4. květen 2020 312 tyk

Informace o fungování specializačního vzdělávání v době koronaviru

 

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Naprostou prioritou bylo, aby vzdělávání lékařů nezačalo kolabovat, ale naopak, aby současný stav neovlivnil již tak komplikovanou a leckdy trnitou cestu mladých lékařů za získáním specializované způsobilosti. Koordinanční rada pro specializační vzdělávání nejdříve provedla důkladnou analýzu současného stavu, posoudila rizika a potenciální problémy a možnosti dalšího postupu. Na základě toho byly definovány základní cíle a vymezeny možné způsoby jejich naplnění, a to v souladu se souborem vládních opatření.

Níže uvedené klíčové činnosti by nebylo možné realizovat bez vzájemné spolupráce lékařských fakult, děkanů lékařských fakult a garantů jednotlivých specializačních oborů a za maximální podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oddělení specializačního vzdělávaní: Všechna oddělení specializačního vzdělávání byla nucena omezit úřední hodiny, nicméně všem lékařům jsou pracovníci oddělení neustále k dispozici, jak e-mailem tak telefonicky. Zároveň prosíme lékaře o jistou míru trpělivosti a shovívavosti, vzhledem k obrovskému náporu dotazů, kterými jsou pracovníci jednotlivých oddělení zavaleni.

Koordinační rada pro specializační vzdělávání: Svou práci nepřerušila ani koordinační rada, jakožto koordinující orgán zabezpečující úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejich lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé. Jednání koordinační rady pokračují pravidelným pořádáním telekonferencí. Na každém takovém jednání KOR projedná splnění stanovených cílů, operativně řeší vzniklé problémy a důkladně se zabývá i managementem rizik.

Specializační kurzy: Specializační kurzy, které jsou povinnou součástí teoretické části vzdělávacích programů, jsou velmi důležitým předpokladem přístupu ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační. Z tohoto důvodu ani teoretické vzdělávání nebylo zastaveno. Většina specializačních kurzů je konána v distanční podobě. Konkrétní podoba takové to formy není jednotná a každá lékařská fakulta koná v rámci svých možností, distanční forma kurzu může být pojata jako on-line výuka (živé vysílání v reálném čase) nebo jsou lékařům poskytnuty sofistikované výukové materiály, v ucelené podobě dle náplně kurzu. Vždy jde o to, aby absolvování kurzu nebylo pro lékaře jen prostým splněním požadavku vzdělávacího programu, ale aby šlo zároveň o nástroj, který by lékaři pomohl rozšířit a upevnit své znalosti a dovednosti a usnadnil mu přípravu ke zkouškám. Pokud specifičnost některých kurzů nedovolila distanční podobu, přistoupilo se na změnu termínu konání kurzů a to tak, aby lékařům nebylo znemožněno následně přistoupit ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a zkoušce atestační.

Testy: Specializační testy, které jsou buď součástí jednotlivých kurzů, nebo jsou podmínkou přístupu ke zkouškám, se konají také on-line. Testy probíhají v rámci velmi propracovaných a zabezpečených testovacích aplikací ve vzájemné spolupráci jednotlivých garantů specializačních oborů v rámci všech lékařských fakult.

Zkouška po ukončení po ukončení vzdělávání v základním kmeni: Tyto zkoušky nadále probíhají, a to plně v souladu s pokyny MZ ČR a za maximálního dodržování hygienických opatření. Vlivem vzniklé situace v březnu a začátkem dubna musely některé lékařské fakulty své termíny kmenových zkoušek zrušit. Byly však již připraveny termíny náhradní, a to ještě v prvním pololetí, aby lékaři nemuseli zakončení svého kmene posouvat o další půl rok.

Atestační zkouška: Podobná situace je u atestačních zkoušek, záměrem fakult je, aby také atestační zkoušky jakožto poslední a závěrečný krok k získaní specializované způsobilosti do konce prvního pololetí proběhly. Jsou připravovány v souladu s neustále aktualizovanými hygienickými opatřeními a na základě konzultací s hlavní hygieničkou. Pokud je součástí atestační zkoušky zkouška praktická, vyžadující kontakt s pacientem ve zdravotnickém zařízení, bude přiměřeně modifikována, a to opět ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na závěr by Koordinační rada pro specializační vzdělávání ráda poděkovala pracovníkům oddělení specializačního vzdělávání lékařských fakult za maximální pracovní nasazení. Garantům specializačních oborů za rychlou orientaci v nové situaci a za aktivní přístup k řešení vzniklých problémů. Lektorům za přechod na nové výukové metody. Děkanům lékařských fakult za maximální podporu. Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost. V neposlední řadě patří poděkování vám, mladým lékařům, za to, že si i nadále uvědomujete významnost kontinuálního procesu získávání a rozvoje vědomostí a dokážete skloubit soukromý živost s životem profesním, včetně svého dalšího vzdělávání. Za to, že ačkoliv jste na svých pracovištích maximálně vytíženi, zvládnete se příkladně připravovat ke zkouškám. Za to, že jste natolik zodpovědní, že distanční kurzy pro vás neznamenají pouze jejich formální absolvování. A za vaše pochopení a toleranci, protože i pro nás je situace úplně nová a nikdo nás na ni nemohl dopředu připravit.

Věříme, že společnými silami vše úspěšně zvládneme.

Všem přejeme hodně zdraví a sil

Vaši členové Koordinační rady pro specializační vzdělávání

 

 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém