Přípravné kurzy

Připravte se na medicínu

1200+

absolventů přípravného kurzu

Připravte se s námi na přijímačky

Všechny přípravné kurzy poskytované LFP UK připravili přímo naši akademici, a to na míru přijímacímu řízení na naší fakultu. Prosím, berte na vědomí, že na kurzy pořádané LFP UK se lze přihlásit jen prostřednictvím portálu Univerzity Karlovy. Žádná externí firma přihlašování na tyto kurzy nenabízí.

Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Elektronické modelové otázky

Procházejte si testové otázky ze všech testovaných okruhů a ověřujte své znalosti v simulovaných přijímacích testech. Cena je 1.000 Kč a využívat je může až do náhradního termínu přijímací zkoušky. Modelové otázky zakoupíte prostřednictvím přihlášení do kurzu Elektronické modelové otázky s testem.

Přípravný kurz

Připravte se na přijímací zkoušky formou distančních přednášek. Hlásit se můžete na jednotlivé předměty (biologie, chemie, fyzika) nebo absolvovat kurz jako celek. Přednášet Vám budou vyučující z LFP UK. Podrobné informace k aktuálnímu kurzu se dozvíte níže.

Přípravný kurz mi pomohl vytvořit si přesnější představu o tom, jak budou přijímací zkoušky vypadat a na jaká témata se při přípravě zaměřit.

Petra, studentka 4. ročníku, Zubní lékařství

Přípravné kurzy

Praktické informace k přípravnému kurzu

Cena kurzu

Přípravný kurz bude realizován distanční formou dle přiloženého rozpisu. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu. Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Před zahájením výuky dle rozpisu obdrží účastník s přístupové údaje ke konkrétnímu kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE, kde najde materiály pro tyto kurzy a následně záznamy výuky.

Kurz chemie – sylabus a termíny

Obecná a anorganická chemie
Atom a jeho stavba; elektronový obal a atomové orbitaly; chemická vazba; chemické
názvosloví; chemické výpočty (látkové množství, koncentrace, vzájemná ekvivalence); teorie
kyselin a zásad, pH a pufry.
Organická chemie
Alifatické, cyklické a aromatické uhlovodíky; deriváty uhlovodíků (alkoholy, aldehydy,
ketony, karboxylové kyseliny, fenoly, chinony); heterocykly (pyrrol, indol, imidazol, pyridin,
pyrimidin, purin, thiazol, pterin); monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa);
disacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa) a polysacharidy (škrob, celulosa, glykogen); mastné
kyseliny a tuky; cholesterol a steroidní hormony, lipoproteiny.
Biochemie
Aminokyseliny a bílkoviny; energetický metabolismus; enzymy a jejich funkce; dýchací
řetězec; degradace bílkovin, sacharidů a tuků; nukleotidy, struktura a funkce DNA, RNA.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK: 9:00 – 17:00
2. března 2024
9. března 2024
16. března 2024

Kurz biologie – sylabus a termíny

Obecná biologie buňky:
chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA
Genetika:
genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost
kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky
podmíněné choroby a syndromy
Biologie člověka – somatologie (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního
oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení
činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní
systém…

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK: 8:00 – 16:00
23. března 2024
6. dubna 2024
7. dubna 2024
13. dubna 2024

Kurz fyziky – sylabus a termíny

Jednotky a veličiny, SI soustava
Mechanika tuhých těles
Mechanika kapalin a plynů
Termika
Elektřina a magnetismus
Vlnění a akustika
Optika
Radioaktivita, ionizující záření

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK: 9:00 – 17:00
20. dubna 2024
27. dubna 2024
4. května 2024

Vyzkoušejte si vysokou nanečisto

V rámci Juniorské univerzity LFP UK si můžete vyzkoušet studium nanečisto. Absolvujte přednášky, navštěvujte kampus jako student a poznejte, jestli je medicína to pravé pro Vás.

Lékařská fakulta Plzeň – studenti