28. červenec 2020 341 hor

Pražské inovační vouchery

Cílem podpory je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací.

Podporované aktivity:

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří; 
  • vývoj softwaru, hardwaru;
  • návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod;
  • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy;
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu).

Doplňkové aktivity: konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, spolupráce s doktorandy, certifikace, režijní náklady Poskytovatele znalostí. Tyto aktivity není možné realizovat samostatně, ale pouze jako doplňkové do výše 20 % z celkové částky způsobilých výdajů.

Termín pro podání žádostí: 17. 9. 2020 do 16:00

Oprávněný žadatel - podniky se sídlem na území hlavního města Prahy

Výše podpory je stanovena dle rozpočtu projektu, který Žadatel předkládá. V rámci programu se rozlišují dva typy voucherů – „malé“ a „velké“.

Malé vouchery – projekty do 500.000 Kč s maximální délkou projektu do 6 měsíců od zahájení projektu, tj. nejdříve dnem podání Žádosti o poskytnutí voucheru, nejpozději však dnem zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv

Velké vouchery – projekty nad 500.000 Kč (včetně) s maximální délkou projektu do 6 měsíců od zahájení projektu, tj. nejdříve dnem podání Žádosti o poskytnutí voucheru, nejpozději však dnem zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv

Pro žadatele je povinná finanční spoluúčast ve výši 25% nebo 50%.

Poskytovatelé znalostí: Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

• uvedené v Seznamu výzkumných organizací spravovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych- organizaci; 

• které doloží čestné prohlášení, že splňují definici Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce a doloží osvědčení o akreditaci a seznam akreditovaných oblastí.

V případě zájmu o podání návrhu projektu do této výzvy prosíme o informaci na projektové oddělení LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém