10. červenec 2020 256 hor

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2021

V tomto programu bude podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a projekt musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně.

Podporované aktivity:

a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání) v následujících oblastech:

  • rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);
  • rozvoj metod ověřování výsledků učení a hodnocení kompetencí studujících a uchazečů o studium distančními metodami, včetně online proctoringu;
  • aplikace metod blended learning1 do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání;
  • rozvoj kompetencí vyučujících k využívání metod distančního vzdělávání a hodnocení, s důrazem na sdílení zkušeností, inovativních postupů a dobré;

b) elektronizace správní agendy vysoké školy, včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, a elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol s důrazem na oblast využívání distančních metod vzdělávání a hodnocení zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání); cílem podpory je přispět ke zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, navrhnout standardy poskytování těchto služeb, včetně jejich poskytování online, a zajistit vyšší povědomí o těchto službách v cílových skupinách (projekty v tomto tematickém zaměření mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na následující aktivity:

  • rozvoj virtuálních mobilit;
  • opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX (projekty v tomto bodu mohou být podávány pouze ve formátu 18+);

Každý předložený projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu tematickému zaměření. 

V rámci programu se každá VŠ může zapojit nejvýše do 5 rozvojových projektů (bez ohledu na to, zda jako koordinátor nebo spoluřešitel), do výše zmíněného limitu se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 18 veřejných vysokých škol

 

Počet vysokých škol zapojených do projektu:

2 až 17

18 a více

Minimální rozpočet projektu:

1 mil. Kč

5 mil. Kč

Maximální rozpočet projektu:

15 mil. Kč

25 mil. Kč

Počet projektů

nejvýše do 5 projektů

do libovolného počtu projektů

Návrh by měl být ve formě stručné anotace, která bude popisovat obsah projektu, finanční rámec a zúčastněné vysoké školy.

Ze zaslaných návrhů určí vedení UK na začátku září 5 projektů v kategorii 2-17 VŠ, které budou za UK podány. Na základě zaslaných anotací bude také zpracován seznam tzv. rozsáhlých projektů (kategorie 18 a více zapojených VŠ).

Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 31. 7. 2020

Zaslané anotace budou posouzeny na úrovni rektorátu a o dalším postupu budou žadatelé dále informováni individuálně.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a investiční oddělení: pgc@lfp.cuni.cz

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém