Jsme hrdí na dlouhou tradici naší fakulty v poskytování kvalitního vzdělání v medicíně. Neustále usilujeme o rozvoj a modernizaci, abychom byli na špičce v oblasti výuky mediků. Inovujeme naše pedagogické přístupy, integrujeme do výuky nejnovější technologie, investujeme do modernizace vybavení učeben a laboratoří.

Zásadní rozvojovou akcí v historii fakulty byla výstavba nového kampusu v letech 2012– 2022.

Jak vznikal kampus LFP

V letech 2012–2022 zaznamenala LFP ve své historii zcela výjimečnou zkušenost. Budování vlastních, potřebám na míru šitých výukových a výzkumných prostor, budování zcela nového univerzitního kampusu. Od svého založení byly budovy, ve kterých se vyučovala medicína, při své výstavbě směřovány k jiným účelům a pro potřeby fakulty v poválečném období zakupovány a přizpůsobovány. Jednalo se tak o 7 budov roztroušených po celém městě. Od roku 2012 začalo budování nového kampusu, který je soustředěn v jedné lokalitě, těsně navazující jak na Fakultní nemocnici v Plzni Lochotíně, kde probíhá klinická výuka, tak na Bolevecké koleje, kde mají studenti možnost ubytování.

Během první etapy výstavby byl vybudován sedmipodlažní objekt s moderními seminárními místnostmi, laboratořemi a pracovnami pedagogů, který je nyní sídlem pěti teoretických ústavů: farmakologie a toxikologie, patologické fyziologie, fyziologie, biologie, biofyziky. Z důvodu finančních limitů programu OP VaVpI nebylo možno postavit zároveň posluchárnu,  vyprojektovanou pro tuto budovu, avšak podařilo se ji dobudovat z jiných zdrojů v roce 2016.

Další nově vzniklé, dvě navzájem propojené budovy výzkumného centra a zvěřince, navazující na budovu teoretických ústavů, představují infrastrukturu v Plzeňském kraji zcela jedinečného vědeckého centra zaměřeného na oblast biomedicíny.

Pro první etapu výstavby využila LFP možností, které poskytly operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ (OP VaVpI) a investiční program MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“.

Výstavba hlavní budovy

Hlavní budova kampusu se stavěla 1001 den od podzimu 2019 do léta 2022. Má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Zastavěná plocha je 6 610 m2, užitná plocha 33 341 m2, což představuje 608 místností – typově především posluchárny, seminární místnosti, praktikárny, simulační sály, výukové i výzkumné laboratoře, pitevna, výuková kuchyně, výuková tělocvična, výukové ambulance a vyšetřovny, studovny, knihovny, pracovny atd. V nové budově našlo zázemí osm teoretických ústavů, simulační centrum a další podpůrné provozy fakulty.  V prostorách knihovny jsou kolektivní i individuální studovny. Studenti zde mají moderní šatny, kolárnu i relaxační místnost. Za hezkého počasí je možno vyjít na pobytovou střechu. K doplnění energie slouží všem moderní menza s kavárnou. Nedílnou součástí nového kampusu LFP jsou extenzivní zelené střechy a pochozí terasy. Mimo estetický význam mají zelené střechy a terasy i praktický význam, zejména tepelnou a zvukovou izolaci, pohlcování vířeného prachu, zlepšování mikroklimatu a tepelného komfortu uvnitř budov.

Stěhování ze starých budov do nového kampusu

Od jara 2022 probíhalo vybavování nové budovy nábytkem a AV technikou. Stěhování proběhlo během léta 2022 ve dvou etapách. V první etapě se stěhovaly teoretické ústavy a pracoviště z Pavlova ústavu, Procháskova ústavu, Šafránkova ústavu a budov v ulicích Lidická 4 a 6. V druhé etapě se stěhoval děkanát LFP. Během prázdninových měsíců bylo přibližně přestěhováno 1900 běžných metrů písemností, archivních písemností, knih a přes 5.000 kartonových krabic. Na sklonku prázdnin došlo také na dodávky nové přístrojové techniky.

Rok 2022 se tak stal v rozvoji fakulty bez přehánění rokem přelomovým. Od akademického roku 2022/23 si tak fakulta splnila po 77 letech od svého vzniku a po 10 letech výstavby sen mnoha generací – koncentrovat provoz a teoretickou výuku fakulty na jenom místě, do jednoho kampusu, který sousedí s Fakultní nemocnicí Plzeň. 

Finanční zabezpečení výstavby a vybavení

Výstavba a vybavení hlavní budovy bylo spolufinancováno z projektu podpořeného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), dvou akcí národního financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (programu 133 240) a z vlastních prostředků fakulty a univerzity:

Projekt OP VVV

„Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMeC, 2. etapa (reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002512, celkové způsobilé výdaje 1 087 971 631 Kč a dobou realizace od 01. 11. 2017 – 31. 12. 2022).

Akce programu 133 240

„UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMec“ (ident. č. 133D241000003 – Rozvoj a obnova materiálně technické základy lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol).

„UK – LFPL – Pořízení vybavení dostavby kampusu UniMeC II. etapa“ (ident. č. 133D241000008 – – Rozvoj a obnova materiálně technické základy lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.

Souběžně s těmito akcemi byl realizován také projekt podpořený v OP VVV, ve výzvě ERDF pro VŠ II (jako součást celouniverzitního projektu ERDF pro VŠ II na UK – MRR, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295, fyzická realizace 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023), jehož cílem bylo pořídit vybavení simulačního centra (celkové způsobilé výdaje 36,8 mil. Kč), které našlo domovské pracoviště také v nové hlavní budově.

Celkové výdaje činily na:

 • stavební část: 1,53 mld. Kč
 • přístrojové vybavení, AV a IT techniku: 137 mil. Kč
 • nábytek a další mobiliář: 95 mil. Kč
 • gastro vybavení: 35 mil. Kč

Projekty a granty

K uskutečnění svých rozvojových záměrů hledá fakulta různé zdroje financování – vedle institucionálního financování také resortní programy vybraných ministerstev nebo dotační programy Evropské unie.

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Projekt je zaměřen na rozvoj a modernizaci materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků.

Celouniverzitní projekt Univerzity Karlovy, na Lékařské fakultě v Plzni bude realizována klíčová aktivita 9 (KA 9).

Pro zkvalitnění podmínek pro studium v doktorských studijních programech LFP v rámci projektu bude pořízeno zejména přístrojové a laboratorní vybavení, dále také výpočetní a audiovizuální technika a drobný nábytek.

Z projektu bude rozšířeno zázemí těchto doktorských studijních programů:

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Experimentální chirurgie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie, porodnictví a pediatrie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Lékařská biologie a genetika
 • Lékařská mikrobiologie
 • Neurologie a psychiatrie
 • Zubní lékařství, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • Personalizovaná diagnostika a terapie v onkologii
 • Vnitřní nemoci

Datum zahájení fyzické realizace KA 9 na LFP: 1. 1. 2024

Datum ukončení fyzické realizace KA 9 na LFP: 31. 12. 2025

Alokované finanční prostředky pro LFP: 30 367 876,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Devadesát devět kroků univerzity do budoucnosti

Rádi bychom vám touto cestou představili naše úspěšně dokončené devítileté úsilí o modernější univerzitu, útulnější zázemí, obsáhlejší nabídku oborů a mezinárodní prostředí. Pojďte si s námi projít ve zkratce devadesát devět projektů, spolufinancovaných z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), díky kterým se nám tyto cíle podařilo naplnit.

Samozřejmě nezůstáváme pouze u e-booku! Těšit se můžete na náš e-book v podobě interaktivního média FutureBook a na desetidílný seriál „10 z 99 kroků“ o vybraných projektech, který bude vycházet v univerzitním online magazínu UK Forum.

Spolufinancovanými projekty z OP VVV to ale nekončí! V plném proudu je nyní operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), který posune naši univerzitu zase o kousek dál. Děláme to pro všechny, kteří se nebojí jít vpřed, překonávat překážky a neustále se zlepšovat a vzdělávat. Pro vás!

Devadesát devět kroků univerzity do budoucnosti je Vám k dispozici na tomto odkazu.

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Název dílčího projektu: Zvýšení kvality studijních programů na LFP napříč vybranými obory všeobecného lékařství a stomatologie (7/2017 – 12/2022)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); prioritní osa 2 (PO2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj; investiční priorita 1 (IP1): Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání; tematický cíl 10 (TC10) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Realizované klíčové aktivity a jejich výstupy vzniklé v období 7/2017– 12/2022.

KA1: Řízení projektu

KA2: Inovace výuky a podkladů pro její realizaci – materiály vzniklé v této KA jsou kdispozici na tomto odkazu. Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

KA3: Příprava e-learningové výuky – materiály vzniklé v této KA jsou kdispozici na tomto  odkazu.Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

KA4: Digitalizace a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku. Materiály vzniklé v této KA jsou kdispozici na tomto odkazu Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons — Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-SA 4.0.

KA6: Posílení internacionalizace výuky

KA7:  Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ

KA8: Adaptace studijního prostředí – materiály vzniklé v této KA jsou kdispozici na tomto odkazu.

Dotace

Celkový rozpočet projektu: 189 808 200,36 Kč

Alokace na LFP UK: 6 732 148 Kč (spoluúčast LFP UK ve výši 5%)

Kontakt – Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Dana Müllerová,Ph.D.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Program NPO – Transformace pro VŠ

Lékařská fakulta v Plzni se v roce 2022 zapojila do realizace celouniverzitního projektu Transformace pro VŠ na UK č. NPO_UK_MSMT-16602/2022.

Program Národní plán obnovy (NPO), komponenta 3.2 Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce, poskytuje podporu v několika oblastech.

LF UK v Plzni je zapojena do aktivit v rámci Specifického cíle A: Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání, konkrétně do následujících dílčích specifických cílů

 • Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Zahrnuje nákup HW a SW za účelem zajištění digitálních forem výuky. Aktivita je rozložena do několika návazných kroků – realizace veřejných zakázek (popř. přímých nákupů), instalace nakoupeného HW a SW a jeho zprovoznění. Následně budou vytvořeny návody na používání techniky a její využití při výuce.

Garanty SC A1 na LFP jsou Ing. Roman Paveza a MUDr. Daniel Rajdl. Ph.D.

 • Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Jedná se o aktivity zaměřené na přípravu metodických materiálů a metodickou podporu (včetně individuálních forem podpory) související s digitálními formami výuky, a vzdělávání akademických pracovníků i studentů. Plánované vzdělávání a metodická podpora jsou zaměřeny jak na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky, tak na práci se stávající výpočetní technikou, využívanou v těchto formách výuky. Nedílnou součástí aktivit je tvorba nových materiálů, které budou využity v digitálních formách výuky.

Garanty SC A2 na LFP jsou Ing. Roman Paveza a MUDr. Daniel Rajdl. Ph.D.

Kromě vlastních aktivit se LF UK v Plzni podílí na řešení společného projektu eInformatika s lékařskými fakultami napříč univerzitou, který spadá rovněž pod výše uvedené SC A1 a SC A 2

 • Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

Na LF UK v Plzni proběhne akreditace nového profesně zaměřeného SP Zobrazovací technologie v radiodiagnostice a nukleární medicíně. Jedná se o magisterský navazující studijní program se zaměřením na superspecializované zobrazovací postupy v radiologii, jakými jsou výpočetní tomografie, magnetická rezonance, intervenční radiologie, intervenční kardiologie, PET/CT a PET/MRI a to včetně postprocessingu zobrazovacích výstupů. Plánované zahájení výuky 11/2024. Spolupracujícím subjektem bude Fakultní nemocnice v Plzni, která se bude podílet jak na přípravě programu (odborníci z praxe), tak na následné praktické výuce.

Garantem SC A3 je prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

ERDF pro VŠ II na UK – MRR

V současné době je nutností zavádění nových forem a metod výuky tak, aby absolventi lékařských a farmaceutických oborů byli dostatečně připraveni na vstup do praxe s ohledem na neustálý vývoj v oblasti nových léčebných a laboratorních postupů, a s nutností umět v praxi používat nejmodernější stroje a zařízení, kterými jsou zdravotnická zařízení vybavena. Projekt řeší nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů, jak v oblasti oborově obsahové, reagující na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami, přístroji, nábytkem a v neposlední řadě materiálem. Bez infrastrukturní podpory není možné potřebné inovace výuky zavádět. 

V rámci jednotlivých fakult bude nutné realizovat stavební úpravy, dojde k modernizaci a vybavení výukových laboratoří, modernizaci a vybavení poslucháren, modernizaci učeben, modernizaci přístrojového vybavení, modernizaci softwarového a hardwarového vybavení a v neposlední řadě dojde ke zpřístupnění či vytvoření elektronických informačních zdrojů.

Prostřednictvím aktivit jednotlivých fakult je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního a neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci inovování předmětů nebo studijních programů je předmětem komplementárního ESF projektu.

Hlavním cílem projektu je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králové a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Konkrétně se bude jednat o:

 • Rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové), pořízení informačních zdrojů
 • Modernizace poslucháren a učeben v budově teoretických ústavů a Výukového centra Lékařské fakulty v Hradci Králové (Lékařská fakulta v Hradci Králové), pořízení virtuálních učebních pomůcek
 • Vytvoření modelového výukového prostředí – Simulační centrum (Lékařská fakulta v Plzni)

Realizací projektu dojde ke komplexnímu zkvalitnění výuky poskytované studentům bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách v méně rozvinutých regionech. Komplexní zkvalitnění výuky spočívá v zajištění prostředí pro výuku, která je v rámci ESF aktivit inovovaná v souladu s potřebami trhu práce tak, aby tato výuka mohla být realizována na moderním, kvalitním, technologicky pokročilém vybavení a pomůckách, a studenti tak byli lépe připraveni na vstup do praxe.  Modernizované a nově vybavené studijní prostředí rovněž umožní zavedení inovovaných metod výuky studijních oborů a umožní studentům osvojit si dovednosti nezbytné pro budoucí výkon praxe.

Celkový rozpočet projektu:        97.796.428,32 Kč

Doba realizace:                                1. 1. 2020 – 30. 06. 2023

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR

Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách a součástech Univerzity Karlovy v průřezových oblastech v návaznosti na inovaci bakalářských a magisterských studijních programů. Aktivity projektu tak efektivně podpoří intervence financované v rámci ESF projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a obdobné aktivity realizované v minulém programovém období.

Projekt je zaměřen na řešení nedostatečné infrastrukturní vybavenosti související s rozvojem jednotlivých studijních oborů jak v oblasti odborně obsahové, reagujících na potřeby trhu práce, tak v oblasti vybavenosti jednotlivých fakult a jejich kateder potřebnými výukovými pomůckami a přístroji, nábytkem a materiálem. Projekt se zaměřuje na dovybavení výukových a studijních prostor jednotlivých fakult a součástí UK, které tvoří samostatné funkční celky projektu. Jedná se o vybavení fakultních knihoven, studoven, přednáškových sálů a specializovaných učeben, výukových sálů pro praktickou výuku, jejichž modernizace má přímou vazbu na studijní programy bakalářských a magisterských studijních oborů. Prostřednictvím dílčích projektů jednotlivých fakult je zajištěna vazba potřebnosti modernizovaného či nově pořízeného investičního, neinvestičního majetku a informačních zdrojů na rozvoj studijních oborů, jejichž relevantní úprava v rámci reakreditací studijních programů a inovovaných předmětů probíhá na jednotlivých fakultách díky podpoře ESF projektu.

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR je modernizace studijního prostředí a zkvalitnění infrastruktury pro výuku na fakultách v méně rozvinutých regionech ČR, konkrétně v Plzeňském, Královéhradeckém, Středočeském a Jihočeském kraji. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě v Plzni, Lékařské fakultě v Hradci Králové, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Pedagogické fakultě v lokalitě Brandýs nad Labem a ve výukových střediscích a prostorách, které provozně zajišťuje součást UK Správa budov a zařízení ve Špindlerově mlýně a v Dobronicích u Bechyně. V rámci dílčího projektu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy je cílem pořízení elektronických informačních zdrojů pro využití studenty bakalářských a magisterských studijních programů na jmenovaných fakultách v méně rozvinutém regionu.

Celkový rozpočet projektu: 77.435.440,50 Kč

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

IP doktorských programů LFP

Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002454

Představení projektu Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002454. Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na LF UK v Plzni.

Projekt řeší infrastrukturní zajištění komplementárního ESF projektu, jako zázemí pro akreditaci tří nových doktorských studijních programů (Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie). Pořízení vybavení umožní další rozvoj DSP na LF v Plzni s cílem zajistit výchovu špičkových odborníků schopných obstát na mezinárodním vědeckém poli.

Cíle projektu:

 • vychovat specialisty, kteří budou schopni zodpovědně a erudovaně volit jednotlivé metodiky a ty pak i sami provádět.
 • umožnit komplexní vzdělávání postgraduálních studentů tak, aby byli připraveni zvládat a dále rozvíjet potřeby moderní experimentální práce.
 • individuální přístup a respektování potřeby vzdělávání v rámci oborů Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a dalších DSP s mezioborovým přesahem.
 • vychovávat specialisty schopné se orientovat v experimentální práci s přesahem do dalších navazujících oborů.

Doba trvání projektu: 7/2017 – 6/2020

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni – akreditace nových oborů doktorského studia

Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMeC, 2. Etapa

Reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002512

Hlavním záměrem projektu je dobudování minikampusu Lékařské fakulty v Plzni Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) jako prostředku ke zvýšení kvality vzdělávání na LFP. V rámci projektu budou provedeny rozsáhlé stavební práce a doplněno přístrojové a technologické vybavení pro zajištění inovované výuky v magisterských programech Všeobecné a Zubní lékařství včetně zpřístupnění studentům se specifickými potřebami.

Cíle projektu:

Přínosem projektu je podstatné zlepšení materiálně – technických podmínek pro praktickou výuku na fakultě, respektive pro špičkové vzdělávání studentů v širokém spektru dlouhodobě poptávaných lékařských oborů a studijních programů prostřednictvím dobudování fakultního kampusu, zřízení a vybavení učeben, výukových sálů a laboratoří s potřebným zázemím a vybavením.

Doba trvání projektu: 11/2017 – 12/2022

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Přehled všech realizovaných projektů na LFP UK