Obsah stránky

Doktorské studium je zaměřeno na samostatnou vědeckou práci a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Poskytuje nejvyšší vědecký stupeň, kterého lze v České republice dosáhnout. Lékařská fakulta UK v Plzni nabízí doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě, v českém a anglickém jazyce, a to absolventům magisterského studia nejen medicínských oborů, ale také dalších příbuzných oborů, např. přírodovědných. Studium probíhá pod vedením školitele, případně konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Standardní doba studia je čtyři roky.

Doba studia: Standardní doba 4 roky, maximální doba 8 let
Forma studia: prezenční / kombinovaná
Jazyky studia: čeština / angličtina
Doktorské stipendium: Vypláceno měsíčně studentům prezenční formy
Zakončení studia: Státní doktorská zkouška, Obhajoba disertační práce
Udělený titul: Ph.D.
Termín pro podání přihlášky: 30. dubna 2024


Kontakty pro doktorské (PhD.) studium

Ing. Daniela Vyzrálová
referentka pro PhD. studium
+420 377 593 466
+420 773 768 811
daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz

Mgr. Barbora Stachová
referentka pro PhD. studium
+420 377 593 467
barbora.stachova@lfp.cuni.cz

prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení

Studijní programy a povinnosti

Anatomie, histologie a embryologie
Studijní povinnosti

Biochemie a patobiochemie
Studijní povinnosti

Dermatovenerologie
Studijní povinnosti

Experimentální chirurgie
Studijní povinnosti

Fyziologie a patologická fyziologie
Studijní povinnosti

Lékařská farmakologie
Studijní povinnosti

Lékařská mikrobiologie
Studijní povinnosti

Onkologie
Studijní povinnosti

Otorinolaryngologie
Studijní povinnosti

Pediatrie
Studijní povinnosti

Stomatologie
Studijní povinnosti

Zobrazovací metody v lékařství
Studijní povinnosti

Gynekologie a porodnictví
Studijní povinnosti

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Studijní povinnosti

Chirurgie
Studijní povinnosti

Kardiovaskulární vědy
Studijní povinnosti

Lékařská biofyzika
Studijní povinnosti

Lékařská biologie a genetika
Studijní povinnosti

Neurologie a psychiatrie
Studijní povinnosti

Ortopedie
Studijní povinnosti

Patologie
Studijní povinnosti

Sociální lékařství
Studijní povinnosti

Vnitřní nemoci
Studijní povinnosti

Přijímací řízení


Jednotlivá témata disertačních prací vypsaná pro akademický rok 2024/2025 naleznete ve Studentském informačním systému ZDE.

 • Termín podání přihlášek a přijetí poplatku: 1. 1. – 30. 4. 2024
 • nástup ke studiu je 1. 10. 2024
 • studium je zaměřeno na vědecké zkoumání
 • forma studia je prezenční nebo kombinovaná
 • standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je standardní doba navýšená o 4 roky
 • absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul „doktor“  ve zkratce Ph.D. za jménem

Podmínky přijetí

 • vyplnit elektronickou přihlášku ve studijním informačním systému: Elektronická přihláška
 • vytisknout, podepsat a doručit přihlášku s dalšími dokumenty (viz níže) na děkanát fakulty LFP
 • zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do 30. 4. 2024
 • úspěšně zakončit magisterské studium ke dni zápisu
 • úspěšně absolvovat přijímací pohovor

Podání přihlášky

 • vyplnit elektronickou přihlášku ve studijním informačním systému: Elektronická přihláška
 • vytisknout, podepsat a doručit přihlášku s dalšími dokumenty (viz níže) na děkanát fakulty LFP

Další dokumenty k doložení k vyplněné přihlášce:

 • stručný odborný životopis (CV)
 • úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském studijním programu (není-li magisterské studium ke dni předložení přihlášky ke studiu ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o studiu)
 • stručná anotace zamýšlené práce v rozsahu maximálně 1 A4 (do anotace uvést jméno školitele)
 • seznam publikovaných vědeckých prací (pokud existují)
 • uchazeči – cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, doloží zkoušku z českého jazyka na úrovni B2 (kromě uchazečů ze Slovenské republiky)

Adresa na zaslání přihlášky:
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni 
Děkanát – Oddělení vědy a výzkumu
alej Svobody 76 
323 00 Plzeň 

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení.

Poplatek za přijímací zkoušky

780 Kč za elektronickou přihlášku/ 830 Kč za listinnou přihlášku 

Číslo účtu na zaslání poplatku:
Komerční banka Plzeň – město 
č. ú. 61633311/0100 
variabilní symbol 6021310
specifický symbol – číslo elektronické přihlášky
IBAN:CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Možnost zaplatit platební kartou přímo po odeslání elektronické přihlášky.

Termíny přijímacích pohovorů

Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium.

Termíny přijímacích pohovorů do DSP s nástupem ke studiu od října 2024 budou zveřejněny po ukončení podávání přihlášek (30. 4. 2024).

Studijní programŘádný termínNáhradní termínMísto konání
Anatomie, histologie a embryologie5. 6. 2024 ve 14:0019. 6. 2024 ve 14:00Ústav histologie a embryologie LFP, alej Svobody 76, Plzeň 
Dermatovenerologie  Kožní klinika FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, pav. 22, 2. patro
Experimentální chirurgie  Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň
Fyziologie a patologická fyziologie   Ústav fyziologie LFP, alej Svobody 76, Plzeň
Gynekologie a porodnictví  Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, sem. místnost č. 1 – III.NP
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Ústav epidemiologie FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň, pav. 4 zezadu, 1. patro, učebna epidemiologie
Chirurgie  Chirurgická klinika, alej Svobody 80, pavilon C, kancelář přednosty
Lékařská farmokologie  Ústav farmakologie a toxikologie, alej Svobody 76, Plzeň
Lékařská mikrobiologie  Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň
Neurologie a psychiatrie  Psychiatrická klinika, alej Svobody 80, Plzeň, seminární místnost, 1. patro
Ortopedie  Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, alej Svobody, 80 Plzeň
Patologie  Bioptická laboratoř s.r.o., Mikulášské nám 5, Plzeň, seminární místnost 4. patro
Pediatrie  Dětská klinika FN a LF UK Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, 6. patro, seminární místnost
Stomatologie  ORL klinika, FN Bory, E. Beneše 13, Plzeň, 5. patro, seminární místnostStomatologická klinika FN a LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro
Vnitřní nemoci  I. Interní klinika FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, 5. patro, seminární místnost
Zobrazovací metody v lékařství  Klinika zobrazovacích metod, alej Svobody 80, Plzeň, vchod B, pracovna zástupce přednosty LPP

Uznání magisterského programu ze zahraniční vysoké školy

Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: 

a) doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html
 • Poplatek 3000 Kč se posílá spolu s žádostí na rektorát UK, které nostrifikaci vyřizují (nostrifikace platí pro celou ČR).

b) doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c)), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Uchazeč doloží:
  • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Bez poplatku

c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí 

 • Uchazeč doloží:
  • Ověřenou kopii  diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo ověřenou kopii  dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)
 • V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě
 • Poplatek 930 Kč uchazeč uhradí po přijetí ke studiu. Tedy v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 
 • Detailní informace o posuzování zahraničního vzdělání zde.

Stav přihlášky, informace o platbě, termín přijímací zkoušky, bodové hodnocení a výsledek přijímacího řízení (informace o přijetí/nepřijetí) může uchazeč průběžně sledovat ve Studijním informačním systému (pod ikonou Moje přihlášky – rozbalit – elektronické dokumenty).

Všichni uchazeči o studium, kteří vyplnili a dodali přihlášku s ostatními přílohami, zaplatili poplatek za přihlášku a splňují přijímací kritéria, obdrží pozvánku na přijímací zkoušky do jejich e-mailové schránky.


Studium a stáže v zahraničí

Prozkoumejte nabídku možností studia a stáží v zahraničí.


Cotutelle – doktorské studium pod dvojím vedení:

Studenti doktorských studijních programů mohou na zahraničních univerzitách studovat pod dvojím vedením (tzv. cotutelle)Společné (dvojí) vedení disertační práce probíhá na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou. Je zajištěno dvěma školiteli – jedním z každé zapojené instituce. Posluchač tráví část doktorského studia na obou institucích. Student je zapsán k doktorskému studiu na obou univerzitách a plní studijní povinnosti na obou z nich.

Pro každý doktorát připravovaný v rámci cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce. 

Zahájit studum cotutelle je možné i po několika letech studia na LFP.

Bližší informace podá oddělení vědy a výzkumu LFP. Podrobné podmínky naleznete v Opatření rektora č. 57/2017.

Povinné kurzy

Povinné kurzy (podle jednotlivých studijních programů) doktorandi absolvují v prvním ročníku PhD studia.

Termíny kurzů pro doktorandy v akademickém roce 2023/2024

Technology Transfer Manager – Junior (TTM-J)

Cílem tohoto kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o problematice komercializace výsledků
výzkumu a vývoje získaných na akademických a univerzitních pracovištích a o cestách, metodách a technikách přenosu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou. Kurz se skládá ze vstupního semináře, tříměsíčního distančního studia, závěrečného testu a závěrečné diskuse; pouze úspěšné absolvování závěrečného testu je nezbytné pro úspěšné završení celého kurzu.

Garant kurzu: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Průběh kurzu: samostudium e-learning (leden-březen)
Ukončení kurzu: online TEST

Lékařská informatika, informační systémy a informační zdroje v medicíně

Cílem kurzu je seznámení studentů se základními termíny z lékařské informatiky, informačními systémy a
základními zdroji informací.
Teoretická část s praktickými ukázkami:

 1. Informace a jejich typy
 2. Informační prameny: primární, sekundární, terciární
 3. Citační normy: ČSN ISO 690 01 0197, ICMJE Recommendations
 4. Bibliometrie a scientometrie: citační metoda
 5. Indexace, tezaury, Medical Subject Headings – MESH
 6. Nejvýznamnější databáze pro medicínu: Web of Knowledge, MEDLINE, EMBASE, Biological Abstracts,
  Chemical Abstracts, Current Contents, BiblioMedica
 7. Web of Knowledge: Science Citation Index, impact factor
 8. Medicína založená na důkazech – EBM
 9. Hodnocení publikační činnosti: RIV
  Praktické dovednosti v práci s vědeckou informací
 10. Představení knihovny jako moderního informačního pracoviště
 11. Meziknihovní výpůjční/reprografická služba a její vazba na hledání v informačních pramenech
 12. Práce s elektronickou informací
 13. Konsorcia
 14. Systém DOI
 15. Vzdálený přístup na UK
 16. PubMed

  Garant kurzu: PhDr. Dana Zdeňková
  Průběh kurzu: seminář v rozsahu cca 2h
  Ukončení kurzu: zápočet za účast, na závěr semináře zodpovězení dotazů, diskuse

Úvod do vědeckovýzkumné práce a publikační činnosti

V první části se studenti krátce seznámí s historií vědy a její evoluce. Je vysvětlena podstata práce tedy příprava vědecké hypotézy a pravidla jejího ověřování. Studenti se dále seznámí s pravidly klinického výzkumu, typy studií a právy pacienta. Dále je vysvětleno fungování Etických komisí. V další části se zabýváme prací s laboratorními zvířaty. Je zevrubně vysvětlen princip 3R a analogicky vysvětleno fungování Komise pro práci s laboratorními zvířaty. Dále jsou seznámeni studenti s přípravou projektů, prací grantových agentur a způsobem evaluace projektů. V neposlední řadě pak je diskutován význam publikační činnosti, přípravě publikací, volbě vhodného periodika a zpracování scientometrických údajů.

Garant kurzu: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Průběh kurzu: přednáška v rozsahu cca 3h
Ukončení kurzu: diskuse

Základy výpočetní techniky

První hodina je prezenční. Náplní úvodní prezenční hodiny je seznámit posluchače se základními cloudovými službami, práce v aplikacích GoogleDoc, Dropbox a SkyDrive apod.
Další výuka probíhá e-learningovou formou v LMS Moodle a je zaměřena na problematiku MS Office.
Základy počítačové typografie:

 • programy pro práci s textem, dělení
 • základní dělení písma, využití
 • počítačové zabezpečení písma, instalace fontu
 • pravidla pro psaní hladké sazby
 • oprava typografických chyb v MS Word
  Textový procesor MS Word:
 • styly, využití stylů – generování automatického obsahu
 • záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou
 • stránkování, oddíly
 • vložení grafických prvků do textového dokumentu – zarovnání objektů, obtékání textu
 • tabulky – tvorba, formátování
 • hromadná korespondence – příprava hromadného dopisu do tisku nebo elektronické pošty
  Tabulkový kalkulátor MS Excel:
 • formáty dat
 • vkládání vzorců
 • využití funkcí
 • tvorbu a úpravy grafu
 • formátování buněk na pracovním listu
 • využití konkrétních funkcí např. textových, logických, statistických atd.
 • souhrny a další nástroje pro hromadné zpracování dat
 • kontingenční tabulky
  MS Excel popisná statistika:
 • Statistika
 • Četnost znaku
 • Charakteristiky polohy
 • Charakteristiky variability
 • Funkce COUNTIF a AVERAGEIF
 • Doplněk MS Excel – Popisná statistika Stránka, Funkce SUBTOTAL
 • Databáze v MS Excel – princip, filtrování záznamů
 • Databázové funkce
 • Maticové vzorce
 • Online formuláře
  Rizika a nebezpečí při práci na internetu:
 • E-mailová komunikace
 • Sociální sítě – rizika
 • Ochrana PC a dalších zařízení
 • Bezpečné smazání dat
 • Autorský zákon k materiálům na Internetu
  Rozsah e-learningové formy odpovídá zhruba 20 vyučovacím jednotkám (45 min).
  Garant kurzu: Mgr. Martin Navrátil
  Ukončení kurzu: zápočet na základě absolvování elektronického testu

Lékařská statistika

Podstata statistiky – metodologie statistického pokusu – základní statistické pojmy -deskriptivní statistické
metody – míry polohy a variability – základní pojmy z teorie pravděpodobnosti – Bayesova věta – teorie
náhodných procesů – funkce náhodné veličiny – teoretická rozložení – statistické metody odhadu parametrů – bodové odhady -intervaly spolehlivosti – testování statistických hypotéz – p-hodnota – určování potřebných rozsahů výběru – analýza rozptylu (ANOVA) – korelační a kovarianční analýza – regresní analýza – metoda nejmenších čtverců – kontingenční tabulky – analýza přežití – Coxův model – mnohorozměrná analýza dat – diskriminační analýza – metoda hlavních komponent – shluková analýza – korespondenční analýza – metody Monte Carlo – neparametrická a robustní statistika – odhad metodou maximální věrohodnosti – Bayesovská inference – časové řady – predikce pomocí Box-Jenkinsova modelu – matematické metody kontroly kvality – umělé neuronové sítě – pravděpodobnostní sítě, kauzální digramy, grafické modely (GAMES) – základní pojmy fuzzy teorie – nelineární systémy, teorie deterministického chaosu – základní statistické pojmy z oblasti epidemiologie – senzitivita, specificita, PV+, IDF, ROC křivky

Každý lékař pracující ve výzkumu a téměř každý lékař pracující na klinice by měl znát základy statistiky jednak pro interpretaci literárních výsledků, ale i pro vhodné vybrání sledovaných parametrů i jejich počtu při vlastní výzkumné práci.

Garant kurzu: doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
Ukončení kurzu: otázky formou diskuse + test

Povinná zkouška z anglického jazyka

Během semestru jsou možné konzultace s lektorkou Katjou Kulhánkovou každou středu v čase 15:30 – 17:00 na Ústavu jazyků LFP.

Gramatický test

na úrovni B2 dle SERR (Společný evropský referenční rámec).
Délka testu: cca 60 minut
Test nemusí absolvovat držitelé mezinárodních certifikátů  FCE, TOEFL (úspěšnost min. 80%), IELTS (B2), CAE, ne starších než 5 let.

Termíny pro napsání gramatického testu si doktorandi domluví s pověřenou lektorkou Katjou Kulhánkovou, tel. 377593523, email: katja.kulhankova@lfp.cuni.cz. Teprve po úspěšném splnění testu se může doktorand přihlásit na ústní zkoušku.

Vypracování odborného článku

z příslušného oboru v anglickém jazyce v rozsahu 7-10 stran.

Forma postgraduální práce v AJ:
Práce je psaná ve formátu A4
Hustota řádkování 1,5
Zpravidla 35 řádků na stránce
Okraje 2,5 cm nahoře a dole
Okraje 3cm vlevo a 2cm vpravo
Písmo:  Arial, resp. Times New Roman, Verdana nebo Calibri, velikost písma 12
Řazení: titulní list, abstrakt, text, zdroje

Odborný článek v tištěné podobě a textový materiál pro ústní překlad je třeba dodat minimálně 14 dní před konáním plánované ústní zkoušky.

Ústní část

zahrnuje: představení kandidáta (5 minut), prezentace zpracovaného článku v délce 10-15 minut (např. PowerPoint, Prezi), práce s odborným textem: četba, překlad, diskuse (10-15 minut).

Ústní zkoušky z anglického jazyka se konají převážně v mimovýukovém období, tj.: září, leden/únor, červen. Termíny budou vypisovány průběžně s měsíčním předstihem.

Nepovinný přípravný kurz

Ústav jazyků nabízí nepovinný dvousemestrální přípravný kurz, který je zaměřený hlavně na procvičení anglické gramatiky a četbu a překlad lékařsky zaměřených textů. Informace o konání kurzu jsou k dispozici na webových stránkách fakulty každý rok v září.

Kurz angličtiny v aplikaci Moodle je dostupný zde: https://lms.lfp.cuni.cz/user/view.php?id=5870&course=402 (heslo: anglictinaKK)


Stipendia

Seznamte se s nabídkou stipendií, která nabízí LFP UK či Univerzita Karlova.

Státní zkouška a obhajoba disertační práce

Termíny obhajob a státních doktorský zkoušek

Termíny a pozvánky obhajob najdete zde.

Státní doktorské zkoušky:
10. 4. 2024 – Anatomie, histologie a embryologie
16. 4. 2024 – Vnitřní nemoci
29. 4. 2024 – Experimentální chirurgie

Postup povolení obhajoby

Po splnění VŠECH studijních povinností požádá student o povolení obhajoby disertační práce.

Studijními povinnostmi se rozumí: absolvování povinných kurzů, zkoušek, stáží, státní doktorské zkoušky, splnění publikační činnosti, účast na konferencích, atd. (splnění všeho, co je uvedeno v individuálním studijním plánu).

Postup odevzdání disertační práce:
1. Student nahraje disertační práci, abstrakt v českém jazyce a abstrakt v anglickém jazyce ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u do studentského informačního systému (SIS).

Vložení do SIS: „Témata prací“ – objeví se název doktorandovy práce, na tu doktorand klikne. Dále „Vložit soubory“ – vloží se 3 soubory (řešení práce, abstrakt v ČJ a abstrakt v AJ), přes ikonu s lupou. Dále „odevzdat práci“.

2. Generování protokolu o shodě (plagiátorství) trvá cca. 1 týden.
Pokud shoda není vyšší než 10%, může student práci vytisknout (3 výtisky) s autoreferáty (počet dle studijního programu – nutno se na přesný počet zeptat na odd. vědy). Ke shodě se vyjadřuje školitel ve svém posudku.

3. Doručení podkladů na odd. vědy
Tři měsíce před termínem konání obhajoby student přinese vytištěné disertační práce, autofereráty a formulář žádost o povolení obhajoby se všemi přílohami: životopis, posudek vedoucího pracoviště, posudek školitele, protokol o plagiátorství – Turnitin, Theses (není třeba tisknout), seznam publikovaných prací, separáty tří publikovaných prací

Příloha: Seznam publikovaných prací 
– Doktorand předloží seznam publikací, kde je hlavním autorem a spoluautorem
– Publikace budou rozděleny na publikace s IF a publikace v recenzovaných časopisech
 Do seznamu publikací neuvádějte seznam přednášek, ani seznam abstrakt z kongresů ve sbornících!

Úprava disertační práce, autoreferát, průběh obhajoby

Stáhněte si příručku: Jak se vyhnout plagiátorství


Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu. Zveřejňování upravuje příslušné opatření rektora.

Disertační práce v klasické formě má následující oddíly:

 1. úvodní stránka – uspořádání podle vzoru (viz příloha),
 2. prohlášení o samostatném zpracování disertační práce (příloha),
 3. literární úvod a přehled dané problematiky,
 4. vymezení cílů práce, včetně stanovení hypotéz,
 5. popis použitých experimentálních metod, včetně statistických,
 6. přehled dosažených, náležitě dokumentovaných a adekvátně statisticky zhodnocených vlastních výsledků,
 7. diskuse metodických postupů a výsledků, včetně srovnání s literaturou,
 8. závěry a zhodnocení cílů a hypotéz práce,
 9. souhrn (v českém i anglickém jazyce)
 10. očíslovaný seznam použité literatury


  Citace lze generovat na: http://www.citace.com/

Individuální studijní plán doktorského studia

Založení ISP

Lze zakládat vždy jen v povoleném období pro jednotlivé ročníky!

Student:
založí svůj individuální studijní plán ve studentském informačním systému (SIS) – všechny povinnosti (kurzy, zkoušky, SZ, anotaci disertační práce, průběh studia, publikace, konference, stáže…)
– nemá-li přístup nebo heslo do SIS, kontaktuje odd. vědy a výzkumu

Stáhněte si Manuál studenta

Školitel
– kontroluje ISP studenta, vloží komentář, předá OR
NEBO
– vrátí ISP zpět studentovi k doplnění

Stáhněte si Manuál školitele

Předseda OR
– kontroluje ISP studenta, vloží komentář, schvaluje ISP
NEBO
– vrátí ISP zpět studentovi k doplnění

Stáhněte si Manuál předsedy a člena OR

Roční hodnocení ISP

Student:
– založí návrh svého ročního hodnocení individuálního studijního plánu ve studentském informačním systému (SIS) – popíše postup na přípravě disertační práce, zpáruje splněné předměty v plánu s výsledkem zapsaných předmětů, vloží souhrn svého ročního studia : www.is.cuni.cz/studium
– předá návrh školiteli

Stáhněte si návod pro studenty

Školitel
– kontroluje roční hodnocení studenta ISP studenta, vloží komentář hodnocení a navrhne hodnocení (A, B, C), předá OR
NEBO
– vrátí RH (roční hodnocení) zpět studentovi k doplnění

Stáhněte si návod pro školitele

Předseda OR
– kontroluje roční hodnocení ISP studenta, vloží komentár, vloží hodnocení (A, B, C) a schvaluje RH ISP
NEBO
– vrátí RH ISP zpět studentovi k doplnění


Žádost o přerušení studia


Žádost o ukončení studia

Obor se vyvíjí, vyvíjejte se také

Rozšiřujte své lékařské vzdělání v rámci komunity, která spojuje profesionály napříč obory.