Obsah stránky

Pouze pro magisterské studium
studijni.oddeleni@lfp.cuni.cz

Úřední hodiny

Pondělí8.30–11.30
Úterý8.30–11.30 a 12.30–14.30
Středazavřeno
Čtvrtek8.30–11.30 a 12.30–14.30
Pátekzavřeno

Vaše studijní záležitosti řešte pokud možno e-mailovou a telefonickou cestou. Osobní konzultace mimo úřední hodiny jsou možné také po předchozí domluvě s příslušnou studijní referentkou.


Než využijete kontaktů zkuste najít odpověď na vaše otázky níže v Nejčastějších dotazech níže.


Kontakt na Studijní oddělení

Vedoucí oddělení: Mgr. Martina Buriánková

Všeobecné lékařství

Kateřina Trylčová
1. ročník studia a
uchazeči o studium

Bc. Šárka Jelenová
2. a 3. ročník studia

Romana Forstová
4., 5. a 6. ročník studia


Zubní lékařství a
Zobrazovací a ozařovací technologie

Mgr. Jitka Treglerová
studium a uchazeči o studium

CŽV, nostrifikace, poplatky,
stipendia, studentské spolky, Alumni

Mgr. Jiří Novotný

Kde nás najdete

Studijní oddělení sídlí ve 2 NP budovy U1.

Kontakt pro doktorské studium

Kontakty a informace k doktorskému (Ph.D.) studiu najdete na stránce Doktorské studium.

Formuláře a dokumenty Studijního oddělení.


Nejčastější dotazy

chci podat žádost o individuální studijní plán…

Existují dva typy ISP:

ISP, který lze mít vícekrát za studium
Důvodem může být např. účast na reprezentaci České republiky ve sportovním odvětví nebo nezbytná příprava k ní, studium na více fakultách, péče o dítě po uznanou dobu rodičovství, péče o závislou osobu, výjezd na stáž do zahraničí…

ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti
Lze povolit v případě opakovaného zápisu jednoho až dvou předmětů, ostatní studijní povinnosti musí mít student splněné. ISP se nepřipouští ve dvou po sobě bezprostředně následujících ročnících studia.

Např.: když ve 2. ročníku jsem v ISP, nemohu již být v ISP ve 3. ročníku (3. ročník musím splnit řádně) a v ISP mohu být až ve 4. ročníku.

ISP může být povolen vždy pouze na ten úsek studia, do něhož je student aktuálně zapsán, případně zároveň s tímto úsekem také další bezprostředně navazující.

Jak požádat o ISP?
ISP se uděluje na základě písemné žádosti – formulář obecná žádost (formulář je k dispozici na webu fakulty), která musí být řádně zdůvodněna. Např.: Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Patologická fyziologie II. a Patologická anatomie

Co se stane, když nesplním předmět, který opakuji v ISP?
Nesplnil jsem studijní povinnosti a je mi ukončeno studium.

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan a lze ho povolit pouze v případě, že nejsou dány důvody k ukončení studia.

musím platit poplatek za delší studium

Pokud studujete na naší fakultě dlouho nebo jste předtím nedokončili jiné studium, může se stát, že dojde k překročení vaší standardní doby studia o více než rok a budete muset platit poplatek za delší studium. Poplatek  se hradí za každých započatých 6 měsíců studia a jeho výše se každý akademický rok mění (viz aktuální opatření děkana o poplatcích spojených se studiem na daný AR). O vyměření poplatku vám přijde rozhodnutí z rektorátu UK (posílají ho přibližně měsíc od začátku doby vyměření poplatku). Proti vyměření poplatku můžete do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání (důvody pro úlevu na poplatku najdete v odkaze níže). Poté vám přijde druhoinstanční rozhodnutí (výše poplatku vám v něm bude potvrzena, snížena nebo v plné míře odpuštěna), které je konečné. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku. Také můžete podat děkanovi fakulty žádost o splátkový kalendář (použijte formulář „obecná žádost“ zde.)

Podrobné informace o poplatcích za delší studium najdete zde: Poplatky spojené se studiem – Univerzita Karlova (cuni.cz). Pro další informace o poplatcích za delší studium se můžete obrátit na: Mgr. Jiří Novotný | Univerzita Karlova (cuni.cz).

mám nárok na prospěchové stipendium

Nárok na prospěchové stipendium (stipendium za vynikající studijní výsledky) máte, pokud dosáhnete  v předcházejícím akademickém roce prospěchového průměru do 1,15 (a splníte i další podmínky, viz Lékařská fakulta v Plzni | Univerzita Karlova (cuni.cz)). Pokud tyto podmínky splníte, nemusíte pro přiznání stipendia podávat žádnou žádost. V průběhu listopadu obdržíte v SISu rozhodnutí o jeho přiznání. Stipendium se pak vyplácí ve dvou termínech: první polovina v prosinci a druhá v dubnu

chci přerušit studium

1. Studium může být i opakovaně přerušeno na žádost studenta nebo z moci úřední. S výjimkou velmi závažných, zejména zdravotních, důvodů, lze studium přerušit až ve druhém úseku studia.

  • 2. O přerušení studia může student požádat z následujících důvodů:
    • a) z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství nebo z důvodu péče o závislou osobu,
    • b) z důvodu účasti na reprezentaci České republiky ve sportovním odvětví nebo z důvodu nezbytné přípravy k ní
    • c) student o přerušení studia požádá z vážného zdravotního důvodu,
    • d) student splnil povinnosti v daném úseku studia a nezapočal studium v následujícím úseku studia.

3. K žádosti o přerušení studia student přiloží doklady osvědčující důvod přerušení studia. Žádost o přerušení studia spolu s ostatními požadovanými doklady student doručí na Podatelnu LFP UK.

4. Doba přerušení studia podle odstavce 2 písm. a) a c) se nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia.

5. V době přerušení studia není osoba studentem. Lhůty pro plnění studijních povinností v této době nezačínají běžet a započaté se staví.

7. Děkan ukončí přerušení studia na písemnou žádost osoby, jíž bylo studium přerušeno zpravidla tak, aby osoba po opětovném zápisu do studia mohla studovat bez dalších úprav průběhu studia.

8. Děkan ukončí přerušení studia podle odstavce 2 písm. a) až c) a odstavce 3 a 4, pominou-li důvody pro přerušení studia.

9. Ukončením přerušení studia vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia ve lhůtě stanovené fakultou v rozhodnutí o ukončení přerušení studia nebo v rozhodnutí o přerušení studia.

chci ukončit studium zanecháním studia

Ukončení studia ze strany studenta je možné kdykoliv bez udání důvodu, a to podáním Prohlášení k zanechání studia. Toto vyplněné prohlášení je třeba zanechat v podatelně děkanátu nebo zaslat poštou. Studium je studentovi ukončeno dnem zaevidování žádosti v podatelně děkanátu nebo zaevidováním přijaté pošty.

chci ukončit studium absolvování studia po poslední státní zkoušce

Po složení poslední státní zkoušky je třeba se nejpozději do 3 dnů (nejlépe však ihned po poslední státnici) dostavit na studijní oddělení k ukončení studia.  K ukončení studia doneste vyplněný Výstupní list absolventa včetně potvrzení z knihovny o vrácení knih. Výstupní prohlídka povinná není.

K ukončení studia je třeba mít ve studijním informačním systému vyplněny všechny státní zkoušky.

chci požádat o uznání splněných studijních povinností z předchozího studia…

Student může požádat o uznání splnění studijních povinností na základě minulého studia.
Uznává se kompletně splněný předmět zakončený zápočtem nebo zkouškou (podle studijního plánu), klasifikovaný známkami 1,2,3. Splněné studijní povinnosti nesmí být starší, než je standardní doba studia zvětšení o dva roky.

Student se řídí následujícími pokyny:

v případě uznání splněných předmětů z předchozího studia na LFP UK:
Student podá žádost o uznání studijních povinností, kde vypíše jednotlivé předměty, které žádá uznat. Výpis zkoušek student nepřikládá, referentka studijního odd. si výpis vyhotoví ze SIS.

v případě uznání splněných předmětů z jiné vysoké školy, jejíž studijní program je stejný jako na LFP UK:
Student podá žádost o uznání studijních povinností, kde vypíše jednotlivé předměty, které žádá uznat a přiloží originál výpis zkoušek z vysoké školy, kde studijní povinnosti splnil.

v případě uznání splněných předmětů z vysoké školy, jejíž studijní program je odlišný od studijního programu LFP UK:
Student doloží k žádosti a výpisu zkoušek i sylabus tohoto předmětu a stanovisko garanta předmětu