Formuláře

Přihláška ke zkoušce po ukončení v základním kmeni

Vzdělávání v základním kmeni se dle novely zákona 95/2004 Sb. účinné od 1.7.2017 ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 221/2018 Sb. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Lékaři se hlásí ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni na pověřenou organizaci, kde jsou zařazeni do specializačního oboru.

Soubory ke stažení:
7. leden 2020 361 mas

Přihláška pro kurzy specializačního vzdělávání a testy

Přiložené formuláře přihlášek na vzdělávací akce či testy jsou pouze pro vzdělávací akce či testy pořádané Lékařskou fakultou UK v Plzni. Na vzdělávací akce a testy pořádané jinou LF se, prosím, přihlašujte pomocí přihlášek a informací té dané LF, která akci pořádá.

Soubory ke stažení:
11. červen 2012 7491 pet

Žádost o uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka  specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

V žádosti je nutné vyplnit dle kterého VP se lékař vzdělává  – rok, a přesné časové období, které chce započítat.

Soubory ke stažení:
7. leden 2020 407 mas

Žádost o započtení praxe při přestupu z původního do nového vzdělávacího programu

Započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu ze vzdělávacího programu 2005–2015 do vzdělávání dle vyhlášky 221/2018 Sb. a VP 2018–2019

Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do odboru do 30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017 (vyhl. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019). V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti.

Soubory ke stažení:
7. leden 2020 322 mas

Žádost o zápočtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo.

Započet praxe provede LF, u níž je lékař zařazen. Žádost vyplňte, vytiskněte, podepište, opatřete kolkem a včetně příloh doložte na Oddělení specializačního vzdělávání.

Povinné přílohy:

  • kolek v hodnotě 500,- Kč
  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán)
  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán)
  • průkaz totožnosti
  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo)
  • kopie rodného listu dítěte
  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...)

 

Soubory ke stažení:
7. leden 2020 333 mas

Kvalifikační kurz pro lékaře

Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství nebo byli zařazeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do vzdělávání v oboru dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/kvalifikacni-kurz-pro-lekare-se-specializovanou-zpusobilosti-v-oboru-detske-lekarstvi_3885_3.html

7. leden 2020 383 mas

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém