Obsah stránky

Transferem poznatků a technologií se na naší fakultě rozumí přenos poznatků a technologií vytvořených na akademické půdě do praxe. Především je vždy důležité si říct, jaký potenciál má daný poznatek či technologie – nutností je před publikací poznatku či technologie zajistit ochranu duševního vlastnictví.

Komercializací poznatku a technologií je pak míněno uplatnění v praxi a to několika různými způsoby. Možnými formami komercializace je poskytnutí licence nebo převod poznatku či technologie, navázání spolupráce na dalším vývoji nebo založení nové společnosti (zpravidla spin-off společnost nebo tzv. smluvní společnost) za účelem uplatnění poznatku či technologie.

Pravidla

Původce je povinen bezprostředně po vytvoření vynálezu oznámit tuto skutečnost způsobem umožňujícím posouzení vynálezu zaměstnavateli, a to k rukám děkana fakulty, který se písemně vyjádří ve lhůtě tří měsíců. Uvedený formulář v souladu s Opatřením děkana č. 7/2020 – Pravidla pro ochranu průmyslového vlastnictví a jeho financování je uveden níže.

Stáhněte si formulář Oznámení o vynálezu nebo inovaci

Fakulta

Mimo jiné i díky projektům Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu I a II se na fakultě transfer poznatků a technologií utěšeně rozvíjí. Fakulta se snaží rozšiřovat formy spolupráce s aplikační sférou a soukromými partnery. V rámci Biomedicínského centra LFP UK se podařilo nastartovat smluvní výzkum, který je dnes běžnou součástí fungování centra i celé naší fakulty.

Na LFP UK je v rámci kurzu „Technology Transfer Manager – Junior/Senior” realizováno vzdělávání pro Ph.D. studenty v oblasti transferu poznatků a technologií, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví.


Důležité kontakty