2. červen 2020 742 hor

Program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Cílem tohoto programu je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia.

Harmonogram a více informací najdete na stránkách UK.

Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi. Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.

Téma projektu nesmí být identické s tématem disertační práce kteréhokoliv člena týmu,

výstupy projektu však lze pro disertační práci použít.

Každý řešený projekt bude zahájen 1. 4. 2021 a ukončen 31. 3. 2023.

Vzhledem k pravidlům programu OP VVV je jednou z podmínek pro podání projektu účast na semináři, který se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 13:00 hodin v učebně č. 15, přízemí děkanátu LFP (Husova 3).

Registraci prosím proveďte prostřednictvím formuláře zde.

 

The program Start is a new program to support science at Charles University, which can be solved by students of the doctoral study program at Charles University. The aim of this program is to support internationalization, mobility, interdisciplinary research, development of professional language competencies of researchers and skills of doctoral students.

You can find the schedule and more information on the CU website (only in Czech language).

A PhD student of Charles University within the standard study period can submit the project proposal. The other members of the research team have to be PhD students too. The maximum number of members of the research team is 5 PhD students (including the main researcher).

In addition to the research team, each project must also have the position of a mentor - an expert from among the employees of the Charles University, who professionally supports the team and its research, but is not part of it.

The topic of the project must not be identical with the topic of the dissertation of any member of the team; however, the project outputs shall be used for the dissertation.

Each project will start on April 1, 2021 and end on March 31, 2023.

Due to OP VVV program regulations, the attendance at the seminar held on Thursday, June 18, 2020 from 1:00 pm in classroom No. 15, the ground floor of the LFP Dean’s Office (Husova 3) is obligatory in order to be allowed to submit the project proposal.

Please register via the form here.

Podpořeno projektem Grantová schémata na UK

reg.č.CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém