7. září 2015 2157 kri

Krizové a havarijní situace

Cílem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy je pečovat o své zaměstnance i v krizových a havarijních situacích. Proto má fakulta  vypracovány hlavní zásady a důležité postupy při vzniku předvídatelných i nepředvídatelných krizových situací, eventuálních teroristických útoků a požárů. Z těchto zásad a postupů plynou práva a povinnosti pro zaměstance a studenty fakulty týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochranny zdraví při práci.

Základní zásady evakuace při vzniku zvláštní situace

Při krizových situacích většinou dochází k evakuaci. Důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor jejího provedení je různý, často může být i velmi krátký.

Výzva a pokyny k evakuaci jsou vydávány prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

 K provedení evakuace slouží evakuační plány objektů, zveřejněné v objektech fakulty. Evakuační plán má zabezpečit opuštění objektu nebo evakuaci osob do méně ohroženého prostoru v případě rizika teroristického útoku, velkoplošného požáru,  nebo jiné vážné krizové situace.

Opuštění objektu při vzniku požáru

V případě vzniku požáru je vymezena činnost osob v požárních poplachových směrnicích. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v budovách fakulty.

Opuštění objektu při vzniku mimořádné situace

V případech  mimořádných situací vyžaduje evakuace rychlé a přehledné opuštění objektu. Při vyhlášení evakuace musí všichni, kdo se nacházejí v ohroženém objektu, objekt opustit. Objektem se rozumí budovy, ústavy, kanceláře, posluchárny, laboratoře, speciální pracoviště, menzy  i ohraničená nádvoří a podobně.

 Při opuštění objektu se uzavírají všechny přívody elektrické energie, plynu a vody a uzavírají se i okna.

 

Nouzové opuštění objektu  při mimořádné situaci nebo při vzniku požáru

V případě vzniku mimořádné situace nebo požáru v objektech fakulty  okamžitě tuto skutečnost ohlaste pracovníkovi vrátnice objektu, případně na číslo Hasičského záchranného sboru 150.

Pracovník vrátnice  uvědomí rozhlasem, telefonem nebo sirénou   zaměstnance  a studenty nacházející se v daném objektu. Současně hlásí vznik mimořádné situace nebo požáru na centrální pult policie, číslo 158.

Zaměstnanci a studenti okamžitě opustí objekt po trasách vyznačených únikovými značkami – šipkami. Při tom je třeba dodržovat následující zásady:

  • před odchodem vypnout elektrické a plynové spotřebiče,
  • při odchodu varovat a vyvést ohrožené osoby z bezprostřední blízkosti ohniska nebezpečí,
  • v objektech nepoužívat výtah,
  • vyvarovat se paniky a snažit se správně odhadnout situaci a vlastní síly,
  • pokud to situace dovoluje, odstranit předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru.

 

Požární ochrana

V požární ochraně je každý zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a poškození majetku, a to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. To zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně (zákona, vyhlášek, příslušných norem aj.), návodů a pokynů výrobce nebo obchodní organizace.

 Při zdolávání požáru a jiných mimořádných událostí je zaměstnanec povinen poskytnout přiměřenou a potřebnou věcnou pomoc, nevystaví-li tím vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.

Dále je povinen plnit příkazy a dodržovat zákazy na označených místech (zejména bezpečnostní a požární tabulky).

 Nesmí provádět práce nebo činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost pro výkon takových prací. Rovněž nesmí poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany. Musí udržovat volné chodby, schodiště a zejména vyznačené únikové cesty.

Nesmí se kouřit a používat otevřený oheň v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. (Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou taková, kde se nachází větší množství hořlavých hmot a jejich charakter umožňuje rychlé šíření požáru, například knihovny, archivy, sklady hořlavých kapalin apod.)

Je zakázáno používat ve všech prostorách neschválené elektrické nebo tepelné spotřebiče.

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

O BOZP jsou v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v dalších legislativních normách týkajících se této problematiky taxativně vymezeny povinnosti zaměstnavatelů a povinnosti a práva zaměstnanců.

Povinností zaměstnavatele je soustavná péče o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a vytváření příznivých pracovních podmínek. Plnění úkolů zaměstnavatele v péči o BOZP zajišťují vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu úkolů vyplývajících z jejich funkce.

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byli seznámeni při vstupním školení, současně však také upozorňovat na další možná rizika, která mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví na pracovišti.

V případě úrazu v pracovní době tuto okolnost neprodleně nahlaste svému vedoucímu. Ten je povinen vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů tak, aby obsahovala všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu, a současně nejpozději do pěti pracovních dnů vyplnit Záznam o úrazu na předepsaném formuláři.

Statutární zástupce zaměstnavatele nahlásí událost:

  • příslušné pojišťovně,
  • příslušnému inspektorátu BOZP,
  • případně policii.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém