Vyberte si ten pravý obor pro Vás

Magisterské studium – Všeobecné lékařství

délka studia 6 let | získáte titul MUDr.
prezenční studium

První dva roky lékařského studia jsou věnovány teoretickým oborům – biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty – Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. V 6. ročníku stážují studenti v rámci blokové výuky v nemocnicích.

Studijní plán

Magisterské studium – Zubní lékařství

délka studia 5 let | získáte titul MDDr.
prezenční studium

Do studijního programu Zubní lékařství jsou uchazeči přijímáni od akademického roku 2004/2005, toto studium postupně nahradilo studijní program Stomatologie.

Studenti jsou vychováváni nejen pro výkon lékařské praxe, ale seznamují se i se základy vědecké práce a jsou i k samostatné vědecké práci vedeni. V průběhu studia, zejména o letních prázdninách, má řada studentů možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí.

Studijní plán

Navazující magisterské studium – Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii

délka studia 2 roky | získáte titul Mgr.
kombinované studium

Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském programu Zobrazovací a ozařovací technologie v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii je dosažení bakalářského vzdělání ve studijním programu Radiologický asistent.

Studijní plán

Doktorské studium

Doktorské studium je zaměřeno na samostatnou vědeckou práci a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Poskytuje nejvyšší vědecký stupeň, kterého lze v České republice dosáhnout. Lékařská fakulta UK v Plzni nabízí doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě, v českém a anglickém jazyce, a to absolventům magisterského studia nejen medicínských oborů, ale také dalších příbuzných oborů, např. přírodovědných. Studium probíhá pod vedením školitele, případně konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Standardní doba studia je čtyři roky.

Poplatky spojené se studiem na LFP UK

Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou. Studium v českém jazyce je na Lékařské fakultě v Plzni standardně zdarma. V některých případech se ke studiu váží poplatky.