Archiv sekce

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

Soubory ke stažení:
25. září 2019 | archivováno 8. únor 2021 1644 tyk

Zápočet praxe při přestupu z původního do nového vzdělávacího programu

 Na základě pověření ministra zdravotnictví ze dne 25.6.2019 byl IPVZ pověřen kompletním zajištěním agendy souvisejícím se započítáváním části specializačního vzdělávání podle ustanovení Čl. II odst. 3 písm. b) přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb., kterým se s účinností od 1.7.2017 změnil zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Započítání části specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů vydaných před výše citovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb. probíhá do vzdělávacích programů vydaných po této novele zákona č. 95/2004 Sb., a to pouze u základních oborů specializačního vzdělávání. Posouzení dosavadní specializační přípravy provádí příslušné pedagogické pracoviště IPVZ a návrh rozhodnutí rovněž vyhotoví IPVZ. Kontrolu návrhu rozhodnutí a jeho schválení provádí odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.

Pokud máte zájem o provedení předmětného zápočtu části specializačního vzdělávání, podávejte příslušnou žádost na tiskopise 16b) a po zaplacení poplatku ve výši 550,- Kč jej zašlete spolu s podklady o dosud absolvované části specializačního vzdělávání na adresu:

IPVZ

Bc. Nora Veselá

sekretariát náměstka pro vzdělávání

Ruská 85

100 05 Praha 10

Soubory ke stažení:
15. červenec 2019 | archivováno 8. únor 2021 1055 tyk

Akreditace pro nové základní kmeny a vlastní výcviky - pro lékaře zařazené po 1.7.2017

Pro původní VP (2005, 2009/2010, 2011 a 2015) platí akreditace stále, ještě po dobu deseti let. Pro nové VP - pro lékaře zařazené mezi 1.7.2017 a 8. 10. 2018 kteří pracují na pracovištích s původními akreditacemi tyto akreditace také platí, ale pouze do konce 30.4.2019.

Dále je nutné, aby všichni lékaři zařazeni po datu 8.10.2018 (kdy vstoupila v platnost vyhláška o základních kmenech) a kteří pracují na pracovišti, které ještě rozhodnutí o akreditace pro nové kmeny/specializované výcviky neobdrželo si podali žádost o započítání praxe na dobu  po konci dubna 2019 do termínu vydání rozhodnutí o  příslušné akreditaci, za předpokladu, že nemocnice akreditace do dubna 2019 neobdržela. 

Dále v článku: Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html

https://esipa.cz/sbirka/prilohy/sbirka/2018/2018s221p01.pdf

15. říjen 2018 | archivováno 8. únor 2021 2003 tyk

Posuzování podmínek splnění VP

MZČR vydalo stanovisko ohledně praxe lékařů na pracovištích, které si podaly na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. žádost o prodloužení akreditace.

Soubory ke stažení:
30. listopad 2016 | archivováno 31. květen 2020 1432 tyk

Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace - fakulta, kde je lékař zařazen; o odvolání rozhoduje ministerstvo.

  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání  

  • kolek v hodnotě 500,- Kč 
  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán) 

  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán) 

  • průkaz totožnosti - neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)

  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) - neověřená kopie 

  • kopie rodného listu dítěte 

  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...)

Žádost v příloze.

29. říjen 2019 | archivováno 8. únor 2021 1660 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém