2. duben 2020 1145 dvomi

Smuteční oznámení

Dne 30. 3. 2020 zemřel profesor MUDr. Karel Koudela, CSc., emeritní přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni ve věku 74 let.

Narodil se 24.11.21945 v Plzni. Absolvoval LF UK v Plzni. Během studia spolupracoval na anatomickém ústavu s prof. MUDr. Heřtem, což významně ovlivnilo celou jeho další karieru. Po studiu nastoupil na ortopedickou kliniku, kde prošel všemi stupni hierarchie. V roce 1986 se stal primářem a po 10 letech přednostou kliniky.

Významný přínos prof. Koudely během jeho působení v pozici přednosty byl patrný po stránce organizační, odborné, lektorské a v neposlední řadě se zasadil i o rozvoj výzkumné činnosti na klinice.

Prof. Koudela se věnoval hlavně problematice aloplastik velkých kloubů. Zavedl na klinice používání konzervativních typů dříků u aloplastik kyčelního kloubu, endoprotéz kolenního kloubu s rotačním platem, navigované endoprotézy kolenního kloubu, reverzní aloplastiky ramenního kloubu Věnoval se také problematice rekonstrukce acetabula při revizních operacích endoprotéz kyčelního kloubu. Významnou měrou přispěl k standardizaci předoperačního vyšetření a plánování při implantaci endoprotéz. Na základě takto získaného radiologického rozboru je možno individuální nastavení rotace femorální a tibiální komponenty u endoprotéz kolenního kloubu. Byl skvělý operatér.

Hlavním přínosem prof. Koudely bylo, že se nebál obklopit se mladšími kolegy a dát jim důvěru při rozvíjení nových metod. Tak byl u zrodu spondylochirugie na plzeňské ortopedické klinice, artroskopické operativy, moderní traumatologie a podpořil rozvoj dětské ortopedie: Dokázal nenásilně dotáhnout mladší kolegy k publikační a přednáškové činnosti a vědecké činnosti. Dokladem je 5 knižních publikací, které v posledních 10 letech byly oceněny 3x Chlumkého cenou, v jednom případě Hlávkovou cenou a jedenkrát cenou ČSOT. Připravil na svém pracovišti 3 lékaře k úspěšné habilitaci a u dalších zahájil jejich vědeckou přípravu. Profesor Koudela na základě svých osobních vztahů umožnil svým lékařům úzkou spolupráci s ostatními ortopedickými klinikami v České republice.

Sám byl pravidelným přednášejícím na všech akcích pořádaných ČSOT a významných zahraničních kongresech. Byl členem ČSOT, AO Trauma Czech republik, SICOT, CAOS.

V roce 2002 zajistil v rámci výuky magisterského studia na LF UK V Plzni vyčlenění nového studijního oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí z  předmětu Chirurgie, který je ukončen samostatnou zkouškou. Po dlouholetém úsilí se mu podařilo akreditovat doktorský studijní program Ortopedie v českém a anglickém jazyku.

Síly pro náročnou práci na operačním sále, vědeckou a publikační činnost nalézal při práci na zahrádce, sportu – v létě cyklistika, v zimě lyžování a u své rodiny.

Čest jeho památce. 

Tomáš Pavelka za spolupracovníky
Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK

koudela parte

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém