27. duben 2017 1443 kri

Největší úspěchy pracovišť v roce 2016

Dětská klinika

Výzkumný záměr - Dětská klinika FN a Lékařská fakulta v Plzni a Centrum NTIS ZČU v Plzni ve výzkumu Crohnovy choroby.

Za největší úspěch považujeme zahájení rozsáhlého multioborového výzkumu Crohnovy choroby cílené na incidenci a rizikové faktory rozvoje Crohnovy choroby. Vyjímečnost výzkumného záměru spočívá v propojení a spolupráci mezi klinickou aplikací Dětská klinika FN a LF UK v Plzni a informačními technologiemi Centrum NTIS (Nové technologie pro informační systémy - Evropské centrum excelence) a ZČU Fakulta aplikovanvých věd Plzni. Studie je podporovaná Hnutím Stonožka na vlastních nohou. Výzkumný záměr je cílen na studium incidence a rizikových faktorů Crohnovy choroby a vývoje interaktivního programu pro zlepšení diagnosticko - léčebného procesu pro děti a dospívající s Crohnovou chorobou.

Chirurgická klinika

ČCHS udělila za rok 2014 cenu Rudolfa Jedličky prof. MUDr. Vladislavovi Třeškovi, DrSc. a kol.

Toto ocenění přišlo na sklonku roku 2015/16, proto je ocenění uvedeno za rok 2016.

Odborný článek s názvem: "Portal Vein Embolisation with Application of Haematopoietic Stem Cells in Patients with Primarily or Non-resectable Colorectal Liver Metastases"

I. interní klinika

Původní vědecká práce byla prvně v historii LF zařazena v rámci II. pilíře RIV do kategorie A.

Autoři: Reischig et al.

Práce: Long-Term Outcomes of Pre-emptive Valganciclovir Compared with Valacyclovir Prophylaxis for Prevention of Cytomegalovirus in Renal Transplantation

Časopis: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY IF 8.491

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vyzvaný článek - časopis Critical Care Medicine (IF 7,442)

Vyzvaný článek/editorial k problematice tekutinové bilance u kriticky nemocných - časopis Critical Care Medicine (IF 7,442), doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - "Cumulative Fluid Balance: The Dark Side of the Fluid"

 

Klinika pracovního lékařství

MUDr.Vendulka Machartová,Ph.D., byla vyzvána ke spolupráci grantovou agenturou a zpracovala oponentský posudek pro závěrečnou zprávu projektu IGA M

Odborná spolupráce s ÚZIS při zprovoznění povinného elektronického Registru nemocí z povolání ,zahájení v 2.polovině r.2015, spolupráce trvá dodnes, 3.11.2016 společný seminář k problematice elektronického registru nemocí z povolání, kterého se zúčastnil zástupce MZ ČR, zástupce ÚZIS a zástupce zodpovědný pro zadávání dat do Eurostatu. Akce pro veřejnost: Den zdraví ve f. Stock Plzeň  21 a 22.11.2016 ,obsahem Dne zdraví byla problematika „civilizačních“ onemocnění a zdravého životního stylu, včetně problematiky zdravé výživy.
Seminář s praktickou částí: Poskytování 1. Pomoci na pracovišti 29. 2. 2016 ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, 20. 4. 2016 Bammer trade a.s., Borská 2964, 301 00 Plzeň
Provozní změny: Přestěhování lůžkové části kliniky z pavilonu č.7, na pavilon č. 61 ve FN Bory, Na Ambulanci na Lochotíně rozšíření spektra prováděných výkonů o screeningovou audiometrii

 

Klinika zobrazovacích metod

Cena České radiologiické společnosti za nejlepší odborný článek v recenzované časopise, Vyzvaná přednáška na RSNA 2016

               

Neurochirurgická klinika

1. Vydání monografie Dekompresivní kraniektomie doc. MUDr. J.Mračka, Ph.D. 2. Výroční kongres České Neurochirurgické Společnosti s mezinárodní účastí

1. Vydání monografie: Dekompresivní kraniektomie. Monografie, Praha : Galén, 2016, ISBN 978-80-7492-264-0 Mraček Jan
2. Uspořádání Výročního kongresu České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí (Pořadatel: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP a Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, datum konání: 2.-4.11.2016, místo konání: Plzeň)

Neurologická klinika

Konference Neurologie pro praxi v Plzni

Spolupořádání 3. ročníku dvoudenní konference Neurologie pro praxi v Plzni ve spolupráci se společností Solen. Sympozium je tvořeno přednáškami zvaných řečníků a několika workshopy. Je zaměřeno na různá témata v oboru neurologie i na multioborovou spolupráci. Je považováno za významnou vzdělávací akci v celorepublikovém měřítku a bude pořádáno každoročně.

Onkologická a radioterapeutická klinika

Konzultační činnost pro nemocnici Amberk v SRN v oblasti radiační onkologie.

               

Otorinolaryngologická klinika

2 Monografie- D.Slouka et al., Obstrukční syndrom spánkové apnoe, D.Slouka et al. , Hrtan.Rakovina hrtanu.Ošetřování po totální laryngektomii

               

Ústav biofyziky

Patent US 9500415 B2: Heat exchanger with laminarizer. Bolek,L. et al. Publikován 22.11.2016

               

Ústav farmakologie a toxikologie

SVOČ 2016: 1. místo v pregraduální sekci na LF v Plzni (Vejvodová V.et.al).

1. SVOČ 2016: 1. místo v pregraduální sekci na LF v Plzni (Vejvodová  V. et. al).
2. Postgraduální dny (únor 2017): řadový lékař z Mariánských Lázní si všiml našeho posteru (Bludovská a spol). o interakcích léčiv  s přírodními látkami a prosí, aby ho mohl pro pacienty pověsit ve své ambulanci, nejlépe i dalších. (zdůvodnění : lékař je vzdělaný, chápe význam posterového sdělení a navíc chce informovat pacienty; je to důležitější než všechny impakty a granty).
3. V rámci grantu GAČR měla kolegyně Rimpelová přednášku na zahraniční konferenci Isoprenoids 2016 a získala cenu  od Phytochemical Society of Europe za nejlepší přednášku (viz bod 11).

Ústav histologie a embryologie

Učebnice oboru histologie: BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan. Memorix histologie, 1. vydání, Praha: Triton, 2016, 529 s. ISBN: 978-80-7553-009-7

Pracoviště přispělo z pozice hlavního autora k vydání základní pregraduální učebnice oboru histologie. Jedná se po 30 letech o první komplexní učebnici histologie vzniklou na území bývalého Československa, která je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů. Do učebnice byly vtěleny jak zkušenosti vyučujících histologie a předmětů na ni navazujících v rámci kurikula lékařských fakult v ČR a v SR, tak požadavky a připomínky studujících. Přehledně členěný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s velkým množstvím originálních barevných obrázků a mikrofotografií. Součástí jsou rozhodovací algoritmy pro určování preparátů a stovky klinických poznámek, které ukazují využití znalostí z histologie v dalších oborech. České názvosloví je důsledně propojeno s pojmy latinské Terminologia histologica. Kniha obsahuje více než 250 velkých a detailně popsaných mikrofotografií.

 

Ústav hygieny

Zástupkyně MZČR na jednáních EU Platform on Diet Physical Activity and Health

Zastupování MZ ČR na Evropské akční platformě pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví konané v Bruselu a Luxemburku.

Ústav klinické biochemie a hematologie

Vzdělávací portál CEVA (http://www.ceva-edu.cz), založený a řízený pracovníky ÚKBH, se stal uznávaným zdrojem postgraduálního vzdělávání v ČR.

 

Ústav lékařské genetiky

Účast v projektu VaVaI "Národní centrum lékařské genomiky"

               

Ústav patologické fyziologie

Rozšíření mezinárodní spolupráce, obhájení vědecko-pedagogického titulu docent (Jan Cendelín), úspěšné vyslání pracovníka do USA (Mgr. Jan Tůma)

 

Ústav sociálního a posudkového lékařství

"Den Heleny Zavázalové. Studenti a senioři. Harmonie generací". 14. června 2016

14. června 2016  zorganizoval  Ústav sociálního a posudkového lékařství ve spolupráci s Městským  obvodem Plzeň 1 preventivní akci pro seniory   „Den Heleny Zavázalové"  s podtitulem „Studenti a senioři. Harmonie generací“ který připomenul činnost emeritní proděkanky a dlouholeté přednostky ústavu. Akce proběhla pod záštitou děkana LFP prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., a  1. místostarostky Městského obvodu Plzeň 1 PhDr. Ivany Mádlové, Ph.D., MBA. Studenti pod vedením svých pedagogů poskytli během dne více než 150 seniorům poradenství z oblastí prevence zdraví a zdravého stárnutí.

Ústav tělovýchovného lékařství

Přijetí přednášky na 21. evropském kongresu sportovních věd.

Byla přijata přednáška na Evropském kongresu sportovních věd.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém