23. duben 2015 7511 kri

Výsledky 55. Studentské vědecké konference 2014/2015

Pregraduální sekce

1. místo

PŘÍPRAVA EXPERIMENTÁLNÍHO MODELU HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE S NÁHRADOU PORTÁLNÍHO ŘEČIŠTĚ ALOGENNÍM ŽILNÍM ŠTĚPEM
R. Pálek, M. Skála, D. Glanc, J. Rosendorf, M. Emingr, O. Troup, J. Brůha, O. Vyčítal
Školitelé: MUDr. V. Liška, Ph.D. (1), prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. (2)
(1) Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň, (2) Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

2. místo

EXPRESNÍ HLADINA GENŮ TETRASPANINOVÉ RODINY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
J. Vojtíšek, O. Šorejs, O. Vyčítal, J. Brůha, M. Seladas, P. Ostašov
Školitelé: Mgr. P. Pitule, Ph.D. (1,2), MUDr. V. Liška, Ph.D. (2,3), doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D. (1,2)
(1) Biomedicínské centrum a (2) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (3) Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

AKTIVACE AMYGDALY A PARAVENTRIKULÁRNÍCH JADER HYPOTHALAMU STRESEM U MYŠÍHO MODELU CEREBELÁRNÍ DEGENERACE
P. Soukup (1) J. Tůma (1,2), J. Cendelín (1,2), D. Jelínková (1), M. Králíčková (3)
Školitel: Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph. D (2,3)
(1) Ústav patofyziologie LF UK v Plzni, (2) Laboratoř neurodegenerativních chorob, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, (3) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

3. místo

HLADINY ANTI-MÜLLERIÁNSKÉHO HORMONU (AMH) V SÉRU A OVULAČNÍM SEKRETU U ŽEN SE SNÍŽENOU PLODNOSTÍ
M. Preislerová, K. Sokolová
Školitelé: prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, Dr.Sc. (1, 2), PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.(3)
(1) Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, (2) Genetika-Plzeň, s.r.o. (3) Imunoanalytická laboratoř, Oddělení nukleární medicíny, FN Plzeň

MOLECULAR CLASSIFICATION OF SALIVARY DUCT CARCINOMA AND ITS CORRELATION WITH HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS AND PROGNOSIS
João Pedro
Supervisor: prof. A. Skálová, MD, Ph.D.
Šikl Department of Pathology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen

Postgraduální sekce

1. místo

INTERAKCE MEZENCHYMÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK S KOLAGENOVÝMI NOSIČI SÍŤOVANÝMI RŮZNÝMI SÍŤOVADLY
P. Sauerová (1), M. Verdanová (2,3), T. Suchý (4), M. Šupová (4), Š. Rýglová (4), M. Žaloudková (4), Z. Sucharda (4), M. Hubálek Kalbáčová (1,3,5)
Školitelé: doc. RNDr. M. Hubálek Kalbáčová, Ph.D. (1,3,5)
(1) Biomedicínské centrum LF UK v Plzni (2) Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, (3) Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, (4) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Ústav struktury a mechaniky hornin, AVČR , (5) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

2. místo

HISTOLOGICKÉ HODNOCENÍ BIOMATERIÁLŮ NA PODPORU HOJENÍ KOSTÍ
T. Kubíková (1),  M. Rampichová (2)
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (1)
(1) Ústav histologie a embryologie a Biomedicínské centrum LF UK v Plzni; (2) Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PERSONIFIKOVANÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBY U NEMOCNÝCH S KARCINOMEM ŽALUDKU
D. Šmíd (1), J. Doležal (1), D. Kubačková (1), M. Pešta (2), O. Daum (3)
Školitel: doc. MUDr. Tomáš Skalický Ph.D. (1)
(1) Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň, (2) Ústav biologie LF UK v Plzni, (3) Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN Plzeň

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ KRVE V MODELECH ANEURYSMAT BŘIŠNÍ AORTY
B. Marešová
Školitelé: doc. Ing. J. Vimmr, Ph.D., Ing. A. Jonášová, Ph.D.
Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni

3. místo

ANÁLNÍ INKONTINENCE PO MEDIOLATERÁLNÍ A LATERÁLNÍ EPISIOTOMII
Z. Rušavý, J. Karbanová
Školitel: doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

FAKTORY PROGNÓZY RADIOFREKVENČNÍ ABLACE JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
J. Brůha (1,3), D. Glanc (1, 3), V. Liška (1,3), P. Hošek (3), H. Mírka (2,3), J. Fichtl (1), T. Skalický (1)
Školitel: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. (1)
(1) Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň, (2) Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, (3) Biomedicínské centrum LF UK a FN Plzeň

Pregraduální sekce – ošetřovatelství

PORODNÍ ASISTENTKA V PRŮBĚHU PÉČE O ŽENU PO PORODU V KOMUNITNÍM PROSTŘEDÍ
E. Lorenzová
Školitelé: doc. PhDr. S. Bártlová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

J. Brůha, D. Šmíd, prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., T. Kubíková, J. Vojtíšek, R. Pálek, M. Preislerová, P. Soukup

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém