U3V

Garant celoživotního vzdělávání seniorůlogo U3V

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí ústavu
e-mail: Libuse.Celedova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 541

Vanda Stříbrná, sekretariát
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 540

 

Historie a současnost seniorského vzdělávání na Lékařské fakultě v Plzni

„Právě v moderní době si uvědomujeme, že vzdělávání po celý život je stále nutnější. V době, kdy technický pokrok je tak prudký, že starší lidé mají někdy dojem, že už světu nerozumí, nesmíme zapomínat, že vývoj jedince je stálé přizpůsobování se měnícím podmínkám a je tedy vitálně nutné se neustále a přesně adaptovat. Vzdělávání ve vyšším věku podporuje adaptaci člověka na přicházející stáří, osobní integritu, osobnostní rozvoj, přináší perspektivu, možnost mít svůj program, splnit si své sny, mít se na co těšit.“ (prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.)

V únoru 1988 byla založena Univerzita třetího věku (U3V) na Lékařské fakultě v Plzni. Vznikla zásluhou prof. MUDr. RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc., světoznámého lékaře, histologa a embryologa. Od té doby má seniorské vzdělávání na Lékařské fakultě v Plzni své pevné místo. Senioři mohou na Lékařské fakultě v Plzni navštěvovat jak dvouletou Univerzitu třetího věku, po jejímž absolvování obdrží „Osvědčení o absolvování U3V“ v pražském Karolinu, tak roční Akademii třetího věku či Klub aktivního stárnutí. Cílem seniorského vzdělávání na LFP je především zvýšit zdravotní gramotnost posluchačů a jejich zájem o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých. Naši posluchači mají možnost se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni seznámit s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy a medicíny a nadále rozšiřovat svoje znalosti a vědomosti. 

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve třech kurzech:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) – téma: Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. 4 semestrální studium
  2. Akademie třetího věku (A3V) – téma: Stáří jako výzva. 2 semestrální studium – zaměřeno na zdravotní, zdravotně sociální a další témata
  3. Klub aktivního stáří (KAS) – téma: Zdravý životní styl seniora. 2 semestrální studium – zaměřeno především zájmově na pohybové a kulturní aktivity

Naše kurzy nejsou určené pro profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých, ale také o celospolečenské dění.

Vzdělávání je významná aktivita osob staršího věku, která kromě získávání nových znalostí, přináší zlepšení kvality života ve stáří, zlepšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci. Přispívá také k novým sociálním kontaktům a novým přátelstvím a stává se tak významnou prevenci osamělosti.

Zápisy do všech kurzů se konají zpravidla během května a června na sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 4. poschodí u paní Vandy Stříbrné, tel. 377 593 540; mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Zápisy na U3V probíhají jednou za dva roky, zápisy na A3V a Klub aktivního stáří každý rok.

 

Poslední přidané články v této sekci:
K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém