Obsah stránky

Probíhající řízení na Lékařské fakultě v Plzni

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

Seznam akreditovaných oborů

Oborhabilitační řízenířízení ke jmenování profesorem
Anatomie, histologie a embryologieANOANO
Anesteziologie a intenzivní medicínaANONE
Gynekologie a porodnictvíANOANO
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologieANOANO
ChirurgieANOANO
Lékařská fyziologieANOANO
PatologieANOANO
PediatrieANOANO
StomatologieANONE
Vnitřní nemociNENE

Podmínky

Habilitační řízení

Povinné přílohy:

 • Žádost o habilitační řízení (adresovat děkanovi fakulty)
 • Habilitační práce (5 výtisků)
 • Teze habilitační práce
 • Úředně ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání, o získání příslušných titulů, vědeckých hodností a jiné odborné kvalifikace
 • Životopis ( viz vzor) 
 • Potvrzení o zaměstnání z personálního oddělení (období, funkce, výše úvazku)
 • Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti (viz formulář)
 • Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center (viz formulář)
 • Seznam absolvovaných stáží v tuzemsku a v zahraničí ( viz formulář) 
 • Publikační činnost (viz formulář)
 • Seznam citací uchazeče dle metodiky WOS, SCOPUS

 Přílohy prosím dodat i v elektronické formě.

Řízení ke jmenování profesorem

 • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem 
 • Dva doporučující dopisy významných zahraničních profesorů – odborníků v daném oboru působících v různých zemích
 • Úředně ověřené diplomy (atestace, CSc.,MUDr, doc.) –
 • Životopis ( profesní, strukturovaný)
 • Pedagogická činnost – přehled za posledních 5 let
 • Seznam absolvovaných stáží v tuzemsku a v zahraničí ( kde, jak dlouho, u koho…) pokud nejsou napsat čestné prohlášení
 • Publikační činnost
 • Příloha k publikační činnosti
  vytištěné stránky z databáze WoS, ev. Scopus
 • Přehled grantů
 • Potvrzení o zaměstnání

Přílohy žádosti: elektronicky, vytištění a podepsané, číslovat strany

Podmínky Univerzity Karlovy:

– školitel minimálně jednoho absolventa doktorského studijního programu

– publikace pro lékařské obory:

OboryPočet publikací* Publikace s IF ** První, korespondující nebo senior autor***Citace**** 
Teoretické 40  25  15  100 dle WoS  
Klinické-nechirurgické 30  15  12  70 dle WoS  
Klinické-chirurgické 30  12  9  30 dle WoS 

Poplatky

S účinností od 1. 1. 2017 podle ustanovení § 72 odst. 16 a §74 odst. 10 č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s čl. 8 a čl. 18 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK

byl stanoven poplatek:
2 000,- Kč za habilitační řízení
5 000,- Kč za řízení ke jmenování profesorem

Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne schválení komise Vědeckou radou fakulty.
Číslo účtu: 61633311/0100, vedený u Komerční banky
Variabilní symbol: 00257
Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno.

Formuláře a dokumenty k Akademickým kvalifikacím.

Kontaktní osoby