4. listopad 2022 108 cer

Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2023

Přímá meziuniverzitní spolupráce 

Některé meziuniverzitní dohody, které má Univerzita Karlova uzavřeny se zahraničními partnerskými univerzitami, stanovují podmínky pro mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou v těchto případech vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.

Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na  https://cuni.cz/uk-12224.html.

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

 1. vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),
 2. doktorandi všech fakult UK.

Finanční zajištění pobytu

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.

Náležitosti žádosti

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost zahrnující:

 • Academic Visitor Application (viz příloha či cuni.cz/UK-225.html)
 • zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
 • odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země). 

Třístupňové výběrové řízení 

 • fakulta UK

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín fakultní uzávěrky: 30. 11. 2022

 • rektorát UK

O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu. Termín uzávěrky je 12. prosince 2022[i].

 • zahraniční univerzita

Nominace předložené prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna/února 2023.

Všeobecná kritéria výběru 

 • oboustranně přínosná spolupráce
 • perspektiva dlouhodobé spolupráce
 • podpora vědeckého dorostu
 • noví vědci a nové obory
 • reciprocita 

Váha jednotlivých kritérií se u jednotlivých partnerských univerzit liší v závislosti na prioritách mezinárodní strategie dané univerzity. 

Povinnosti účastníků mobility 

 • nahlásitnejméně měsíc dopředu sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty a OZV RUK (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),
 • neprodleně nahlásit případné stornopobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům.
 • do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty (dostupný na cuni.cz/UK-225.html) a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK. 

Výše zmíněné podmínky a postup platí pouze pro Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Řecko. V případě ostatních zemí jsou dohody pouze rámcové a blíže podmínky akademických pobytů nestanovují, nezajišťují financování a není u nich vyžadována nominace ze strany rektorátu UK. Není proto nutné, aby přihlášky procházely schvalovacím procesem na RUK. Akademici si v těchto případech pobyt dojednávají přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity a fakulta rektorát o výjezdu pracovníka pouze informuje. V případě nutnosti asistence rektorátu při komunikaci se zahraniční univerzitou lze kontaktovat koordinátora pro daný stát.

[i] Žádosti o mobilitu v mimoevropských zemích je možné projednat individuálně kdykoliv během roku.