Obsah stránky

Informace pro zaměstnance

Informace k zahraničním mobilitám pro zaměstnance najdete na Intranetu.

Erasmus+

Využijte možnosti studovat v zahraničí. Absolvujte stáže, studujte v cizím jazyce, poznávejte nové lidi a získávejte nezapomenutelné zážitky.

Studijní pobyty

Obecné informace

Kdo může vyjet:
Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Kde:
Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky. 

Kdy:
Studijní pobyt může absolvovat každý student od 1. ročníku Bc studia.

Na jak dlouho:
Studijní pobyty mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 2 měsíce se považuje 60 dní.

Jak často:
V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp. 24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp. 24) měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Co zařídit před odjezdem

Výběrové řízení na LF UK v Plzni začíná vždy v polovině února pro následující akademický rok (zimní i letní semestr.) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace. Zároveň je třeba doručit na zahraniční oddělení v listinné podobě:

 • výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce
 • potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě
 • motivační dopis v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Aktuální seznam partnerských univerzit je zveřejněn společně s vyhlášením výběrového řízení. LF UK v Plzni má podepsané smlouvy s univerzitami v Belgii, Francii, Finsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku a Turecku.

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15/semestr. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) jsou pověřeni garanti zkouškových předmětů a proděkan pro studijní záležitosti.

Výběrové řízení probíhá přidělováním bodů:

 • Prospěch (56 – 0 bodů )
 • Jazyk ( 10 – 30 bodů )
 • Bonusové body ( SVOČ, Buddy, reprezentace fakulty na krajských/národních/mezinárodních soutěžích..) (10 bodů)
 • Motivační dopis ( 1 bod )
 • Ročník (za každý ročník studia 3 body)

Výběrové řízení na 2024/2025

Jak se přihlásit?

1) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle kurikula. Také může vyhledat zkušenosti předešlých studentů v databázi: eda (charlesabroad.cz)

Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace

Lhůta pro podání přihlášky:

2) Zároveň je třeba doručit na Oddělení zahraničních styků v listinné podobě:

– výpis studijních výsledků v angličtině vydaný studijním oddělení/stažený ze SIS

 – potvrzení o znalosti cizího jazyka (např. vydané Ústavem jazyků LF UK v Plzni v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.) – minimální požadovaná úroveň B2, pokud není uvedeno jinak

– strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

– motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě – uveďte své priority v případě přihlášek na více univerzit

Kde studovat?

Dohody výběrko.xlsx

Studijní plán

Desatero studijního plánu na Erasmus

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných a kombinace různých ročníků. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný

Student, který bude vybrán na studijní pobyt Erasmus+ pak doplní předměty, které si zvolil pro studium v zahraničí, a vypíše je do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen proděkan pro studijní záležitosti.

Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), který je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Až konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a které mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.

Stipendia

UK-12527-version1-stipendia20232024.pdf (cuni.cz)

Výsledky výběrového řízení na 2024/2025

Výsledky výběrového řízení naleznete na odkazu zde: Výsledky Erasmus+ 2024_2025

Kromě souhrnných výsledků naleznete i výsledkovou listinu pro každou partnerskou univerzitu. Zeleně označení studenti jsou na danou univerzitu nominovaní.

Pro studenty 1. ročníku, u nichž zatím není možné stanovit průměr, bylo po konzultaci ostatních fakult se srovnatelným výběrovým řízením rozhodnuto o přidělení 50% možných bodů za průměr.

V případě stejného bodového výsledku více studentů a jejich shodných preferencí byl pro finální rozhodnutí zohledněn jejich studijní průměr.

Stáhněte si Checklist k Erasmu

Praktické stáže

Obecné informace

Kdo může vyjet:
Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na LFP UK. Prioritou LFPUK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kdy:
Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku studia.

Na jak dlouho:
Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Minimálně 20 hodin týdně.

Jak často:
V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně.  Celkové penzum je 24 měsíců, přičemž těchto 24 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Co zařídit před odjezdem

01 – Výběrová řízení v roce 2023/2024

Student, který si domluví praktickou stáž se zahraničním koordinátorem, nahlásí tuto skutečnost na Oddělení zahraničních styků. Poté mu bude zpřístupněno přihlášení skrze webovou aplikaci.

02 – Podání přihlášky prostřednictvím webové aplikace Erasmus

Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmi-místné číslo na průkazu studenta – kartě ISIC – pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu.

V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php.

Na rozdíl od studijních pobytů o výběru studentů rozhoduje zahraniční  Univerzita a její fakultní koordinátor programu Erasmus.

Obdrží li student od zahraničí univerzity potvrzený Training agreement má nárok na přiznání finanční podpory.

03 – Pracovní plán stáže – Training agreement

Pracovní plán na stáž do zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.

Stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou.

Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument training agreement, který je nedílnou součástí přihlášky (application form) na praktickou stáž.

Údaje zde uvedené se zobrazí identicky taktéž v dokumentu protokol o praktické stáži v zahraničí. Tento formulář si student vytiskne pomocí online aplikace a nechá schválit garantem studijního progamu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti.

04 – Přihláška do zahraničí – Application form

Přihláška do zahraničí (Application form) je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění vytištěna přímo z webové aplikace. Podobně jako u studijních pobytů i v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, orientačních nebo jazykových kurzů atd.

POZOR termíny odevzdání přihlášek na partnerských školách se mohou lišit od termínů na LF UK v Plzni (!!!).

O přijetí na pracovní stáž informuje partnerská instituce (Univerzita) studenta zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět.

Student musí kromě podepsaného Training agreementu předložit „zvací dopis“ přímo z pracoviště, kde bude praktikovat.  Bez těchto dokumentů mu nemůže být přiznána finanční podpora. 

05 – Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Po doručení přihlášky potvrzené partnerskou institucí a obdržení akceptačního dopisu ze zahraničního pracoviště může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu pobytu na stáži v zahraničí. Účelové stipendium je studentovi přiznáno na základě „Rozhodnutí děkana“. Návrh Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia připraví fakultní koordinátor. 

Sazby stipendií 

06 – Účastnická smlouva o převodu účelového stipendia na účet studenta

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Účastnickou smlouvou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+.

Účastnickou smlouvu student uzavírá s UK prostřednictvím   Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1

Smlouva bude připravena k podpisu studenta po vystavení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia – nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným odjezdem na stáž.

K tisku účastnické smlouvy je třeba mít v online aplikaci vyplněné číslo EUR účtu, kam bude následně stipendium převedeno a rovněž mít uvedené číslo osobního dokladu.

O možnosti převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na adresu uvedenou ve webové aplikaci.

Podmínkou vyplacení stipendia je předložení:

 • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 • Potvrzené přihlášky ( Training agreement )
 • Akceptačního dopisu od partnerské instituce ( pracoviště v zahraničí )

Společně s jedním originálem Účastnické smlouvy student zároveň obdrží

Potvrzení o nominaci do programu Erasmus+ (Erasmus+ Nomination Letter) v anglickém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.

Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení  cizinecké policie v místě, kde bude studovat, do 30 dnů od jeho příjezdu.

07 – Zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajistit si pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi. Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si student také zajistí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště.

Prodloužení pobytu na pracovní stáži

Prodloužení pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus + může být realizováno bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant). Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.

Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci vyplní training plán odpovídající navazujícímu období a formulář Změny v protokolu o praktické stáži zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Finanční dohodě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.

Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Finanční dohody musí student po návratu z praxe vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu a předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK a v kopii zahraničnímu oddělení LF UK v Plzni následující dokumenty:

Kopie přehledu dosažených výsledků a náplně praxe – aneb formou certifikátu z praktické stáže – nebo též hodnotící zpráva od vedoucího pracoviště.
Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

Dokument potvrzující období pobytu na stáži v zahraničí/Confirmation of Erasmus practical placement period – Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Finanční dohody.
Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

Závěrečná zpráva: vyplněním do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj pracovní pobyt v zahraničí.
Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení praktické stáže v zahraničí.

Všechny dokumenty po ukončení pracovního pobytu v zahraničí eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK, přijetí si může student ověřit ve webové aplikaci.

Zkrácení pobytu

V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

Absolventské stáže Erasmus

Stáže jsou realizované a financované prostřednictvím konscorcia Educa. Hlásit se mohou pouze studenti, kteří budou teprve státnicovat – přihlášku je třeba konsorciu Educa odeslat ještě před absolutoriem studenta. Ostatní dokumenty (LA, Účastnická smlouva, pojištění, OLS jazykové testy, apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.

Stáž lze realizovat v jakékoliv instituci nacházející se v programových zemích Erasmus+.
V případě zájmu se hlaste na kontakt Zahraničních styků níže.

Plakát promo EDUCA
EDUCA přihláška
EDUCA Application For
EDUCA_LA_Traineeship

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi („postdoktorandi“) nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Délka pobytu je 5 – 30 dní.

Informace ke stipendiu

Stipendium je přidělováno podle délky pobytu:
1 -14 dní: 79 EUR/den
15 -30 dní: 56 EUR/den

Stipendium lze udělit také na cestu. To znamená na jeden den před začátkem mobility a jeden den po skončení mobility. Toto stipendium může být ještě navýšeno o sociální stipendium 100 Eur u pobytů na 1 – 14 dní či 150 Eur u pobytů na 15 – 30 dní.

Ostatní nabídky a programy

Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2024

 • Universität Heidelberg – 3 místa – kurz v termínu (1. 8. – 28. 8. 2024) – (A1 – C1)
  https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/
 • Universität des Saarlandes – 3 místa – kurz v termínu (2. 9. – 27. 9. 2024) – (A2 – B2/C1)
  https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html
 • Universität Giessen – 1 místo – kurz v termínu (29. 8. – 27. 9. 2024) – (A1 – B2/C1)
  https://www.uni-giessen.de/internationales/sprachkurse/in/hsk
 • TU Dresden – 2 místa – kurzy v termínu (10. 6. – 5. 7. 2024) (A1+ – B2)
  http://www.idfsk.tudias.de/de/

 • Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace pro meziuniverzitní
  dohody
  do 23. 4. 2024. Studenti si mohou vyplnit přihlášku na max. 2 univerzity.

  Podklady k žádosti o jazykový kurz:
 • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz
 • strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině
 • motivační dopis v němčině nebo v angličtině

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2024/2025

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2024/2025.

Pro Lékařskou fakultu v Plzni se jedná o pobyty na Hebrew University of Jerusalem a University of Belgrade.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
 • doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)
 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
 • doklad o jazykové způsobilosti

Studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt a nemají zájem o předměty, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity. Upozorňujeme, že v některých případech se studenti na výzkumný pobyt hlásí sami, mimo výběrové řízení. Informace lze najít na webu u jednotlivých univerzit nebo dotazem na příslušného koordinátora OZV RUK.

4EU+ Mimo-projektová mobilita

Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají přímo na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).
Pro takové mobility je možné žádat o finanční podporu z rozpočtu 4EU+. Výše příspěvku je shodná s projektovými pravidly, tzn. zaměstnanci vyjíždějí přes fakultní cestovní příkaz a následně proběhne refundace ze strany RUK, studenti obdrží finanční podporu v rámci stipendia na základě Rozhodnutí o přidělení Stipendia a uzavřené Mobility Grant Agreement (administrováno přímo na RUK, kontaktní osoba Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková). Maximální možnou dobou pro studentské výjezdy jsou dva měsíce.

Harmonogram
Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály.
Rektorátní uzávěrky jsou:
* 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září
* 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince
* 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března
* 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. března
V daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý.

Kdo se může přihlásit
O podporu na mimo-projektovou mobilitu v rámci Aliance 4EU+ mohou žádat studenti i zaměstnanci UK, kteří plánují výjezd na některou z partnerských univerzit zapojených do Aliance 4EU+ či na aktivitu s Aliancí související. Vazbu mobility na Alianci je vždy nutné specifikovat v odůvodnění žádosti.
Nutnou podmínkou je, aby byl žadatel studentem či zaměstnancem UK také po celou dobu výjezdu.

Jak žádat
Žadatel o mobilitu v rámci Aliance 4EU+, která nespadá do předem schváleného projektu, vyplní online přihlášku. Kromě základních údajů o plánované mobilitě je nutné dodat také potvrzení o přijetí (akceptační dopis) hostící institucí, program výjezdu, v případě zaměstnanců písemný souhlas přímého nadřízeného, v případě studentů vyplněný 4EU+ Learning Agreement.
Přihlášky je možné podávat od začátku měsíce dané uzávěrky, tzn. od 1. do 15. března pro mobility od dubna do září, a následně od začátku června, září a prosince. Možnost výjezdu je pro větší flexibilitu
vždy na následující dva kvartály. Mobility, jejichž začátek bude v jiném stanoveném kvartálu, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně jako žádosti bez povinné dokumentace.

Administrativa
Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení informováni na uvedený email do 10 pracovních dnů od rektorátní uzávěrky.
Seznam žádostí s výsledkem výběrového řízení bude sdílen také s fakultním koordinátorem.
Zaměstnanci následně vytvoří cestovní příkaz podle fakultních pravidel, přičemž po vyúčtování cesty jsou náklady proplaceny RUK formou refundace (obdobně jako u projektů v rámci Aliance). Refundace musí být na RUK zaslána do 30. listopadu, tzn. cesty v prosinci nejsou možné.
Studenti budou kontaktováni ohledně dodání informací potřebných pro vyplacení stipendia. Následně je nutné dostavit se na Odbor zahraničních vztahů RUK k podpisu a předání dokumentů, na jejichž základě bude stipendium vyplaceno.

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 4/2024

Odkaz na newsletter

Přehled stipendií Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA

Přehled naleznete zde: Fulbrightuv_program_25_26.pdf

Finanční podpora mobility

POINT – jarní kolo 2024

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí. Program je upraven v Opatření rektora č. 27/2023.

Podporované aktivity podle tohoto opatření se dělí na dvě skupiny:

  a. zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (maximálně tři týdny):
i. podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),
ii. krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,
iii. mezinárodní soutěže a mistrovství,
iv. studentské konference (pouze s aktivní účastí) či
v. reprezentace UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.
  b. organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami nebo dalšími součástmi UK
Žádosti
Důležité informace 
 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.
 • Jazykové kurzy – finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • Zpětná refundace – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program
 • Aktivní účast/pasivní účast – aktivní účast – vystoupení s příspěvkem
 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč. Maximální výše přidělené podpory pro fakulty a další součásti UK jako organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je 80 000 Kč.

Fond mobility UK – obecné informace

Cílem Fondu mobility (dále FM) Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro: 

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
 • studium zahraničních studentů na UK
 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Nárok na podporu z FM má: 

 • student prezenční formy studia
 • akademický pracovník s úvazkem 0.5+
 • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK
 • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK

Každý rok jsou stanoveny priority FM, aktuální zde: Opatření rektora č. 50/2023 – Univerzita Karlova (cuni.cz)

Fond mobility UK má jarní a podzimní kolo, během nichž je možné podávat žádosti prostřednictvím online aplikace: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword 

Aktuální termíny jednotlivých kol jsou zveřejňovány na webu LF UK v Plzni.

Fond mobility UK – jarní kolo 2024

Fond mobility UK umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
 • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
 • studium zahraničních studentů na UK,
 • studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

O finanční podporu z Fondu mobility UK může žádat:

 • student prezenční formy studia (bakalářská, magisterská, doktorská forma),
 • akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším,
 • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK,
 • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK

Soutěžní návrhy (žádosti o finanční příspěvek z FM UK) se podávají prostřednictvím elektronické aplikace IS Věda UK (sekce PAS – projekty a soutěže). K příhlášení je třeba přihlašovací jméno (osobní číslo) a heslo do CAS.

Odkazy na manuály k tvorbě žádosti o finanční příspěvek z FM UK v prostředí aplikace IS Věda UK naleznete zde.

POINT 

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí.

Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na: 

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,
 • mezinárodní soutěže a mistrovství,
 • studentské konference s aktivní účastí či
 • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí: 

 • organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
Žádosti

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně. Aktuální termíny jsou vždy zveřejněny na webu LF UK v Plzni. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí. 

Důležité informace 
 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.
 • Jazykové kurzy – finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • Zpětná refundace – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program
 • Aktivní účast/pasivní účast – aktivní účast – vystoupení s příspěvkem
 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč. Maximální výše přidělené podpory pro fakulty a další součásti UK jako organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je 80 000 Kč.

Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice a zpáteční letenku.   Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.  

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách UNL.  

Informace o University of Nebraska-Lincoln jsou obsaženy na webových stránkách.

Některé spolky pořádají vlastní stáže

Zkušenosti studentů

Načerpejte informace od spolužáků, kteří již možnosti vycestovat využili a přečtěte si zprávy ze stáží.

Web o studentském cestování

Ve čtvrtém ročníku jsem strávil letní semestr v řecké Soluni a zpětně to hodnotím jako nejlepší rozhodnutí, které jsem během svého studia v Plzni udělal. Spoustu informací jsem získal od starších spolužáků, kteří již měli pobyt za sebou, a také na Oddělení zahraničních styků. Při sestavování studijního plánu mi vyšli všichni vyučující vstříc.

Karel, student 6. ročníku, Všeobecné lékařství

Studium v zahraničí