7. květen 2010 9962 cer

Podmínky řízení ke jmenování profesorem

 • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Žádost musí být podpořena dvěma doporučujícími dopisy významných zahraničních odborníků v daném oboru působících v různých zemích. Je možno přiložit i doporučující dopisy našich
odborníků.

 • Diplomy, atestace, CSc.,
 • Životopis ( profesní ), oceněn
 • Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti
 • Vědeckovýzkumná činnost
  • celkové zaměření práce
  • řešitel a spoluřešitel grantů
  • počet sympozií, sjezdů a přednesených přednášek
  • studijní pobyty v tuzemsku i v zahraničí
  • školitel doktorandů
  • počet publikací, členství ve vědeckých organizacích
 • Pedagogická činnost
  • výuka pregraduálních studentů
  • výuka postgraduálních studentů
  • potvrzení osobního odd.
  • vyplněný formulář
 • Seznam absolvovaných stáží v tuzemsku a v zahraničí ( kde, jak dlouho, u koho...) pokud nejsou napsat čestné prohlášení
 • Publikační činnost:

a)   vědecké monografie
b)   kapitoly v monografiích
c)   původní práce a práce v recenzovaných sbornících
d)   učebnice a učební texty
e)  různé závažné práce, encyklopedie, slovníky, příručky, překlady
f)   přednášky typu „invited speaker“
g)  přehledy a souborné referáty
h)  patenty
i)   habilitační práce
j)   disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u profesorských řízení)
k) abstrakta ze sjezdů a sympozií (za akceptovatelné lze pokládat pouze sjezdy a sympozia s mezinárodní účastí) na seznamu být nemusí, pokud je přesto uchazeč zařadit chce, musí být uvedeny jako zvláštní část seznamu [např.: k) Abstrakta ze sjezdů a sympozií – viz  příloha]
l)  účast na řešení grantů ( název, od roku do roku, ...)
m)  ostatní publikace ( populární články, recenze, atd.)

 • Příloha k publikační činnosti
  vytištěné stránky z databáze WoS

Přílohy žádosti: (každá příloha podepsat)Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku