12. leden 2015 4184 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

Kdo podává:

 • student zapsaný na UK a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku.
 • žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů.

Řešitelský tým:

 • Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

Jak podat:

 • elektronicky prostřednictvím aplikace UK, po přihlášení zde
 • text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce

Povinné přílohy:

 • stručný životopis hlavního řešitele
 • stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let
 • čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky

Délka řešení:

 • 1 - 3 roky

Zdroj financování:

 • Poskytovatel – MŠMT
 • Výše podpory – 100%
 • z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké projekty.

Struktura finančních prostředků:

 • mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • stipendijní prostředky
 • náklady na cestovné
 • další neinvestiční náklady
 • doplňkové (dříve režijní) náklady pro fakultu, max. 15% přímých nákladů

Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

Podmínka splnění projektu:

 • publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci a afiliaci projektu GA UK
 • Bez afiliace i dedikace nelze považovat výstup za výsledek projektu!
 • V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise; výstupy z řešení projektu (i manuskripty) se vkládají VŽDY do Seznamu dosažených výsledků ve výroční zprávě, ne do Příloh v Detailu projektu.

Pokud děkan fakulty vyjádří podle čl. 6 odst. 6 Grantového řádu odůvodněný nesouhlas, tato přihláška se pouze zařadí do evidence a není hodnocena.

Více informací najdete zde.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém