Stipendium za vynikající studijní výsledky
Přiznává se studentům, kteří mají vynikající prospěchový průměr v předcházejícím
úseku studia. Stipendium se přiznává minimálně deseti procentům studentů fakulty, kteří
dosáhli nejlepšího prospěchového průměru.

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
Uděluje se studentům, kteří publikovali výsledky vlastního bádání, vědecky reprezentovali fakultu, vytvořili či se podíleli na výzkumné či vědecké činnosti.

Stipendium za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
Přiznává se studentům, kteří byli prokazatelně zapojeni do specifického vysokoškolského výzkumu či záměru a do aktivit spojených s řešením obdobných projektů a grantů.

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
Uděluje se studentům, kteří se účastní na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působí v laboratořích, podílí se na mezinárodní spolupráci, mají vynikající sportovní výsledky nebo vykonali příkladný občanský čin

Stipendium na podporu studia v zahraničí
Určeno pro studenty, kteří se zúčastnili zahraničního studijního pobytu v délce minimálně 3 měsíců v rámci studia na fakultě.

Stipendia z jiných zdrojů
V rámci stipendií z jiných zdrojů je každoročně vyplácena finanční podpora studijně úspěšným, avšak nemajetným studentům magisterských studijních programů uskutečňovaných na fakultě. Zdrojem finančních prostředků je Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. pro podporu nemajetných. studentů

Doktorandské stipendium
Jedná se o dotaci pro jednotlivé roky studia, jejíž výši stanovuje na základě vyjádření Akademického senátu děkan fakulty.


Stipendia doktorandů

Stipendium je vypláceno studujícím v prezenční formě studia po přiznání nároků z MŠMT po  standardní dobu studia (4 roky – sčítá se nárok ze všech Vysokých škol v ČR).

Termín výplaty je 15. den v měsíci.

Pro potřeby výplaty stipendia je nutné,
– aby měli studenti v SIS založené číslo účtu.

Pro navýšení doktorského stipendia po publikování článků je třeba, aby o vydaných publikacích studenti informovali oddělení vědy a výzkumu.

Stipendijní řád Univerzity Karlovy.


Stipendijní programy

Některé nemocnice a externí subjekty nabízí stipendijní programy pro studenty vyšších ročníků. Nabídku pro vás aktualizujeme zde. Pracovní místa pro absolventy najdete v sekci Pracovní nabídky.

Prozkoumejte příležitosti pro absolventy.