29. červenec 2014 | archivováno 6. únor 2018 3252 kri

Další kolo výplaty odměn za publikační činnost

Vážení kolegové
dovolte mi krátkou informaci ohledně dalšího kola výplaty odměn za publikační činnost.

Na základě probíhajícího procesu evaluace pracovišť Lékařské fakulty v Plzni a podpory rozvoje vědy, proběhne další kolo vyplácení odměn za publikační činnost. Ve výplatním termínu za měsíc září budou dle metodiky vyplaceny odměny za publikace, jejichž rok vydání (uplatnění) je 2014 a byly vykázány a potvrzeny jako „přijaté“ v OBD do 31.8.2014.

Stojí za připomenutí, že za publikační činnost za rok 2013 bylo celkově  autorům publikací v rámci systému podpory publikační činnosti během čtyř kol výpočtu odměn vyplaceno cca 1 700 tisíc, navíc díky dobrému hospodářskému výsledku za práce přijaté v OBD již během roku 2013 obdrželi autoři jako bonus i další odměny v celkové výši 1 300 tisíc Kč. Autoři byli o výši odměny informováni e-mailem, vždy s popisem, za kterou publikaci konkrétně byla odměna vypočtena.  

V letošním roce dochází k několika změnám:

  1. Autorům by mělo významně usnadnit práci zrušení formulářů, kde se vypisovali autoři, vykazující organizace a intelektuální podíly. Podíly se nyní zaznamenávají přímo do databáze OBD, za jejich stanovení odpovídá první autor, který vhodnou formou dle svého uvážení informuje spoluautory o svém rozhodnutí. Pokud publikaci vykáže autor z jiné fakulty UK, ale figurují v ní i naši autoři a nejsou intelektuální podíly stanoveny, učiní tak první autor z naší fakulty. Pro autory mimo UK může být podíl stanoven souhrnnou částkou, podíly autorů v rámci UK musí být vypsány jednotlivě.
  2. Další změnou je navýšení částky odměny pro práce publikované s impaktovaných časopisech, částka za 0,1 IF se zvyšuje z 1 300 Kč na 1 500 Kč. Oproti tomu práce bez impakt faktoru budou hodnoceny  méně, částka  za celou publikaci byla z 3 000 Kč snížena  na 2 000 Kč. Tento trend odpovídá skutečnosti, že RIV body získává fakulta pouze za práce s IF a pouze tyto práce mají tedy přímý přínos při posuzování kvality výuky na fakultě a následné získávání finančních zdrojů. Změněn byl i výpočet dílů podle počtu autorů, tak aby se více blížil „Metodice 13“.
  3. Finanční ohodnocení publikační činnosti autorům je stejné pro LF i FN, s cílem, aby autoři pravdivě vykazovali podle zdrojů výzkumu, ze kterých publikace vznikla.

Fakulta se tímto snaží tvůrčí vědeckou a následnou publikační činnost maximálně podporovat.  Publikace znamenají pro fakultu nejen odbornou prestiž, ale i finanční ohodnocení a přístup k dalším finančním zdrojům, což je pro chod fakulty neméně důležité. Doposud je faktem, že v porovnání s ostatními lékařskými  fakultami je naše fakulta v publikační činnosti souhrnně hodnocena spíše hůře, ačkoliv i někteří naši autoři dosáhli excelentních výsledků. Pevně doufáme, že mimo další aspekty i  podpora autorům publikační skóre fakulty do budoucna zlepší.

S pozdravy Dana Mullerová, proděkanka pro rozvoj fakulty a spolupráci mezi LF a FN.


Další informace na webu fakulty:
Oběžník děkana č. 6/2014
Finanční hodnocení publikací na Lékařské fakultě v Plzni
Hodnocení výsledků výzkumných organizací
Dvě podstatné novinky v hodnocení publikační činnosti - 2013


Částka přiznaná jako odměna se započítává do hodnocení jejich pracoviště. Přínos jednotlivých pracovišť na publikační činnosti v roce 2013 je znázorněn v následujícím grafu:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém