Obsah stránky

Termín podání přihlášek pro akademický rok 2024/2025 do magisterského studia je stanoven na 29. 2. 2024. Přihlášky do navazujícího magisterského studia můžete podávat do 31. 3. 2024. Na této stránce najdete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení na LFP UK.


Důležité termíny

Den otevřených dveří31. 1. 2024
Přihlášky ke studiu: Magisterské studijní programy29. 2. 2024
Přihlášky ke studiu: Navazující magisterské studium31. 3. 2024
Přijímací zkoušky: Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství)12. 6. 2024
Přijímací zkoušky: Navazující magisterský program12. 6. 2024
Náhradní termín28. 6. 2024
Zápisy do studia – Uchazeči přijatí s upuštěním od přijímacích zkoušek
Řádný termín25. 6. 2024
Náhradní termín23. 7. 2024
Zápisy do studia – Uchazeči přijatí na základě přijímací zkoušky
Řádný termín23. 7. 2024
Náhradní termín21. 8. 2024

Doktorské studium

Informace k přijímacímu řízení do Doktorského studia (Ph.D.) naleznete v sekci Doktorské studium.

Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Podání přihlášky na vybraný studijní program

Fakulta nabízí studium v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Pro absolventy bakalářského studia v programu Radiologický asistent nabízí fakulta také navazující magisterské studium. Přihlášky na fakultu se podávají elektronicky. V sekci Uchazeč vyplníte elektronickou přihlášku na vámi zvolený program. Po uzavření, odeslání a uhrazení administrativního poplatku se stává platnou. Přijetím přihlášky na studijním oddělení je zahájeno přijímací řízení.

Uchazeč si může podat současně přihlášky na oba studijní programy Všeobecné a Zubní lékařství. Přihlášku podává uchazeč každou zvlášť, ale přijímací zkoušku skládá pouze jednu. Získané body mu budou připsány na oba programy.

Doklad o předchozím vzdělání (ověřené maturitní vysvědčení/Bc. diplom) předkládá uchazeč až při zápisu do studia 1. ročníku.

Příprava na přijímačky – kurzy a modelové otázky

Připravte se na přijímací zkoušky, ať Vás nic nezaskočí. Využít můžete elektronických modelových otázek, které Vám dají jasnou představu o tom, jak vypadá přijímací test. Vyzkoušíte si tak přijímačky nanečisto, seznámíte se s okruhy otázek a průběžně své znalosti otestujete. Fakulta také nabízí vlastní přípravný kurz, v jehož rámci získáte znalosti potřebné ze všech tří požadovaných oblastí. S Juniorskou univerzitou si také můžete vyzkoušet studium na vysoké škole a poznat tak, jestli je pro Vás medicína tím pravým.

Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří si podali přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu. Naše fakulta nevyužívá bonifikace za středoškolskou odbornou činnost, nebo olympiády. K přijímací zkoušce se můžete dostavit, i když budete skládat maturitní zkoušku až v září příslušného roku. Z každého předmětu odpovídají na 25 otázek, celkem tedy 75 otázek. Test je koncipován tak, že u každé z otázek jsou nabízeny 4 odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Uchazeč správnou odpověď zaškrtne do skórovacího protokolu. Na test má uchazeč 135 minut čistého času. Po skončení časového limitu uchazeč odevzdá test.

U přijímací zkoušky je povoleno používat pouze kapesní kalkulačku a propisovací tužku.
Matematicko-fyzikální tabulky povoleny nejsou.

Přesný termín, hodinu a místo konání přijímací zkoušky najdete v pozvánce, kterou obdržíte nejpozději měsíc před termínem přijímacího řízení prostřednictvím Vaší elektronické přihlášky.

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Každý uchazečkterý získal středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky prokáže splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů, který je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • bez poplatku (poplatek se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)
   

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureát

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • bez poplatku
 • neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
   

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzałośći), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku
 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • v případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
 • bez poplatku
   

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání  

Uchazeč osobně na podatelnu nebo poštou doloží podklady v listinné podobě (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 6. 2024 a uhradí kartou poplatek za jejich posouzení.

Uchazeč je povinen předložit tyto dokumenty:

 • Středoškolský diplom, zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání  
 • Potvrzení, že je daný uchazeč oprávněn studovat na vysoké škole v zemi, kde dokončil SŠ vzdělání
 • Potvrzení od vyššího orgánu, že daná střední škola je akreditovanou školou v dané zemi a je tak oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání
 • Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání, o zařazení studia uchazeče do příslušného stupně EQF nebo ISCED (vydává příslušná střední škola nebo jiný příslušný zahraniční orgán – např. ministerstvo školství)

 
Veškeré výše uvedené dokumenty musí být oficiálními, úředně ověřenými doklady, jehož ověření provede právník, právní zástupce či notář. Dokumenty musí také obsahovat apostilu či superlegalizační doložku (ověření českou ambasádou pro danou lokalitu), s ohledem na formální požadavky pro danou zem.  

Pokud jsou originální certifikáty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, uchazeč je povinen nechat dokumenty úředně přeložit a přeložené dokumenty pevně přiložit k originálu (certifikované kopii originálu). Na místě připevnění musí být razítko a překladatelská doložka.

Uznávání zahraničního vzdělání na UK – https://cuni.cz/UK-6452-version1-web_ruk_nostrifikace_v_ramci_pr_cs_final.pdf

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení
alej Svobody 76
323 00 Plzeň

Podmínky přijetí a prominutí přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení upravuje příslušné opatření děkana. Základním předpokladem pro přijetí je úspěšné zakončení středoškolského studia s maturitou, ovládání českého jazyka na úrovni C1 a splnění přijímacích zkoušek. V některých případech lze požádat o upuštění od přijímací zkoušky. Podrobné podmínky přijetí jsou specifikovány v detailu jednotlivých programů.

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Den přijímacích zkoušek a náhradní termín

Přijímací zkoušky lze skládat v řádném či náhradním termínu. O náhradní termín přijímací zkoušky může uchazeč požádat prostřednictvím systému elektronické přihlášky, až po doručení pozvánky k řádnému termínu. Na náhradní termín není automatický nárok. K žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky je třeba doložit důvody, (závažné zdravotní důvody nebo pozvánka k přijímacímu řízení na jiné fakultě), které následně posoudí děkan fakulty. Žádost je třeba podat nejpozději do 3 dnů od konání termínu řádného. O jeho udělení následně rozhoduje děkan fakulty. Termíny se dozvíte v detailu jednotlivých programů. Zkoušky budete skládat přímo v budově fakulty na adrese alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. Podrobné informace k průběhu zkoušek Vám Studijní oddělení zašle prostřednictvím SIS, a to nejpozději měsíc před konáním zkoušek. Sledujte náš Instagram, kde pro Vás také průběžně zveřejňujeme důležité informace k přijímacímu řízení.

Parkování ve dne konání přijímacích zkoušek

Doporučujeme příjezd MHD, a to tramvají č. 1 (z centra směr Bolevec) na zastávku Lékařská fakulta nebo U Gery.

Příjezd pro účastníky přijímacích zkoušek je po aleji Svobody, odbočkou k Lékařské fakultě. Na místě nebude možné delší parkování, motorovým vozidlům bude umožněn pouze průjezd parkovištěm před budovou se zastavením k případnému výstupu uchazečů a odjezd mimo areál. Odjezd bude možný pouze přes kruhový objezd u Fakultní nemocnice Plzeň – viz přiložená mapka. Modrá tečkovaná čára značí příchod pěších buď z parkoviště, nebo od tramvajové zastávky Lékařská fakulta. Příchod pěších od zastávky U Gery je po aleji Svobody.

Na místě se budou pohybovat naši studenti – organizátoři, kteří budou nápomocni při hledání správné učebny či posluchárny. Přesto velmi doporučujeme uchazečům, aby počítali s dostatečnou časovou rezervou na cestu – pozdní příchod do učeben není možný.

Výsledky přijímacího řízení

Počet získaných bodů uchazeči naleznou ve své elektronické přihlášce, počty bodů všech uchazečů budou zveřejněny až po náhradním termínu přijímacích zkoušek dne 28. 6. 2024. Po zasedání přijímací komise je stanovena bodová hranice pro přijetí a zveřejněna na webu fakulty. Komise bude zasedat 28. 6. 2024 v odpoledních hodinách.

Odvolací řízení

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží.

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí na tomto formuláři.

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením. Uchazeč podává odvolání až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí, ne dříve.

Doplňovací přijímací řízení

Doplňovací řízení je zahájeno pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet uchazečů. V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili (dle počtu bodů).

Pokud se při zápisu prvních ročníků nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude zahájeno doplňovací přijímací řízení. 

V doplňovacím přijímacím řízení budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká písemně osloveni, a to bez ohledu na to, zda-li si podali odvolání. Do doplňovacího řízení jsou uchazeči dle pořadí zahrnuti automaticky.

V případě, že si oslovení uchazeči podali odvolání, musí se nejdříve vyřešit odvolání (odvolací řízení je naplánováno na konec srpna) a teprve po skončení odvolacího řízení je možné řešit řízení doplňovací.

Děkan LF oznamuje, že bylo zahájeno doplňovací přijímací řízení. Na studijní program Všeobecné lékařství byla snížena bodová hranice na přijetí na 59 bodů, na studijní program Zubní lékařství byla bodová hranice snížena na 64 bodů.  

Uchazeči se speciálními potřebami

Přihláška ke studiu se podává především elektronicky. Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku. Žádost se podává nejpozději do 29.2.2024 a vyřizuje se prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Studentem se spec. potřebami jsou studenti s :

 • specifickými poruchami učení
 • poruchami koncentrace pozornosti (ADHD/ADD)
 • poruchou autistického spektra
 • psychickým onemocněním
 • chronickým onemocněním
 • zrakovým postižením
 • sluchovým postižením
 • pohybovým postižením

Více informací zde.

Statistiky přijatých uchazečů z minulých let

V detailu jednotlivých programů se v pravé horní části dozvíte poměr přihlášených a přijatých studentů v minulém akademickém roce.

Statistika – přijímací řízení: Všeobecné lékařství

ARPřihlášenoPřihlášeno s upuštěním od přijímací zkouškyPřijato s přijímací zkouškouPřijato s upuštěním od přijímací zkouškyZapsánoMin. počet bodů k přijetí
20/2118560591029248
21/22184915255213330247
22/23186522055920030147
23/24204529638727536351

Statistika – přijímací řízení: Zubní lékařství

ARPřihlášenoPřijatoZapsánoMin. počet bodů k přijetí
20/21787805361
21/22855845461
22/23841855162
23/24915725864

Poplatky spojené se studiem na LFP UK

Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou. Studium v českém jazyce je na Lékařské fakultě v Plzni standardně zdarma. V některých případech se ke studiu váží poplatky.

Máte dotaz ke studiu nebo přijímacímu řízení? Kontaktujte odpovědnou studijní referentku