Obsah stránky

Kolegium děkana

prof. Fínek

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty v Plzni UK

Více
Kroužecký_7Z0A0160

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

předseda akademického senátu

Více
Profesorka Skálová

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

proděkanka pro specializační vzdělávání

Více
Profesor Štengl

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty

Více
Kučera_7Z0A0647

prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení

Více
Profesor Ferda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

proděkan pro výuku magisterských studijních programů v českém a anglickém jazyce a pro výuku NLZP

Více
Profesorka Müllerová

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty

Více
Docentka Kuncová

prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

proděkanka pro přijímací řízení studijních programů v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů

Více
Hauer Lukáš

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

proděkan pro výuku zubního lékařství v českém a anglickém jazyce

Více
Babuška_7Z0A0130

doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.

proděkan pro teoretickou a preklinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce (1. – 3. ročník)

Více
Matějovič_7Z0A0314

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

proděkan pro klinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce (4. – 6. ročník)

Více
prof. Filipovský

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

proděkan pro zahraniční styky

Více
Ing. Klečková

Ing. Marie Klečková

tajemnice fakulty

Více
ředitel FN_7Z0A0206a

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel FN Plzeň

Více

Vědecká rada

Samosprávný akademický orgán s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Postavení a činnost vědecké rady upravuje zákon o vysokých školách. Schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem a projednává dlouhodobý záměr fakulty. Předsedou rady je děkan; členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana nebo proděkana pověřeného vedením schůze může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené. Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát – oddělení vědy a výzkumu.

Složení vědecké rady schvaluje Akademický senát na funkční období čtyř let. Aktuální členové byli zvoleni 24. 2. 2022.

Akademický senát

Akademický senát je důležitým samosprávným orgánem fakulty, který se podílí na řízení jejího chodu. Přijímá klíčová rozhodnutí týkajících se výukových plánů, strategických plánů fakulty, hospodaření fakulty i stran změn její vnitřní legislativy.

Termíny zasedáníPozvánkaUsneseníZápis
20. červen 2024ZRUŠENO
30. květen 2024
25. duben 2024ZRUŠENO
29. únor 2024PozvánkaUsnesení
11. leden 2024ZRUŠENO

Jak probíhají volby

Je volený, volí jej členové akademické obce, což jsou zaměstnanci lékařské fakulty (akademici) i studenti. Tato akademická obec do senátu volí každé tři roky 16 akademických pracovníků a 8 studentů. Funkční období současného senátu končí v roce 2025. Volby mají zvlášť část akademická a část studentská.

Co dělají senátoři

Zvolení senátoři jsou vyslanci všech akademiků a studentů, probíhá vzájemná komunikace a na straně senátu pak následné řešení a zpracovávání problémů, přání a potřeb akademické obce. Senát tvoří otevřenou platformu pro diskuzi. Prezenčně se schází alespoň pětkrát v průběhu akademického roku, nicméně jsou otázky, které řeší dynamicky v online prostředí.

Zástupce zahraničních studentů

Zahraniční studenty zastupuje v Akademickém senátu Marios Kaloutsis. Jeho úkolem je delegování studijních záležitostí mezi akademickými pracovníky a studenty a komunikování případných obav, připomínek a důležitých informací. Prostřednictvím tohoto zástupce mají zahraniční studenti na zasedáních hlasovací právo v záležitostech, které se jich týkají.

Kontakt:
kaloutsm@lfp.cuni.cz | marios.kaloutsis@yahoo.com

Obraťte se na své senátory

Studentská komora akademického senátu je tu pro všechny studenty, kteří mají otázky či podněty k chodu fakulty. Na Instagramu zveřejňujeme důležité studijní informace a shrnutí ze zasedání Akademického senátu. Členy studentské komory AS LFP můžete také kontaktovat na e-mailu student.as@lfp.cuni.cz.

420058243_1496312507595406_1189172877823577946_n

Všichni zástupci ve WhoIs

Komise

Ekonomická komise AS LFP

Předseda: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Členové
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková, Ph.D. – člen-nesenátor
doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. – člen-nesenátor

David Kverka
Karel Mikulčák
Sára Štampachová

Legislativní komise AS LFP

Předseda: Karel Mikulčák

Členové
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Mgr. Adam Šoukal – člen-nesenátor

David Kverka
Simona Špilarová
Sára Štampachová
Petra Janoušová

Disciplinární komise

Předseda: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.

Členové
prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
David Kverka
Karel Mikulčák

Náhradníci
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Markéta Zronková
Petra Janoušová

Ediční komise

Předseda: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Tajemnice: Daniela Spišiaková 

Členové:
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA
MUDr. Tereza Pastirčáková
PhDr. Dana Zdeňková

Stipendijní komise

Předseda: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

Členové:
Ing. Marie Klečková
Mgr. Martina Buriánková

Škodní komise

Předseda: Ing. Marie Klečková

Členové:
Mgr. Adam Šoukal
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Ing. Ivana Ratajová
Ing. Alena Polívková

Hlavní inventarizační komise

Předseda: Ing. František Barták

Členové:
MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Ing. Ivana Ratajová
Lenka Hotová
Tomáš Ťupa

Komise vyřazovací a náhradová

Předseda: Ing. Ivana Ratajová

Členové:
Ing. František Barták
Ing. Milan Dvořák
Ing. Petr Vais

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Předseda: Ing. Pavel Klein, Ph.D. 

Členové:
MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.

Komise pro posuzování nominací a udělení Ceny Jaroslava Slípky

Členové
prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Mgr. Bc. Patrik Mik
Christos Micopulos
Otýlie Holá

Společná etická komise LF UK v Plzni a FN Plzeň

Předseda: MUDr. D. Suchý, Ph.D.

Členové
prof. MUDr. O. Mayer, CSc.
MUDr. J. Voříšek
JUDr. A. Havlíčková
prof. MUDr. H. Mírka, Ph.D.
P. Novák
MUDr. J. Salvét
doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.
P. Machalová
doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
Mgr. A. Dvořáková
L. Dolejšová, DiS. – sekretářka

Komise pro hodnocení výuky

studentipedagogové
Kristýna Behenská (roz. Srbecká)Veronika ČernáKristína FojtíkováKarolína KonášováDominika ŠikováTereza ŠmrhováNela TollingerováLaura WimmerLucie Züglerovádoc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.;doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.;MUDr. Vlastimil Kulda;MUDr. Jan Netolický, Ph.D.;MUDr. Richard Pradl, Ph.D.;MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. (předseda);doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.;MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.;doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.