15. prosinec 2015 10121 raj

Hodnocení výuky studenty za rok 2014/15

Zpráva hodnotící komise Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

V akademickém roce 2014/15 proběhla mezi studenty tradiční anketa o kvalitě výuky. V rámci ankety studenti hodnotili jednotlivé předměty (praktika a přednášky) a učitele. Hodnocení probíhalo formou známkování vybraných otázek (stupnice 1-5) a dále slovním komentářem. Celkem se do ankety zapojilo přibližně 34 % studentů (oproti 37 % a 44 % v letech 2013/14 a 2012/13). Studenti připojili 1145 slovních komentářů k jednotlivým předmětům, vyučujícím a studijnímu oddělení a nevýukovým pracovištím fakulty (jídelně, děkanátu …). Nově se objevují komentáře postgraduálních studentů ke kvalitě vyučovaných předmětů. V letošním roce byla studentská anketa v SIS navázána na takzvané “rozvrhové lístky”, což zajistilo pevnější vazbu mezi jednotlivými předměty a tím, kdo je kdy učí. K personalizaci rovněž přispělo zobrazení fotografií vyučujících. Na základě podnětů od akademické obce přeformulovala Hodnotící komise jednu otázku v hodnocení pedagogů z původní „Jak hodnotíte odbornou úroveň vyučujícího?“ na „Jak hodnotíte schopnost vyučujícího reagovat na dotazy studentů?“. Na žádost prof. Peška, přednosty kliniky Pneumologie a ftizeologie, byla nově Pneumologie hodnocena samostatně.

Hodnotící komise (aktuální složení komise je k dispozici zde) prošla jednotlivé komentáře a roztřídila je podle obsahu na kladné, záporné, neutrální, irelevantní a nejasné, a dále označila tzv. štěpné komentáře, které obsahovaly např. konkrétní podněty, nápady a návrhy na zlepšení výuky. Tyto komentáře byly velice přínosné při hledání důvodů výborného nebo naopak špatného hodnocení předmětů a učitelů. Některé komentáře poskytovaly praktické návrhy na řešení problémů výuky na LFP.

Komise se snažila o maximální možnou výpovědní hodnotu výsledků, proto byla jednoznačně stanovena kritéria pro zařazení předmětu, vyučujícího nebo pracoviště do žebříčků. Pro zařazení je nutné, aby hodnotilo minimálně 20 studentů a zároveň minimálně 20 % ze všech studentů, kteří hodnotit mohli. Počty předmětů, vyučujících a pracovišť splňujících uvedená kritéria shrnuje následující tabulka:

 

Hodnoceno

Splnilo kritéria

Předměty

342

57 (17 %)

Vyučující

409

171 (42 %)

Pracoviště

42

32 (76 %)

 

Podrobnější informace o metodice hodnocení výsledků najdete v příloze č. 1 (metodika hodnocení).

Informace o dostupnosti výsledků hodnocení kvality výuky jsou v sekci na konci zprávy.

Průměrná známka za všechny pracoviště byla 1,63 - v porovnání s lety 2013/14 (1,79) a 2012/2013 (1,82) lze tento výsledek označit za trend ke zlepšení

Obsah

 1. Hodnocení pracovišť.
  1. Výrazné meziroční zlepšení pořadí pracovišť.
 2. Hodnocení jednotlivých předmětů.
 3. Hodnocení jednotlivých vyučujících.
 4. Návrhy na zlepšení výuky.
  1. Specifika navrhovaných změn u výuky zubního lékařství
  2. English speaking students.
 5. Návrhy na zlepšení ankety.
 6. Závěr
 7. Seznam příloh
 8. Přístupnost výsledků ankety

 

1. Hodnocení pracovišť

Tento typ hodnocení orientačně vyjadřuje globální pohled na pedagogickou činnost ústavu. Jde o souhrnný parametr, který může být generovaný z několika různě hodnocených předmětů (povinné a nepovinné …). Nutně tedy zanedbává detaily - těmi se zabývají další pohledy na výsledky ankety (hodnocení dle předmětů, hodnocení vyučujících, komentáře). Pro porovnání přidáváme také známku z minulého roku. Kompletní žebříček pracovišť i s podrobnostmi a pracovišti, která nedosáhla kritéria pro zařazení do žebříčku, najdete v příloze “Priloha_c_2_zebricek_pracoviste_2014_15.xlsx”.

Pořadí

Ústav/klinika

Výsledná známka

známka 2013/2014

1

Ústav soudního lékařství

1,1730

1,2338

2

Klinika neurologická

1,2444

1,3176

3

Klinika anesteziologicko resuscitační

1,2680

1,2398

4

Klinika oční

1,2740

1,5786

5

Ústav tělesné výchovy

1,2989

1,32371

6

Ústav histologie a embryologie

1,3246

1,2972

7

Oddělení neonatologie

1,4338

1,4597

8

Ústav jazyků

1,4380

1,5051

9

Šiklův ústav patologie

1,4641

1,2985

10

Dermatovenerologická klinika

1,4707

1,7809

11

Klinika urologická

1,4736

1,4049

12

I.interní klinika

1,4925

1,5063

13

Klinika zobrazovacích metod

1,5016

1,7421

14

Ústav mikrobiologie

1,5175

1,4637

15

Klinika chirurgická

1,5305

1,7115

16

Klinika infekční

1,5318

1,6299

17

Ústav anatomie

1,5605

1,4762

18

II.interní klinika

1,5980

1,9993

19

Ústav biofyziky

1,6146

1,6548

20

Ústav fyziologie

1,6304

1,7758

21

Klinika stomatologická

1,6616

1,8349

22

Ústav lékařské chemie a biochemie

1,6683

1,6062

23

Ústav epidemiologie

1,7209

2,6941

24

CIT

1,7371

nehodnocen

25

Ústav tělovýchovného lékařství

1,8864

2,1499

26

Klinika ortopedie a traumatologie

1,903

2,6758

27

Ústav biologie

2,0847

2,3035

28

Ústav imunologie a alergologie

2,1860

2,1686

29

Ústav farmakologie

2,2260

2,4028

30

Ústav patologické fyziologie

2,2644

2,0260

31

Klinika psychiatrická

2,4600

2,0804

32

Ústav hygieny a preventivní medicíny

2,6758

2,4315

 

 

 

1.1. Výrazné meziroční zlepšení pořadí pracovišť

Z podstaty žebříčků vyplývá, že přes jakoukoliv snahu vyučujících vždy bude někdo první a někdo poslední, i když kvalita výuky u posledních může být vysoká. Proto pro sledování snah o zlepšení kvality výuky jsou změny v pořadích v jednotlivých letech cenné. Na tomto místě bychom tedy rádi vyzdvihli zejména ta pracoviště, u kterých jsme zaznamenali výraznou změnu (zlepšení o více než 5 míst v žebříčku pracovišť a zároveň jsme našli rozumné důvody pro tuto změnu ve volných komentářích studentů) v pořadí žebříčku. U každého pracoviště jsme analýzou volných komentářů od studentů získali souhrn důvodů pro výrazné zlepšení umístění pracoviště (v tabulce označeno jako Komentář).

 

Pořadí 2014/15

Pořadí 2013/14

Rozdíl pořadí

Pracoviště

12

25

-13

Dermatovenerologická klinika

Komentář:

Studenti velmi kladně hodnotí kvalitní studijní materiály v elektronické podobě, které pro ně připravili vyučující z Dermatovenerologické kliniky. Oceňují také vstřícný přístup vyučujících na praktikách, možnost zkoušky v předtermínu a celkově dobrou organizaci praktické výuky.

30

39

-9

Klinika ortopedie a traumatologie

Komentář:

Klinika ortopedie a traumatologie je kladně hodnocena hlavně anglickými studenty. Byli spokojeni hlavně s přednáškami a s výukou MUDr. Matějky. Bohužel jsou ale studenti stále nespokojeni s probíháním praktik a hlavně s termíny zkoušek. Ocenili by, kdyby mohli dělat zkoušku hned po proběhlém bloku, protože o půl roku později už spoustu věcí zapomenou anebo nemají možnost se zeptat na vše potřebné.

16

23

-7

Klinika zobrazovacích metod

Komentář:

U Kliniky zobrazovacích metod studenti vyzdvihují interaktivní výuku, hlasovací zařízení a nová skripta.

3

8

-5

Klinika neurologická

Komentář:

Neurologická klinika patří díky vstřícnému přístupu ke studentům a dlouhodobé kvalitě praktické výuky mezi jedny z nejlépe hodnocených pracovišť. Studenti oceňují dostupnost nových testových otázek a dokonce možnost se vyjádřit k jejich podobě a znění.

 

Celá řada pracovišť má velmi kladná hodnocení od studentů - vedoucím všech pracovišť budou zaslány všechny komentáře v plném znění.

2. Hodnocení jednotlivých předmětů

V anketě studenti odpovídali na následující otázky:

 1. Při předmětu/přednáškách/cvičeních byl efektivně využitý určený čas.
 2. Přednášky byly přínosem pro zkoušku.
 3. Předmět byl zajímavý a podnětný.
 4. Výklad byl srozumitelný.
 5. Předmět, tak jak byl vyučován, považuji za smysluplný.
 6. Posuzování znalostí u zápočtu/zkoušky/státní zkoušky považuji za korektní.

 

Studenti se k jednotlivým předmětům dále vyjadřovali formou volných komentářů. Jejich prostřednictvím popisovali pozitivní i negativní stránky daných předmětů. Komentáře často obsahují konstruktivní návrhy na zlepšení výuky. Jejich kompletní výpis dostanou vedoucí jednotlivých pracovišť. Vybrané postřehy studentů a podněty jsou uvedeny u hodnocení pracovišť a návrhů na zlepšení výuky.

3. Hodnocení jednotlivých vyučujících

Hodnocení vychází ze souhrnného váženého průměru odpovědí na všechny otázky určené pro hodnocení vyučujících. Studenti hodnotili vyučující pomocí odpovědí na tyto otázky:

 1. Jak hodnotíte schopnost vyučujícího reagovat na dotazy studentů?
 2. Souhlasíte s výrokem, že učitelem prezentovaná témata vás obohatila?
 3. Byly informace předávané učitelem srozumitelné?
 4. Jak hodnotíte schopnost učitele udržet vaši pozornost, podat téma zajímavě, atraktivně?

 

Na podněty z akademické obce jsme (oproti minulému roku) letos nepřistoupili ke zveřejnění žebříčku pedagogů na webových stránkách fakulty. Důvodem je obava, že zveřejnění nemusí být pro špatně hodnocené pedagogy motivující - naopak je může frustrovat a dále zhoršovat kvalitu výuky. Výsledky hodnocení pedagogů (včetně žebříčku) jsou však přístupné (i spolu s plným zněním volných komentářů k jednotlivým pedagogům) vedoucím pracovišť, panu děkanovi a jím pověřeným osobám. To zaručuje dostatečnou informovanost kompetentních osob a zároveň umožňuje citlivější přístup k jednotlivým pedagogům.

4. Návrhy na zlepšení výuky

Příklady pracovišť, kterými se mohou inspirovat další se snahou o zlepšení výuky, najdete v sekci 1.1. Výrazné zlepšení v pořadí žebříčku). V letošním roce bychom rádi upozornili na tyto 2 problémy, jejichž řešení budeme sledovat a v příštím kole hodnocení o něm podáme zprávu:

 1. Výuka Patofyziologie - zejména zkouškový test je kritizován pro špatně formulované otázky, nedostatečnou zpětnou vazbu (studenti považují některé odpovědi za chybně nastavené a nemají možnost na chyby upozornit nebo je prodiskutovat). Tato kritika se objevuje opakovaně, více ročníků ankety po sobě, včetně výuky v angličtině. Členové komise pro hodnocení výuky (studenti i pedagogové) nabízejí konzultace a podporu při snaze o vyřešení tohoto problému.
 2. Pojetí předmětu Lékařská psychologie a etika nepovažují studenti za vhodné - negativně přijímají pedagogické uchopení výuky formou her a používání obsoletních videí. Na druhou stranu mají studenti o tento předmět veliký zájem a přejí si dozvědět se více o tom, jak pracují psychologové v nemocnici, jak přistupovat k pacientovi v extrémních situacích, starým pacientům, dětem, jak sdělit špatnou prognózu, informaci o úmrtí pacienta jeho rodině apod. Možná by bylo vhodné zapojit do výuky tohoto předmětu klinické psychology a zaměřit výuku více na komunikaci s pacientem. Studenti z hodnotící komise jsou k dispozici pro poskytnutí zpětné vazby při snaze o změny v tomto předmětu.

Další připomínky studentů a náměty na ev. změny (všechny komentáře studentů) dostanou jednotliví vedoucí pracovišť v přehledné elektronické formě.

 

4.1. Specifika navrhovaných změn u výuky zubního lékařství

U předmětů společných se všeobecným směrem studenti zubního lékařství negativně vnímají nedostatečné přizpůsobení výuky potřebám jejich oboru - častěji tuto výtku zmiňují při komentování výuky fyziologie a patologické fyziologie. Naopak si v tomto ohledu chválí farmakologii. Podobně jako studenti všeobecného lékařství si stěžují na nedostatečnou praktickou výuku a neprofesionální přístup některých vyučujících a sester na Stomatologické klinice (jak k pacientům, tak ke studentům). Stále se opakuje negativní hodnocení předmětu parodontologie, zejména alarmující jsou opakované stížnosti na ponižování studentů (během výuky, u zkoušky). Podrobnosti má k dispozici přednosta kliniky.

4.2. English speaking students

First should be noted that the English speaking students commented more on individual teachers than on the departments as a whole.

Besides should be recognized that the amount of positive and negative comments is nearly equal.

 

In general, appreciate students that most of the professors take their time with the students and guide them how to proceed practical exercises. They also note that the organization of the courses and the teaching methods are good.

Following some examples:

 1. students appreciate that they were allowed to perform simple procedures on their own to improve their skills (surgery, dermatovenerology)
 2. most of the time the individual professors are mentioned with their qualities and their cooperativeness

As for the negative comments, students were dissatisfied with courses’ organization concerning time and length of practicals. The division of the length of a practical, lack of practice in favour of a very theoretical lesson, unorganized teaching material from teachers, impolite behaviour and various problems arising during exams such as unfair examinations.

 

The main complains are:

 1. the written part of the pathophysiology exam doesn't evaluate the knowledge of the students and information can't be found in books
 2. Epidemiology should be joint with Infectious diseases because they have similar topics and that the subjects for itself have to less practicals
 3. There is a problem with the language barrier in the Psychiatry department

 

5. Návrhy na zlepšení ankety

Komise pro hodnocení výuky se snaží systematicky zlepšovat jak hodnocení získaných dat, tak i validitu zdrojových dat. Již třetím rokem při hodnocení postupujeme podle transparentní metodiky (viz příloha) a na základě zpětné vazby od studentů a pedagogů optimalizujeme anketní otázky, zpracování výsledků a organizaci ankety.

V dalším ročníku (2015/16) studentské ankety máme 3 hlavní cíle:

 • zlepšit sběr dat (nastavení rozvrhových lístků, “vyplnění” SIS)
 • zlepšit komunikaci se studenty a pedagogy (lépe a soustavněji vysvětlovat smysl, zvýšit účast studentů)
 • pomoci se zavedením hodnocení kvality výuky postgraduálního studia

6. Závěr

Nastavená pravidla pro hodnocení kvality výuky na Lékařské fakultě v Plzni a zapojení komisního hodnocení výsledků nám umožňuje podávat vyučujícím i vedení fakulty cennou zpětnou vazbu. Velmi důležité je jak racionálně a svědomitě pracovat se získanými informacemi, tak si i uvědomovat limity anketního hodnocení. Tyto principy komise ctí a dále rozvíjí.

Komise pro hodnocení výuky je otevřená všem podnětům z akademické obce. Některé podněty vedly k žádoucím změnám v anketě. Základní cíl však musí zůstat stejný: zlepšení kvality výuky na naší fakultě.

7. Seznam příloh

 • Příloha č. 1 - Metodika hodnocení výsledků ankety
 • Příloha č. 2 - Výsledky číselného hodnocení pracovišť a předmětů
 • Příloha č. 3 - Výpis všech volných komentářů (neveřejná část zprávy dostupná pouze panu děkanovi a jím pověřeným osobám)
 • Příloha č. 4 - Výsledky číselného hodnocení pedagogů a žebříček pedagogů (neveřejná část zprávy dostupná pouze panu děkanovi, jím pověřeným osobám a přednostům pracovišť)

8. Přístupnost výsledků ankety

Výsledky ankety budou přístupné:

 1. veřejně (na webových stránkách fakulty)
  1. tato zpráva
  2. žebříček pracovišť (Příloha č. 2)
 2. v SIS přístupné po přihlášení
  1. číselné hodnocení jednotlivých předmětů a vyučujících
 3. vedoucím pracovišť formou e-mailu
  1. odkaz na tuto zprávu a žebříček pracovišť zveřejněné na webových stránkách fakulty
  2. číselné hodnocení jednotlivých předmětů a učitelů
  3. volné komentáře ke konkrétním vyučujícím příslušného pracoviště a k pracovišti samotnému
  4. žebříček vyučujících s vyznačením vyučujících daného pracoviště
 4. panu děkanovi (a ev. jím pověřeným osobám)
  1. tato zpráva
  2. žebříček pracovišť
  3. žebříček vyučujících
  4. všechny volné komentáře k výuce na jednotlivých pracovištích (obecné nebo ke konkrétním vyučujícím) formou neveřejné přílohy k této zprávě (příloha č. 3).
 5. akademickému senátu LFP (celá zpráva a Příloha č. 1 a 2)

Veřejně přístupné části zprávy mohou být součástí výroční zprávy fakulty (jen vybrané pasáže) a zprávy informační Zprávy o průběhu hodnocení výuky studenty na naší fakultě (pro rektorát).

Námitky, komentáře, připomínky a dotazy k obsahu zprávy lze zasílat do 15.2.2016 na adresu rajdl@fnplzen.cz.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém