Studentské průkazy

Studentům UK jsou vydávány studentské průkazy ve formě bezkontaktních čipových karet. Průkazy jsou vydávány všem studentům prezenční nebo kombinované formy studia, včetně doktorských studijních programů, bez věkového omezení. Na průkazech je natištěno osobní (nikoli rodné) číslo studenta a jedinečné identifikační číslo průkazu ve formě čárového kódu. Na zadní straně průkazů je podpisové pole. Bližší informace a vzhledy průkazů najdete na www.cuni.cz/prukazy.

Student UK má nárok pouze na jeden průkaz studenta UK (bez ohledu na to, do kolika studií na UK je zapsán).
Tento průkaz si student musí vyzvednout osobně na studijním oddělení LFP
.

Typy průkazů

Jsou dva typy průkazů, z nichž si můžete vybrat:

  • průkaz studenta UK kombinovaný s mezinárodním průkazem ISIC (dále jen „UK-ISIC"),
  • standardní průkaz studenta UK.

Fakultní kupony

K oběma typům průkazů jsou vydávány cenné kupony stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a vyjadřující příslušnost studenta k fakultě. Každý student dostane kupony všech fakult, na nichž studuje. Studentům všech ročníků jsou fakultní kupony vydávány studijními odděleními fakult při zápisu do studia. Bez fakultního kuponu je průkaz studenta UK neplatný.

Cena průkazu a jeho platnost

Vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné, za průkaz s licencí ISIC, opravňující k celé řadě slev a výhod v ČR i v zahraničí, zaplatíte poplatek 230,-Kč (standardní cena karty ISIC vydávané mimo UK je 350,- Kč). V případě ztráty či poškození je vydání druhého průkazu nebo kuponu zpoplatněno.

Průkaz s licencí ISIC, vydaný studentům zapsaným do studia v příslušném akademickém roce, platí od 1.9. do 31.12. násedujícího roku. Od září si můžete platnost průkazu UK-ISIC prodloužit na další rok. Prodloužení platnosti průkazu UK-ISIC provádějí výdejní centra průkazů UK (v Plzni studijní oddělení LFP) nalepením holografické přelepky na zadní stranu průkazu. Při prodloužení zaplatíte stejný zvýhodněný poplatek jako při vydání průkazu, tedy 230,-Kč. Vzhledem k mimořádně výhodným podmínkám spojeným s možností získání licence ISIC jako součásti průkazu studenta UK nemají studenti UK možnost pořídit si ani prodloužit průkaz ISIC jinde než ve výdejních centrech UK.

Změna typu průkazu ze standardního průkazu na průkaz UK-ISIC je zpoplatněna částkou 430,- Kč, změna průkazu UK-ISIC na standardní průkaz částkou 200,- Kč. Průkaz UK-ISIC bez prodloužené licence ISIC lze však nadále používat jako platný standardní průkaz studenta UK.

Použití průkazů

Průkaz studenta UK slouží pro vstup a výpůjčky v knihovnách UK, vstup do počítačových laboratořích UK, apod. V menzách UK slouží pro platby a objednávání jídel. Připravuje se využití průkazů pro vstupy do vybraných objektů UK (např. kolejí) a pro další aplikace.
Fakultní kupony Vám slouží k prokazování zejména tam, kde je třeba prokázat příslušnost k fakultě, např. ve fakultních nemocnicích, specializovaných laboratořích apod.

Průkaz obsahuje také osobní číslo studenta, které je nezbytné pro identifikaci studenta v některých programech.

Výdej průkazů

Průkazy se budou vydávají na studijním oddělení LFP v úředních hodinách, tj. pondělí 8,30-11,30, úterý 8,30-11,30 a 12,30-14,30, čtvrtek 8,30-11,30 a 12,30-14,30, Středa a Pátek: zavřeno.

Studentské průkazy se zhotovují podle dodaných podkladů - barevná fotografie čitelně označená na zadní straně rodným číslem a typem průkazu (standard nebo ISIC), a to postupně podle technických a kapacitních možností. Dodaná fotografie nesmí být poškozena a nesmí být z barevné tiskárny (inkoustové, termotransfer apod.), musí být dostatečně kontrastní, bez barevné odchylky od bílé, obecně podle pravidel pro standardní úřední fotografie (občanský průkaz, pas apod.); nevyhovující fotografie může být vrácena.

Všechny studentské průkazy si můžete vyzvednout na studijním oddělení jen osobně!

Spolu s průkazem studenta obdržíte zdarma speciální pouzdro, do něhož vložíte průkaz i všechny fakultní kupony.

Po ukončení nebo přerušení studia je student povinen průkaz vrátit příslušnému studijnímu oddělení.

Je důležité si uvědomit:

  • První vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné.
  • První vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230,- Kč.
  • Dodatečná výměna standardního průkazu studenta UK za průkaz s licencí ISIC je možná, ale je zpoplatněna částkou 430,- Kč, stejně jako opakované vydání průkazu s licencí ISIC.
  • Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na zadní straně průkazu holografickou přelepkou) se provádí vždy na začátku nového akademického roku ve výdejním centru průkazů a je zpoplatněno částkou 230,-Kč.
  • Průkaz s licencí ISIC slouží jako mezinárodní identifikační studentský průkaz. Informace o slevách, které můžete získat jako držitelé průkazu s licencí ISIC, jsou uvedeny na www.isic.cz.
  • Podrobnější informace o studentských průkazech naleznete na stránkách www.cuni.cz/prukazy.

Na základě Opatřeni rektora č. 26/2014 zpracoval Ústav výpočetní techniky UK a SIT LFUK Plzeň.

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni