3. srpen 2020 421 sta

Podmínky studia a studijní povinnosti doktorandů

Studium doktorského programu probíhá v daném studijním programu, akreditováno 23 programů v ČJ i AJ. Každý studijní program má jmenovanou oborovou radu a svého garanta.

Standardní doba studia je 4 roky. Maximální doba studia je standardní doba studia navýšená o 4 roky (od akademického roku 2017/2018) nebo o 5 let (do AR 2016/2017 včetně).
Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.

 
ŠKOLITEL:

- sestavuje se studentem návrh ISP

- průběžně sleduje plnění studijních povinností, pravidelně se studentem konzultuje

- pravidelně (nejméně 1x ročně) hodnotí studium

- školí, vede, doporučuje odbornou literaturu, učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce, učí získávat finanční zdroje na zabezpečení projektů

 

STUDENT:

- má povinnost plnit požadavky ISP

- má povinnost hlásit fakultě adresu doručování a její změnu

- má právo a povinnost být v kontaktu se svým školitelem

- podílí se na zpracování ISP

- má právo požádat o změnu ISP, právo požádat o změnu formy studia, požádat o přerušení studia, podat zdůvodněnou žádost o změnu školitele, požádat o změnu názvu disertační práce

 

Název disertační práce / jméno školitele / jméno konzultanta:

- schválen na začátku studia Vědeckou radou, školitelem, oborovou radou

- změnu v průběhu studia projednává Oborová rada - formulář ke stažení v sekci "Formuláře a metodiky"

- změna školitele / konzultanta / doplnění konzultanta - formulář ke stažení v sekci "Formuláře a metodiky"

 

Individuální studijní plán (ISP):

Nejpozději do dvou měsíců od zápisu do studia musí student ve spolupráci se svým školitelem vypracovat v Studentském informačním systému svůj ISP. Jeho obsahem je výčet studijních povinností. 

Plnění ISP studenta je pravidelně jednou za rok hodnoceno. Písemné hodnocení školitele se předkládá oborové radě ke schválení.

Studijní povinnosti doktorandů jednotlivých studijních programů jsou popsány v níže přiloženém souboru.

 

 

Více v Opatření rektora 19/2018 - Manuál pro doktorské studium

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém