často znamená pozitivní vztah k léčbě a významné zlepšení výsledků léčby.

Studenti by zpracovávali data nemocných a porovnávali výsledky laboratorních vyšetření se zdravotnickou dokumentací. Vyhodnocení sledovaných parametrů podá přehled o adherenci. Výsledky získané od pacientů na různých léčebných režimech mohou být porovnány, což může pomoci při výběru optimálního terapeutického přístupu u různých skupin nemocných.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 1-2

 

ORL klinika LF UK a FN Plzeň

 •  Odpovědný školitel projektu SVOČ: As. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

Název projektu SVOČ:

1)      Problematika a specifické aspekty péče o pacienty s poruchami rovnováhy

2)      Problematiky onkologicky nemocných s tumory v oblasti hlavy a krku

3)      Nosní polypoza a její dopad na kvalitu života

Stručný popis projektu SVOČ (skutečně stručný popis, aby si student mohl udělat přibližnou představu o plánované činnosti):

U všech třech témat vychází z názvu, který je dostatečně široký, aby si každý student mohl najím své spektrum zájmu. 

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: maximálně 3 na každé téma.

 

Ústav sociálního  a posudkového lékařství

 • Odpovědný školitel projektu SVOČ: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Název projektu SVOČ: Psychosociální adaptace seniorů – posluchačů v CŽV LFP

Stručný popis projektu SVOČ: Stáří přináší řadu změn tělesných, psychických i sociálních včetně zásadních událostí, jakými jsou penzionování, osamostatnění dětí, ovdovění, pokles životní úrovně a společenské prestiže, pokles výkonnosti, nástup zdravotních problémů, případně ohrožení soběstačnosti. To klade značné nároky na adaptabilitu každého člověka  ve vztahu k adaptačním mechanismům .

Studenti se seznámí s metodami statistických šetření.  Provedou standardizované dotazníkové šetření u seniorů.  Cílem dotazníkového šetření je zhodnocení dopadu  účasti na  celoživotním vzdělávání na psychosociální adaptaci seniorů a kvalitě jejich života. Závěrem práce je analýza získaných dat, jejich prezentace na konferenci SVOČ a publikace v odborném tisku (např. Plzeňském lékařském sborníku)

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2

 • odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc., doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

Název projektu SVOČ: Výskyt deprese u posluchačů Univerzity třetího věku

Stručný popis projektu SVOČ: Výzkum bude navazovat na závěry práce  „Deprese ve stáří“, která byla prezentována   na studentské konferenci v roce 2018. Cílem pokračování  šetření  je zjistit frekvenci výskytu deprese u posluchačů nového vzdělávacího cyklu Univerzity třetího věku.   Výsledky budou porovnány  s daty zjištěnými v předcházejícím  šetření.  Metodika : dotazník BDI-II (Beckova škála deprese). Výstupy šetření budou prezentovány opět na konferenci SVOČ .

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém