Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a nabízí možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní odborných článků nebo disertační práce.

Na webu jsou zveřejňována volná témata, na která se studenti (magisterské programy) mohou přihlašovat. Případně téma výzkumu navrhují se školitelem, se kterým se individuálně domluví.

Zapojit se může student nebo kolektiv studentů kteréhokoliv ročníku magisterských
a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě. Doktorandi prezenční formy 2. – 4. ročníku mají účast na konferenci povinnou, magisterští studenti si mohou nechat zapsat volitelný předmět, za který získají po aktivní účasti kredity.

Student vypracuje o řešení projektu abstrakt, který přihlásí na Studentskou vědeckou konferenci. Na konferenci pak v krátké přednášce student shrne výsledky své práce. Prezentace je veřejná, hodnotí ji dvoučlenná komise složená z akademiků a vědců fakulty. Nejlepší studenti jsou oceněni formou mimořádného stipendia a následně mohou fakultu reprezentovat na celostátních nebo mezinárodních konferencích.

Termín pro podávání abstraktů

Už 5. 4. 2024 je uzávěrka pro podávání abstraktů pro účast na Studentské vědecké konferenci

Volná témata pro magisterské studenty

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny. HIV centrum

Odpovědný školitel projektu SVOČ: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Název projektu SVOČ: Dlouhodobé sledování adherence pacientů k antiretrovirové léčbě

Stručný popis projektu SVOČ:
Antiretrovirová terapie (ART) spolu s preventivními opatřeními jsou jediné uznávané metody jak kontrolovat epidemii HIV/AIDS. Pacienti na moderních režimech ART jsou pravidelně sledováni a vyšetřováni v HIV centrech. To umožňuje rychle zasahovat do terapeutického režimu v případě, že by vznikala rezistence HIV na podávané léky. Je všeobecně známo, že nové ART jsou dobře snášeny a mají minimální množství NÚ, proto výsledky léčby jsou všeobecně velmi příznivé a během cca 1-2 měsíců klesá původní virémie HIV na nedetekovatelné hodnoty.  To pro nakaženého člověka znamená zastavení replikace HIV a restauraci imunitního systému. Člověk s nedetekovatelnou virovou náloží (VL) je také prakticky neinfekční pro okolí, což má samozřejmě i významné epidemiologické konsekvence. Pokud však pacienti nedodržují potřebná doporučení (mají nedostatečnou adherenci k léčbě), pak se zpravidla setkáváme s pomalým poklesem VL a nedostatečnou odpovědí imunitního systému. Sledování adherence je obtížné, ale existují laboratorní metody, které nám pomohou nedostatečnou adherenci dokázat. U dodatečně poučených pacientů to často znamená pozitivní vztah k léčbě a významné zlepšení výsledků léčby.

Studenti by zpracovávali data nemocných a porovnávali výsledky laboratorních vyšetření se zdravotnickou dokumentací. Vyhodnocení sledovaných parametrů podá přehled o adherenci. Výsledky získané od pacientů na různých léčebných režimech mohou být porovnány, což může pomoci při výběru optimálního terapeutického přístupu u různých skupin nemocných.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2-3, pracoviště HIV centrum pav. 2, FN Plzeň Bory. Plán: jednu týdně 2-3 hodiny.

Department of histology and embryology

Odpovědný školitel projektu SVOČ: Mgr. Kolinko Yaroslav Ph.D.
Název projektu SVOČ: Quantitative analysis of microglial cells in the cerebellum during neurodegeneration

Stručný popis projektu SVOČ:
The project aims to count microglial cells and measure the length of their processes across various histological layers of the cerebellum in mice experiencing degeneration associated with the death of Purkinje cells. The student will gain experience in operating a scientific microscope, learn the fundamentals of quantitative histology and stereology, and acquire basic data analysis skills.
The project is planned for a student who will work for two hours a day twice a week. The findings will be presented at the Student Scientific Conference.

I. Interní klinika, Diabetologie

Odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
Název projektu SVOČ: Vyšetřování kardiovaskulární autonomní neuropatie pomocí měření variability srdeční frekvence

Stručný popis projektu SVOČ:
Student se bude prakticky podílet na měření a vyhodnocení kardiovaskulární autonomní neuropatie u diabetiků 1.typu a od začátku roku 2024 i na investigátorem iniciované klinické studii srovnávající přesnost nově vyvíjeného přístroje se současným standardem VariaCardio TF5. Lze očekávat prezentační výstup na české konferenci + spoluautorství publikace v časopise s IF v roce 2025. Doba trvání přesáhne dva semestry, je vhodná účast ve dvou navazujících ročnících.

Vhodné pro studenty 4. ročníku a výše, pouze v češtině (komunikace s nemocným).
Zatím se bude účastnit jeden student, vhodné by bylo docházet některé dopoledne mezi cca 7:30 – 11:30 hod.

Onkologická a radioterapeutická klinika

Odpovědný školitel projektu SVOČ: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Názvy projektu SVOČ:
Originální a biosimilární pegilované růstové faktory granulopoézy v klinické onkologické praxi od r.2005 – reálné využití, přínos, rizika.
Ovariální karcinom – faktory ovlivňující výsledky léčby starších pacientek, využití udržovací léčby PARP inhibitory v denní praxi (tolerance, efekt), molekulární markery prognózy a efektu.
Programy prehabilitace, fyzioterapie a rehabilitace u onkologických pacientek a pacientů – faktory ovlivňující zapojení do aktivit, přínos aktivní podpory pro zapojení do programu, sledování vývoje adekvátních klinických a laboratorních markerů.
Onkologické onemocnění a ekonomický dopad na pacienty – změna příjmů a výdajů, charakter nových výdajů, možnosti řešení v reálné praxi.
Aktivní protinádorová léčba nebo jiný přístup vedení péče v závěru života onkologických pacientů – analýza stavu v reálné praxi, analýza faktorů, limitů a možností změn.
Paliativní a podpůrná medicína a péče – hodnocení kvality života či jiných specifických charakteristik u vybraných skupin pacientů ve vazbě na onkologickou léčbu a/nebo intervenci paliativní a podpůrné léčby a péče.
Lékové interakce a jejich rizika – stav v reálné praxi u onkologických pacientů.

Stručný popis projektu SVOČ (společné pro všechna témata):
Samotná protinádorová, ale také podpůrná léčba, hrají v případě onkologických pacientů zásadní role s možným pozitivním i negativním dopadem na jejich zdraví a kvalitu života. Některé změny lze pozorovat poměrně záhy, jiné vyžadují sledování dlouhodobé a na velkých souborech. Samostatné zaměření pozornosti si jistě zaslouží silně zastoupená populace pacientů vyššího věku. Sledovat lze nejen klinické parametry, ale také možné laboratorní ukazatele a markery ovlivňující případný efekt léčby nebo signalizující lepší, či horší prognózu. Onkologické onemocnění a léčba vnáší do života pacienta mnoho změn a to nejen na úrovni vlastního zdraví a kondice, ale také v oblasti socio-ekonomické. S nastupujícím a zjevným významem paliativní medicíny jako samostatného oboru je také velmi důležité hledat odpovědi na otázku přiměřenosti vedení aktivní onkologické léčby v závěru života pacientů s pokročilými a prakticky neovlivnitelnými malignitami. Témata projektů jsou navržena tak, aby jejich řešení přineslo především praktické poznatky využitelné i k úpravě zavedené praxe.

Cíl projektu: zapojit studenty do aktivní spolupráce na řešení jednotlivých témat a dílčích úkolů, jejichž výstupy mohou dále přispět ke zkvalitnění péče především o onkologické pacienty.

Požadavky na studenty: zájem o zvolené téma, ideálně ukončený 3.ročník studia na LF, dodržování dohodnutých termínů spolupráce a výsledků, schopnost práce s MS Excell, Word, PowerPoint, komunikační a organizační schopnosti.

Výstupy projektu:  prezentace výsledků na konferenci SVOČ a případně i jiných, možnost účasti na publikačních výstupech dle rozsahu spolupráce.

Laboratory of Translational Cancer Genomics

Odpovědný školitel projektu SVOČ: Andriy Trailin, MD, DSc, andriy.trailin@lfp.cuni.cz

Název projektu SVOČ: Immune cell landscape in colorectal cancer from normal mucosa to liver metastasis

Most cancer deaths occur when cancer moves from the original tumor to other organs, which is frequently the liver in case of colorectal cancer (CRC). Metastatic traits of the original tumor can occur either from cell-autonomous mutational changes in the genome of cancer cells or through the exposure to signals from the tumor microenvironment. Resident and infiltrating innate and adaptive immune cells play important role in tumor microenvironment, and altogether can contribute to tumor suppression or promotion. Previous studies have focused on immune microenvironment in the primary tumor, but disregarding the liver metastasis may miss important prognostic information.  Density of CD3+ and CD8+ T-cells in primary CRC have demonstrated positive correlation with patient survival. The mechanisms of linkage and coordination of immune response between primary and metastatic tumors remains unestablished and is the focus of this project.

In the current project we use a unique collection of tissue samples from the same patients, including their normal colonic mucosa, a primary CRC sample and a sample from the liver metastasis. For some patients the liver metastases were found at diagnosis, and were collected along with the primary tumor; for other patients the metastases appeared later and matched with the primary tumor. Tissues will be subjected to extensive immunohistochemistry study followed by computer-assisted image analysis aimed at establishing location, densities and functional orientation of innate and adaptive immune cells.
By comparing the immune cell landscape between normal mucosa, primary and metastatic CRC and correlating the findings with pathological and clinical variables, the goal is to understand the role of the patient’s own immune defence in the metastatic process. We will also compare these triplet tissue sets from patients with and without distant metastases at diagnosis in order to show the distinction between immune cell landscape when metastatic process has already taken place to cases when it will take place in the future. Students will be primarily engaged into image analysis using QuPath software.

2 students, optimal frequency is 2 times per week, however, remote work is possible. Results will be presented on students’ scientific conference. Considering the extent and quality of scientific contribution students might be acknowledged in the paper or become co-authorsRočník 2023 – 60. Studentská vědecká konferece

Sborník – přehled abstrakt
Výsledky