30. prosinec 2014 4072 hor

Horizont 2020

„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7.RP) liší větším důrazem na podporu inovací a v podpoře inovací u malých a středních podniků a větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola-nahoru) při formulaci výzkumných témat.

Cílů programu Horizont 2020 má být dosaženo pomocí tří vzájemně se podporujících priorit (pilířů), jimiž jsou:

 • Vynikající věda: Cílem tohoto pilíře je především podpora excelentního výzkumu a vzniku podmínek pro excelentní výzkum. Prioritou tedy je především rozvíjet talenty v Evropě, poskytovat výzkumným pracovníkům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře, umožnit mobilitu vědeckých pracovníků, podporovat projekty hraničního výzkumu i vývoj nových ambiciózních technologií.
 • Vedoucí postavení v průmyslu: Cílem je zatraktivnění EU jako místa pro investice do výzkumu a inovací (včetně ekoinovací) a to prostřednictvím podpory činností, které jsou v souladu s potřebami hospodářské sféry. Tento pilíř poskytuje významné investice do rozvoje klíčových průmyslových technologií a mimo jiné by tak měl maximalizovat růstový potenciál evropských společností poskytnutím adekvátního financování. V rámci tohoto pilíře jsou také podporovány inovační aktivity malých a středních podniků (MSP) směřující k jejich přeměně na firmy světového významu.
 • Společenské výzvy: V rámci tohoto pilíře je podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost např. v oblasti zdraví, energetiky nebo dopravy. Tyto oblasti jsou proto také dílčími prioritami jednotlivých politik růstové strategie Evropa 2020. Řešení projektů vycházejících z těchto tzv. společenských výzev by mělo vést k propojení zdrojů a znalostí napříč různými oblastmi, technologiemi a obory, včetně sociálních a humanitních věd. Jedná se o široký rozsah činností od výzkumu až po produkci. Mimořádným důraz je přitom kladen na činnosti související s inovacemi, jako je ověřování výroby a testování nových produktů nebo podpora zadávání veřejných zakázek a uvádění inovací na trh.

Více informací o Rámcovém programu pro výzkum a inovace lze nalézt na následujících odkazech:

 • Český portál programu Horizont 2020 - aktuální informace - H2020 (cz)
 • Portál Evropské komise k programu Horizon 2020 (en)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)
 • Kolektiv autorů Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR připravil v návaznosti na dostupné aktuální zdroje informací novou brožuru "HORIZONT 2020, stručně o programu", která Vás provede základní strukturou rámcového programu pro výzkum a inovace. Brožuru naleznete zde.
 • Česko - anglický slovníček nejpoužívanějších výrazů a zkratek v H2020,najdete zde.
 • Evropská komise připravila strukturovaný přehled všech dokumentů, které se úzce vážou k problematice programu Horizont2020. Zájemci zde najdou přehledně uspořádané a dostupné dokumenty (v EN) včetně právních dokumentů, příruček, formulářů a dalších dokumentů, které by měly významně napomoci podávání návrhů projektů ve výzvách - seznam dokumentů zde.
 • Seznam národních kontaktů pro jednotlivé oblasti k nalezení zde.
 • Národní kontakt pro oblast zdraví je Eva Sebroňová – kontakt zde

Identifikační údaje UK: PIC 999923434, profil organizace v Aj na tomto odkazu.

Na jaře 2014 bylo na UK vytvořeno Evropské centrum pod vedením prorektorky pro evropskou problematiku Prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc. Centrum má za cíl posílit roli Univerzity Karlovy v mezinárodní vědecké oblasti coby „research university“, zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum.

Nové webové stránky centra najdete ne tomto odkazu.

Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont 2020, Erasmus+ a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace CZELO, která poskytuje bezplatné stáže.

Vzhledem ke svému charakteru aktivity centra procházejí odborem pro vědu a výzkum, zahraničním a studijním odborem s podporou odboru právního a ekonomického.

Více informací zde.

Důležitá informace k odměňování pracovníků účastnících se mezinárodních vědecko-výzkumných projektů: (7/2015) - V kontextu českého systému vícesložkových mezd, který je používán (nejen) akademickými institucemi, vyvolala tato nová pravidla otázky ohledně způsobilosti osobního příplatku, který tvoří významnou součást celkové mzdy vědecko-výzkumných pracovníků. Evropská komise v tomto směru poskytla oficiální vyjádření shrnující předpoklady, za kterých může být osobní příplatek považován za mandatorní součást mzdy. Vyjádření Evropské komise je k dispozici zde.

Od ledna 2016 je možné při podávání projektů H2020 využít služeb poradenské firmy. V případě zájmu o využití této služby prosím kontaktujte Projektové oddělení s dostatečným předstihem - v případě koordinátorských projektů je třeba o tyto služby zažádat 7 měsíců před uzávěrkou přihlášek.

V programu Horizont 2020 byly Akce Marie Curie (7. Rámcový program) přejmenovány na Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a spadají pod pilíř Vynikající věda.

MSCA nabízí možnosti mezinárodní, intersektorální a interdisciplinární mobility v rámci Evropské unie i mimo ni. Cílem MSCA grantů je podporovat profesní rozvoj výzkumných pracovníků s důrazem na inovativní dovednosti. Program je určen pro celou škálu výzkumných pracovníků, od začínajících (aspirantů Ph. D.) až po zkušené vědce s mnohaletou praxí.

 Struktura programu

 • Individual Fellowships (IF)
 • Innovative Training Network (ITN)
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
 • Co-funding of regional, national,
 • international programmes (COFUND)

Více informací na: http://www.cuni.cz/UK-6578.html

Elektronickou verzi brožury TC AV k projektům MSCA najdete zde.

Individual Fellowships (IF)

Program IF je zaměřen na poskytování individuálních stipendií, která mají pomoci rozvíjet tvůrčí a inovativní potenciál zkušených výzkumných pracovníků. Individuální stipendia poskytují příležitosti k získání a přenosu nových poznatků a pracovat na výzkumu v evropském kontextu (členských států EU a přidružených zemí), i mimo Evropu. Program podporuje zejména návrat a opětovné začlenění výzkumných pracovníků z mimoevropských zemí. Také rozvíjí nebo pomáhá restartovat kariéru jednotlivých výzkumných pracovníků (např. po rodičovské dovolené atd.), kteří mají velký potenciál k výzkumné práci.

Více na:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm

Zajímavé prezentace ze semináře How to write a competitive  proposal najdete na tomto odkazu.

Innovative Training Network (ITN)

Program ITN se zaměřuje na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků (ESR), tj. zejména Ph.D. studentů. Jedná se o společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové) a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce.

Více na: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Program RISE podporuje stimulace inovací prostřednictvím vzájemného propojování znalostí: mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty. Jedná se o krátkodobé pobyty a výměny pracovníků na všech kariérních pozicích v rámci společného výzkumného projektu, tj. od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídící, administrativní a technické pracovníky. V rámci tohoto programu je podporována participace SMEs. 

Více na: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/rise/index_en.htm 

COFUND

Systém COFUND se zaměřuje na podporu regionálních, národních nebo mezinárodních programů na podporu excelence v oblasti vzdělávání výzkumných pracovníků, mobility a profesního rozvoje. COFUND podporuje spolufinancování nových nebo stávajících regionálních, národních a mezinárodních vzdělávacích programů.

Více na: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_en.htm

Projekty Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) představují zcela nový instrument pro financování excelentního základního výzkumu na evropské úrovni, který byl spuštěn v roce 2007 spolu se 7. rámcovým programem.

ERC poskytuje atraktivní výši financování za účelem podpořit excelentní vědce v Evropě a jediným kritériem hodnocení projektu je vědecká excelence. ERC podporuje projekty napříč všemi vědními obory (bottom-up) spočívající v podpoření projektu individuálních řešitelů (PI) a jejich týmů (ne sítí a konsorcií) bez závislosti na instituci – tyto granty jsou přenositelné. Výběr projektů probíhá ve dvou kolech, přičemž druhé prostřednictvím mezinárodního „peer-review“, kterého se účastní členové jmenovaní Vědeckou radou ERC. PI může do výzev ERC podat v rámci jednoho pracovního programu pouze jednu žádost a nesmí současně řídit více než jeden ERC grant.

PI, jehož projekt byl hodnocen nejhorší známkou (C), nesmí podat projekt v následujícím roce.

Podpořeny jsou projekty – novátorské, kreativní, často interdisciplinární povahy, směřující za hranice současného poznání a ty, které mohou výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy (high-risk-high-gain projects).

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém