Obsah stránky

Absolvováním magisterského studia lékařské fakulty získává lékař pouze odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání. Aby mohl lékař zcela samostatně vykonávat zdravotnické povolání, musí se zařadit do specializačního vzdělávání, úspěšně absolvovat zvolený vzdělávací program a získat tak odbornou specializovanou způsobilost.


Kontakty

Zdeňka Tykalová
vedoucí OSV –
kmenové a atestační zkoušky, certifikáty, kurzy, akreditace
+420 377 593 435
Zdenka.Tykalova@lfp.cuni.cz
Mgr. Iveta Mašková
referentka OSV –
kmenové a atestační zkoušky, certifikáty, akreditace
+420 377 593 436
Iveta.Maskova@lfp.cuni.cz
Pavla Kotyková
referentka OSV – zařazení do oboru,
průkazy odbornosti, změny zařazení, kurzy
+420 377 593 462
Pavla.Kotykova@lfp.cuni.cz
specializace@lfp.cuni.cz
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání

Nová budova kampusu – alej Svobody 76: Děkanát LFP – 2. NP (Budova U1), kanceláře č. 2.98 a 2.96.


Základní informace

Po úspěšném absolvování studia na lékařské fakultě může lékař podat žádost o zařazení do specializačního oboru dle jím zvolené specializace, a to na základě Přílohy č. 1 Zákona č. 95/2004 Sb.

Jeho novela, účinná do 01.07.2017, specifikuje náležitosti specializačního vzdělávání a stanoví 43 základních oborů pro lékaře a 3 základní obory pro zubní lékaře.

Specializační vzdělávání je rozděleno do dvou částí – základní kmen a vlastní specializovaný výcvik.

Základní kmen trvá 30 měsíců (u nových VP) nebo 24 měsíců u lékařů zařazených do specializačního vzdělávání před 01.07.2017. Vzdělávání v základním kmeni je ukončeno zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem a kmenovou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží lékař certifikát. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 obdrží certifikát na základě podané žádosti a splnění předepsaných podmínek pro jeho vydání.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na základní kmen a jeho délku určuje vzdělávací program (12 – 60 měsíců).

Organizační struktura

Seznam garantů

Kompletní seznam garantů najdete zde.

Organizační struktura SV

Schéma organizační struktury najdete zde.

Obory specializace

Specializační vzdělávání je rozděleno do dvou částí:

Základní obory

Výpis a informace k základním oborům najdete zde.

Základní kmeny

1.Anesteziologický
2.Dermatovenerologický
3.Gynekologicko-porodnický
4.Hygienicko-epidemiologický
5.Chirurgický
6.Interní
7.Kardiochirurgický
8.Maxilofaciálněchirurgický
9.Neurochirurgický
10.Neurologický
11.Oftalmologický
12.Ortopedický
13.Otorinolaryngologický
14.Patologický
15.Pediatrický
16.Psychiatrický
17.Radiologický
18.Urologický
19.Všeobecné praktické lékařství *)
  
 *) nezajišťují lékařské fakulty, ale IPVZ
  
Vzdělávání v základním kmeni trvá 30 měsíců a po splnění všech předepsaných požadavků je ukončeno zkouškou. Po úspěšném absolvování kmenové zkoušky je lékaři vydán Certifikát.

Zařazení do oboru

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání zajišťují pověřené organizace – lékařské fakulty na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené s MZČR.

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně se všemi přílohami zašle na adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 76
323 00 Plzeň

Přílohy k žádosti:

1. Dosud neregistrovaní lékaři – absolventi LF, žádající o vydání průkazu odbornosti, dokládají:

 • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
 • prostou kopii dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce.

2. Lékaři žádající o zařazení do základního oboru opětovně (průkaz odbornosti již vlastní) dokládají:

 • průkaz odbornosti

3. Lékaři se získanou odbornou/specializovanou způsobilostí mimo ČR dokládají:

 • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
 • kopii dodatku k diplomu nebo osvědčení o státní zkoušce,
 • kopii rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území ČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu lékařské fakulty. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, je po 80 dnech z webové aplikace EZP automaticky odstraněna.

Při splnění výše uvedených podmínek pověřená organizace zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti. Pověřená organizace vystaví písemné Potvrzení o zařazení do oboru, učiní záznam do Průkazu odbornosti a odešle uchazeči na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Průkaz odbornosti (specializační index) slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů, vzdělávacích akcích, testů, kmenové zkoušce, atestační zkoušce v celém průběhu výkonu lékařské profese.

Logbooky: Pro VP vydané dle Novely 67/2017 Sb. , tj. pro lékaře zařazené do oboru po 01.07.2017, se Logbooky již nevydávají. Zařazení do oboru je bezplatné. Lékařům k prokazování splnění všech povinností slouží Průkaz odbornosti.

Zařazení do dalšího základního oboru

 • Lékař může být současně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný základní kmen.
 • Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu po absolvování základního kmene.
 • Lékař nemůže být současně zařazen ve specializačním a nástavbovém oboru.
 • Lékař nemůže být zařazen u dvou pověřených organizací zároveň (tedy u 2 LF nebo u LF a IPVZ).

Získá-li lékař certifikát o absolvování základního kmene dle podmínek platných před novelou Zákona č. 95/2004 Sb. a zařadí-li se do dalšího oboru se shodným základním kmenem dle podmínek platných po novele zákona, tj. po 01.07.2017, je mu certifikát o absolvování základního kmene uznán (nemusí skládat zkoušku po kmeni), avšak musí si doplnit rozdíl v délce povinné praxe a dalších podmínek dle příslušných vzdělávacích programů po novele zákona (po 01.07.2017).

Změny zařazení

Změna oboru/zrušení zařazení

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), kde zaškrtne, jakou změnu požaduje provést:

Změna zařazení z oboru do oboru
nebo
Zrušení zařazení

Žádost následně vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně s Průkazem odbornosti zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je zařazen.

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Změně zařazení z oboru do oboru/Zrušení zařazení do oboru, provede záznam v Průkazu odbornosti a zašle zpět lékaři na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Změna pověřené organizace

Lékař vyplní Žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a zašle na adresu oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které chce být zařazen. K vyplněné žádosti lékař doloží kopie str. 3 a 6 z Průkazu odbornosti. (Průkaz odbornosti nezasílá.)

Lékařská fakulta ve lhůtě 30 dní od doručení písemné žádosti vystaví potvrzení o Registraci účastníka specializačního vzdělávání na LF, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti. Záznam o změně pověřené organizace se v Průkazu odbornosti neprovádí.

Započtení praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005-2015 do VP 2018-2020

Dle přechodných ustanovení Zákona 67/2017 Sb., odst. 3. b) může lékař zařazený do oboru do 30.06.2017 (tj. postupující dle VP 2005 – 2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely Zákona č. 95/2004 Sb., účinném od 01.07.2017 (Vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018 – 2020).

V tomto případě je nutné podat Žádost o započtení již absolvované praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.

O započtení odborné praxe rozhodne IPVZ, podrobné info zde.

Změna osobních a kontaktních údajů

Veškeré změny osobních a kontaktních údajů, které nastanou v průběhu specializačního vzdělávání, je nutné neprodleně hlásit oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty, u které je lékař zařazen. Změnu bydliště je nutné doložit např. kopií OP, změnu jména pak kopií rodného/oddacího listu. Lékařská fakulta provede změnu jak ve své evidenci, tak v EZP.

Vzdělávací programy pro základní obory

Vzdělávací program (VP) základního specializačního oboru definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, seznam požadovaných výkonů a jejich minimální počet, všeobecné požadavky, hodnocení specializačního vzdělávání, předpoklady přístupu k atestační zkoušce a náplň vlastní atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích.

Pro lékaře zařazené do oboru po 15.10.2020

Vzdělávací programy – základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)
Vzdělávací programy 2018 – specializovaný výcvik (lékaři)
Vzdělávací programy 2019 – specializovaný výcvik (lékaři)
Vzdělávací programy 2020 – zubní lékaři
Vzdělávací programy 2021 – zubní lékaři

Úprava některých VP 2018 – 2019 (Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství)

Vzdělávací programy 2022 – specializovaný výcvik (lékaři) (Upravený VP Pediatrie)

Pro lékaře zařazené do oboru v období 01.07.2017 – 14.10.2020

Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14.10.2020, si může zvolit, zda bude postupovat dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. nebo Vyhlášky č. 397/2020 Sb.)

Vzdělávací programy – základní kmeny (Vyhláška č. 221/2018 Sb., s účinností do 14.10.2020)
Vzdělávací programy – základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)
Vzdělávací programy 2018 – specializovaný výcvik (lékaři)
Vzdělávací programy 2019 – specializovaný výcvik (lékaři)
Vzdělávací programy 2020 – zubní lékaři
Vzdělávací programy 2021 – zubní lékaři

Úprava některých VP 2018 – 2019 (Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství)

Pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství

Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství nebo byli zařazeni podle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do vzdělávání v oboru Dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz.

Další informace ke kvalifikačnímu kurzu na stránkách MZČR. Subjektem zajišťujícím vzdělávání v kvalifikačním kurzu je IPVZ.

Důležité informace

Pozor na změny ve VP 2009 – 2011, vydané ve Věstníku MZ č. 2013/1:

Věstník MZ č. 2013/1 (str. 18 – 31) zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene. Dále mění obsah atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť.

Pozn.: Lékařské fakulty nezajišťují zařazení do oborů Praktické lékařství pro děti a dorost a Všeobecné praktické lékařství. Tyto obory jsou v kompetenci IPVZ.

Vzdělávací akce – kurzy

Termíny akcí na všech LF
Termíny akcí na všech LF UK

Přihlašování na kurzy a testy

Probíhá výhradně prostřednictvím webové aplikace ALF. Prostřednictvím této aplikace je možné hlásit se i na kurzy dalších lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Vždy s blížícím se termínem konání kurzu v ALF aktualizujeme a doplňujeme detailnější informace ke kurzu (ikona „kancelářská sponka“ značí, že je k dispozici program kurzu; ikonka „i“ upozorňuje na další detailní informace – časový harmonogram, info k platbám, podmínky pro vydání Potvrzení o absolvování kurzu,…).

Máte-li dotaz ke kurzu, můžete nám ho zaslat přímo z aplikace prostřednictvím ikonky „obálka“.

Kontaktní adresa:
Máte-li jakýkoliv dotaz nebo problém s registrací či přihlášením na vzdělávací akci, používejte pro zasílání výhradně emailovou adresu: kurzy@lfp.cuni.cz.

Přihlášení jako náhradník v případě plně obsazeného kurzu:
Je-li kapacita kurzu naplněna, je možné se přihlásit jako náhradník. Zašlete nám Váš požadavek buď prostřednictvím kontaktního formuláře přímo z aplikace nebo emailem na adresu kurzy@lfp.cuni.cz. Do předmětu emailu zadejte text: Náhradník – název kurzu – termín kurzu, do emailu uveďte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, zaměstnavatele). Zároveň je nutné mít v aplikaci ALF svoji registraci, abychom Vás do kurzu mohli v případě uvolněného místa ihned zapsat. Bez registrace není zapsání do kurzu možné.

Další informace

Platba:
Na základě Vaší přihlášky Vám bude cca týden před termínem konání kurzu zaslán email s platebními instrukcemi.

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku:
Po připsání platby na náš bankovní účet Vám bude zaslán potvrzující email. Požadujete-li vystavit daňový doklad/fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce vč. potřebných údajů (název plátce, IČ, DIČ,…). Na základě zadaných údajů Vám bude doklad vystaven a zaslán emailem.

Potvrzení o absolvování vzdělávací akce:
Po absolvování kurzu Vám bude potvrzení doručeno emailem.

Platnost kurzů (Platnost se posuzuje ke dni podání přihlášky.)
Lékařská první pomoc – délka platnosti není časově omezena
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace – délka platnosti není časově omezena
Radiační ochrana/Radiační ochrana pro aplikující oborníky – délka platnosti není časově omezena
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí – délka platnosti není časově omezena

Další informace:
Věstník MZ č. 2013/1 zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene.

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání:
Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. 7. 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 67/2017 sb.“)

Lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. mohou absolvovat teoretické kurzy:

 1. na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru, tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před 1. 7. 2017,
 2. lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „vyhláška č. 221/2018 Sb.“),
 3. lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve Věstníku MZ po 1. 7. 2017.

V případě, že ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017 byly teoretické kurzy uvedeny jako povinné a po účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. po 1. 7. 2017 jsou ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. nebo ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uvedeny jako doporučené, nemusí je lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017 absolvovat.

Akreditovaná pracoviště

Praxe absolvovaná dle všech vzdělávacích programů vydaných v letech 2005 – 2020 musí být uskutečněna v akreditovaném zařízení, s výjimkou vzdělávacích programů z roku 2005, které do 31.03.2013 požadují praxi v akreditovaném zařízení pouze zčásti.

Seznam akreditovaných pracovišť zveřejňuje MZČR na svých webových stránkách v Katalogu akreditací.

Změna platnosti akreditací pracovišť od 15. 10. 2020

Lékaři zařazení do oboru do 30.06.2017

Lékaři zařazení do oboru do 30.06.2017 (postupující dle původních VP 2005 – 2015)
Pracoviště, která měla platnou akreditaci pro VP 2005 – 2015 k datu 30.06.2017, mohou i nadále uskutečňovat vzdělávání, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu dalších 10 let od nabytí účinnosti Zákona  č. 67/2017, kterým byl novelizován Zákon č. 95/2004 Sb., tj. od data 01.07.2017.

Lékaři zařazení do oboru v době od 01. 07. 2017

Absolvování odborné praxe pro základní kmen na pracovišti, které bylo před 30.06.2017 akreditováno podle VP platných přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťovalo i po 30.06.2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 397/2020 Sb. (tj. do 14.10.2020) podalo žádost o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za praxi na akreditovaném pracovišti podle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. (Přechodné ustanovení § 3, odst. 1 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovaném pracovišti a musí zažádat MZČR o udělení výjimky a započtení této praxe.

Absolvování odborné praxe v oboru pediatrie na pracovišti, které bylo před 30.06.2017 akreditováno pro obor dětské lékařství dle původních VP, a toto vzdělávání zajišťovalo i po 30.06.2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 397/2020 (tj. do 14.10.2020) podalo žádost o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za odbornou praxi pro obor pediatrie, která byla absolvována na akreditovaném pracovišti podle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. (Přechodné ustanovení § 3, odst. 2 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovaném pracovišti a musí zažádat MZČR o udělení výjimky a započtení této praxe.

Akreditace udělená pracovišti dle Vyhlášky č. 221/2018 se považuje za akreditaci udělenou dle Vyhlášky č. 397/2020.

Přechodné ustanovení vyhlášky

Znění přechodného ustanovení § 3 Vyhlášky č. 397/2020 Sb si můžete nastudovat zde.

Započtení praxe

Pracoviště pro pacienty s Covid-19

Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, po kterou lékař v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, maximálně však 12 měsíců.

Délku doby, která může být do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku započtena, určí školitel lékaře.

V případě sporu rozhodne garant oboru, do kterého je lékař zařazen, působící u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla započítávaná praxe vykonána.

Praxe v jiném oboru v ČR

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Započítání praxe provádí pověřená organizace – lékařská fakulta, u které je lékař registrován ve specializačním vzdělávání, na základě žádosti v elektronické podobě podané prostřednictvím webové aplikace EZP. Lékař žádost vytiskne, podepíše a zašle včetně příloh (kopií potvrzení absolvované praxe) na oddělení specializačního vzdělávání registrující LF. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení LF. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Při splnění požadavků vydá LF rozhodnutí o započtení odborné praxe ve lhůtě 30 dnů, které zašle na kontaktní adresu lékaře uvedenou v žádosti.

Nesplňuje-li lékař podmínky pro započtení praxe, je LF povinna uvést důvody pro nezapočtení této praxe. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje MZČR.

Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.

Praxe během PhD. studia/Praxe mimo ČR

Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvovaného v rámci doktorského studijního programu

Žádost o započtení odborné praxe nebo její časti absolvované v zahraničí

O započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu nebo v zahraničí rozhoduje pouze MZČR.

Lékař vyplní žádost v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace EZP a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení MZČR. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z aplikace automaticky odstraněna.

Praxe na neakreditovaném pracovišti

O započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti rozhoduje MZČR, podrobné info a formuláře žádostí zde. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů.

 „Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání/ vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání/do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání/vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“

Na základě výjimky lze do specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny z celkové délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru stanovené zákonem, tj. délky základního kmene + vlastního specializovaného výcviku.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • prostá kopie logbooku s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat, nebo
 • prostá kopie samostatného listu, který se vkládá do průkazu odbornosti, s razítkem a podpisem školitele s údaji o délce a obsahu absolvované praxe odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou požaduje lékař započítat,
 • prostá kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe nebo její část započtena,
 • potvrzení o výši úvazku u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého požaduje lékař odbornou praxi započítat,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo).

Z dokladů potvrzující absolvování praxe musí být jednoznačně jasné a čitelné, jakou část příslušného vzdělávacího programu lékař v daném období absolvoval a u jakého poskytovatele zdravotních služeb. Názvy oborů a stáží v podané žádosti se musí shodovat s názvy uvedenými ve VP, dle kterého lékař postupuje.

Podepsanou žádost včetně příloh lékař odešle na adresu MZČR.

Započtení mateřské a rodičovské dovolené

Pokud lékař zařazený do specializačního vzdělávání v oboru Pediatrie přerušil výkon povolání lékař z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, bude mu na jeho žádost započtena do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za MD/RD u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li MD/RD jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodně pověřená organizace/lékařská fakulta; o odvolání MZČR.

Přílohy:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč,
 • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán),
 • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán),
 • kopie průkazu totožnosti,
 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo),
 • kopie rodného listu dítěte,
 • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná ČSSZ, ÚP, příp. zaměstnavatel).

Stáhnout žádost

Započtení praxe ve stejném oboru při přestupu z VP 2005-2015 do VP 2018-2020

Dle přechodných ustanovení Zákona 67/2017 Sb., odst. 3. b) může lékař zařazený do oboru do 30.06.2017 (tj. postupující dle VP 2005 – 2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely Zákona č. 95/2004 Sb., účinném od 01.07.2017 (Vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018 – 2020).

V tomto případě je nutné podat Žádost o započtení již absolvované praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu.

O započtení odborné praxe rozhodne IPVZ, podrobné info zde.

Ukončení základního kmene

Certifikát bez zkoušky po kmeni

Základní informace

Bez kmenové zkoušky mohou vzdělávání v základním kmeni ukončit pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání do 30. 06. 2017.

Po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem pro ukončení vzdělávání v základním kmeni si lékař podá žádost o vystavení certifikátu o absolvování základního kmene u lékařské fakulty, u níž je zařazen do specializačního vzdělávání. Lékařská fakulta jako pověřená organizace po posouzení žádosti vystaví certifikát, zajistí podpis děkana LF a zástupce MZČR a zašle jej žadateli doporučeně poštou na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene

Žádost je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZČR – EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete;
 • praxe uvedená v žádosti musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní – jinak bude žádost vrácena k doplnění;
 • žádost vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis;
 • žádost musí potvrdit školitel a vedoucí akreditovaného pracoviště, na kterém žadatel absolvoval specializační vzdělávání v základním kmeni.

K žádosti doložte:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • čitelné kopie logbooku (základní kmen, výkony, hodnocení školitele);
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a testech;
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZČR o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • rozhodnutí MZČR o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti;
  • kopie průkazu totožnosti;
  • kopie oddacího (pouze při změně jména);
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…).
 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

Lékaři žádající o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě ukončení společného základu podle dřívějších vzdělávacích programů dokládají:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • čitelné kopie logbooku (základní kmen, výkony, hodnocení školitele);
 • doklad o absolvování písemného testu na ukončení společného základu (kopie z průkazu odbornosti a příslušného logbooku);
 • kopii průkazu totožnosti;
 • kopii oddacího listu (pouze při změně jména).

Lékaři žádající o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace I. stupně dokládají:

 • úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci I. stupně;
 • kopii průkazu totožnosti;
 • kopii oddacího listu (pouze při změně jména).

Doručení žádosti o vydání certifikátu:

 • Žádost včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, u které jste zařazen/a do specializačního vzdělávání.

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
301 00 Plzeň

Zkoušky po kmeni

Základní informace

Zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni skládají lékaři, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání od 01.07.2017, popřípadě i lékaři zařazení před tímto datem, pokud se rozhodli ve specializačním vzdělávání postupovat dle nových vzdělávacích programů. V případě přestupu ze „starých“ VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ.

Přihlášení ke zkoušce je možné až po splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce

Termíny kmenových zkoušek

Kmenová zkouška se koná v termínech, které stanoví MZČR na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé základní kmeny specializačního vzdělávání. MZČR stanoví pro příslušný kalendářní rok 1 – 4 termíny zkoušky pro daný základní kmen, a to podle počtu lékařů zařazených do specializačního vzdělávání u pověřené organizace v daném základním kmeni.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se koná na pracovišti pověřené organizace nebo v akreditovaném zařízení určeném MZČR, popř. pověřenou organizací.

Termíny a místo konání kmenových zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZČR na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

Termíny zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.

Lékaři zařazení u IPVZ do základního oboru všeobecké praktické lékařství s interním základním kmenem se mohou hlásit na kmenovou zkoušku na jakoukoliv lékařskou fakultu.

Níže zveřejňujeme termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni v roce 2023.

Podání přihlášky ke kmenové zkoušce (KZ)

Ke zkoušce po kmeni se hlásí lékaři u té pověřené organizace/lékařské fakulty, kde jsou zařazeni do oboru specializačního vzdělávání.

Přihlášku ke kmenové zkoušce je nutné vyplnit elektronicky ve webové aplikaci MZČR – EZP (Evidence zdravotnických pracovníků):

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete;
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní – jinak bude přihláška vrácena k doplnění;
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis;
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o KZ absolvoval specializační vzdělávání.

K přihlášce ke KZ doložte:

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště;
 • kopie potvrzení výkonů (jsou-li vyhláškou výkony u daného kmene vyžadovány) – výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště;
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech a testech;
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZČR o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZČR o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti;
  • kopie oddacího listu (pouze při změně jména);
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)
 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

Doručení přihlášky:

 • Přihlášku ke KZ včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
301 00 Plzeň

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání kmenové zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 5a, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 3, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

Kontrola přihlášky, pozvánka ke KZ

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o KZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k KZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván ke kmenové zkoušce 30 dní před termínem konání KZ.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání kmenové zkoušky rozhodne MZČR.

Úhrada za zkoušku po kmeni (KZ)

Výši úhrad upravuje Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., výše úhrady činí za:

 • první pokus kmenové zkoušky bez poplatku,
 • první opakování kmenové zkoušky 3.500 Kč,
 • druhé a třetí opakování kmenové zkoušky 5.000 Kč,

Podklady k platbě za účast u kmenové zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce ke kmenové zkoušce.

Další informace

Otázky a doporučená literatura ke kmenové zkoušce
Seznam otázek a doporučené literatury ke KZ naleznete na webu MZČR.
Okruhy otázek a doporučené literatury pro základní kmen všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.
Další informace ke KZ: Zkušební komise – základní kmeny

Obsah a průběh zkoušky

 • Kmenová zkouška probíhá před minimálně 3 člennou komisí, jejíž členy pro daný termín vybere pověřená organizace/LF ze seznamu zkoušejících jmenovaných ministrem zdravotnictví (seznam zveřejňuje MZČR do 1. prosince na svých stránkách pro následující kalendářní rok). Podmínka složení komise: min. 1 ze členů nesmí být v pracovně právním vztahu k zařízení, kde zkouška probíhá, a současně nesmí být v pracovně právním vztahu k pověřené organizaci/LF, která zkoušku organizuje. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením kmenové zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za KZ a předloží originál Průkazu odbornosti, potvrzení výkonů, potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je stanoven vyhláškou upravující vzdělávání v základních kmenech.
 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a sestává z 3 samostatných zkušebních okruhů.

Hodnocení zkoušky

 • O výsledku KZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Kmenová zkouška je hodnocena výsledkem „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
 • Zkušební komise po poradě o výsledku KZ vyhlásí její hodnocení, které se zaznamenává do protokolu o zkoušce. Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise nebo jím pověřený člen komise jen úspěšně vykonanou zkoušku.

Certifikát o absolvování základního kmene

 • Vyhotovení certifikátů o absolvování základního kmene zajišťuje pověřená organizace/lékařská fakulta.
 • Certifikát podepisuje: předseda zkušební komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZČR, který certifikát opatří otiskem úředního razítka MZČR.
 • Certifikáty jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila (zaslány doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke KZ).

Archivace dokumentace o KZ

 • Záznam o úspěšně i neúspěšně vykonané kmenové zkoušce se zanese do EZP
 • Po ukončení KZ a předání certifikátů absolventům je veškerá dokumentace archivována u pověřené organizace/lékařské fakulty, která zkoušku organizovala.

Atestační zkoušky

Základní informace

Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou před oborovou atestační komisí dle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky a po splnění veškerých požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem (VP). Po úspěšném absolvování atestační zkoušky získává lékař, zubní lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru.

Lékař přistupující k atestační zkoušce prokazuje a dokládá splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy byl do specializačního vzdělávání zařazen. Je rovněž možné přestoupit z tohoto VP, platného v době zařazení, do novějšího, avšak jedná-li se o přestup ze „starých“  VP 2005 – 2015 do „nových“ VP 2018 – 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ. V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe.  Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti (Žádost 16b.doc/Žádost 16b.pdf). Informace k podání žádosti naleznete zde.

Termíny

Atestační zkouška se koná v termínech, které stanoví MZ na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání. MZ stanoví termíny a místo konání AZ tak, aby AZ příslušného oboru nezajišťovala ve 2 po sobě následujících termínech v jednom kalendářním roce stejná pověřená organizace nebo LF, má-li pověřená organizace více LF.

Termíny a místo konání atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZ na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

TERMÍNY ZKOUŠEK

Podání přihlášky

Přihlášku k atestační zkoušce je nutné vyplnit elektronicky zde.

 • věnujte pozornost při vyplnění správného vzdělávacího programu, dle kterého při specializačním vzdělávání postupujete
 • praxe uvedená v přihlášce musí být seřazena chronologicky a musí být kompletní (uveďte praxi a teoretickou část jak pro základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – jinak bude přihláška vrácena k doplnění
 • přihlášku vyplňte, uložte, stáhněte pro tisk, doplňte datum, místo a váš podpis
 • přihlášku musí potvrdit školitel a zástupce statutárního orgánu (zaměstnavatel) akreditovaného zařízení, v němž uchazeč o AZ absolvoval specializační vzdělávání

K přihlášce doložte

 • čitelné kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/ specializačním indexu (jak základní kmen, tak vlastní specializovaný výcvik) – zápisy musí být řádně zaznamenávány a musí obsahovat: přesný termín, název pracoviště, popis provedené činnosti, velikost úvazku, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště.
 • čitelné kopie celého logbooku (základní kmen, vlastní specializovaný výcvik, výkony, hodnocení školitele) – kopie logbooku dokládají pouze lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 (po tomto datu se již logbooky nevydávají)
 • kopie potvrzení výkonů za celé specializační vzdělávání – dokládají lékaři zařazení po 01.07.2017 (lékaři před tímto datem je dokládají v logbooku), výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště
 • kopie potvrzení o absolvovaných kurzech
 • (neověřená, prostá) kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR, popř. pověřené organizace, bylo-li vydáno, např.:
  • rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky,
  • rozhodnutí MZ o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu,
  • doklad o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace,
  • doklad o započtení odborné praxe za mateřskou/rodičovskou dovolenou (u oboru pediatrie)
  • rozhodnutí MZ o udělení výjimky a započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti,
  • kopie oddacího listu, došlo-li ke změně jména
  • další přílohy, pokud jsou předpokladem a vyžaduje-li je daný VP (např. atestační písemná práce – požadavky viz níže, projekt, kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti, protokol o provedení testu,…)
 • Veškeré přílohy zasílejte jako prosté kopie ve formátu A4 (nezmenšujte, nezvětšujte, nezastřihujte, nijak nesvazujte), kopie záznamů o praxi, razítka a podpisy školitelů musí být čitelné, v opačném případě nebude praxe započítána.

Doručení přihlášky

 • Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete nebo osobně doručte na Oddělení specializačního vzdělávání té fakulty, která konkrétní atestační zkoušku v daném oboru pořádá.
 • Přihlášky na atestační zkoušky pořádané naší lékařskou fakultou zasílejte na poštovní adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

 • Lhůta pro podání přihlášky činí 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky. K tomuto datu musí mít lékař (na základě znění § 21, odst. 2 Zákona č. 95/2004 Sb. a § 8, odst. 1 a odst. 5 Vyhlášky č. 282/2019 Sb.) již splněné veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu.

Kontrola přihlášky, pozvánka k AZ

 • Doručené přihlášce je na podatelně LF přiděleno číslo jednací, pod kterým je pak vedena i v EZP, a je předána Oddělení specializačního vzdělávání, které zajistí administrativní zpracování přihlášky, její formální kontrolu a v případě formálních nedostatků vyzve uchazeče o AZ k jejich odstranění.
 • Jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, je uchazeč neprodleně vyzván a je mu stanovena lhůta k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu pozván k AZ.
 • V případě nejasností jsou přihlášky předány odbornému garantovi UK LFP k posouzení splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy.
 • Jsou-li splněny veškeré požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč písemně pozván k atestační zkoušce 30 dní před termínem atestace.
 • O nesplnění požadavků pro vykonání atestační zkoušky rozhodne MZ.

Požadavky na atestační práci

Požadavky na atestační práci zde.

Úhrada za atestační zkoušku

Výši úhrad upravuje Nařízení vlády č. 324/2018 Sb., výše úhrady činí za:

 • atestační zkoušku 500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 250 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 250 Kč,
 • první opakování atestační zkoušky 3.500 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 2.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 1.500 Kč,
 • druhé opakování atestační zkoušky 5.000 Kč, přičemž úhrada za
  • teoretickou část zkoušky činí 3.000 Kč,
  • praktickou část zkoušky činí 2.000 Kč.

Podklady k platbě za účast u atestační zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce k atestační zkoušce.

Další informace k AZ

Atestační otázky a doporučená literatura
Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZČR

Soubory atestačních otázek (dle Vyhlášky č. 282/2019 Sb., § 12, odst. 4)
Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky.

V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit; některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ (lékař si losuje 2 otázky + obhajuje AP), jiný VP obhajobu neuvádí (lékař si losuje 3 otázky a AP neobhajuje).

Obsah a průběh zkoušky

 • Atestační zkouška probíhá před oborovou atestační komisí, která má nejméně 3 členy, z nichž 1 člen je současně člen příslušné oborové akreditační komise a 1 člen byl jmenován na návrh ČLK (AZ lékaři), ČSK (AZ zubní lékaři) nebo České lékárnické komory (AZ farmaceuti); členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
 • Před zahájením atestační zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za AZ a předloží originál Průkazu odbornosti, Potvrzení výkonů (lékaři zařazení po 01.07.2017), Logbooku (lékaři zařazení před 01.07.2017), potvrzení o absolvovaných kurzech.
 • Atestační zkouška se skládá z části:
  • praktické (pokud ji stanoví VP)
  • teoretické
 • Praktická část:
  • koná se v akreditovaném zařízení určeném MZ, za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem MZ a školitele akreditovaného pracoviště
  • o průběhu je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce
 • Teoretická část:
  • uchazeč k ní přistupuje nejpozději do 60 dnů od složení praktické části AZ,
  • může zahrnovat test, který předchází ústní části,
  • uchazeč si vylosuje otázky a má na přípravu min. 30 minut
  • obhajoba písemné práce (je-li součástí VP)
  • doplňující otázka položená komisí v příp., že odpověď na některou z vylosovaných otázek a obhajoba písemné práce nebyla dostačující
  • seznámení uchazeče s posudkem oponenta před konáním teoretické části, AZ se koná i v případě, že oponent má k práci výhrady

Hodnocení AZ

 • O výsledku AZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
 • Jednotlivé části AZ a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • V případě neúspěšně vykonané praktické části zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje.
 • Je-li součástí teoretické části test a uchazeč v něm nezíská min. 70 % bodů, je test hodnocen výsledkem „neprospěl“, k ústní části se nepřistupuje a atestační zkouška je hodnocena výsledkem „neprospěl“.
 • Úspěšně složená praktická část AZ nebo test jsou uchazeči uznány, pokud uchazeč úspěšně vykoná teoretickou část AZ do 2 let od vykonání praktické části.
 • Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise, popř. jím pověřený člen jen úspěšně vykonanou zkoušku.

Opakování a neúčast AZ

 • Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
 • Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit, uchazeč se může přihlásit k AZ v nejbližším možném následujícím termínu.
 • Při neúčasti na atestační zkoušce je nutná písemná omluva, v případě závažného důvodu zaslaná omluva do 5 dnů po termínu konání AZ, jinak je zkouška hodnocena jako neprospěl/a.

Přehled platné legislativy pro specializační vzdělávání.