7. květen 2010 9722 cer

Podmínky řízení ke jmenování profesorem

 • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Žádost musí být podpořena dvěma doporučujícími dopisy významných zahraničních odborníků v daném oboru působících v různých zemích. Je možno přiložit i doporučující dopisy našich
odborníků.

 • Diplomy, atestace, CSc.,
 • Životopis ( profesní ), oceněn
 • Přehled vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti
 • Vědeckovýzkumná činnost
  • celkové zaměření práce
  • řešitel a spoluřešitel grantů
  • počet sympozií, sjezdů a přednesených přednášek
  • studijní pobyty v tuzemsku i v zahraničí
  • školitel doktorandů
  • počet publikací, členství ve vědeckých organizacích
 • Pedagogická činnost
  • výuka pregraduálních studentů
  • výuka postgraduálních studentů
  • potvrzení osobního odd.
  • vyplněný formulář
 • Seznam absolvovaných stáží v tuzemsku a v zahraničí ( kde, jak dlouho, u koho...) pokud nejsou napsat čestné prohlášení
 • Publikační činnost:

a)   vědecké monografie
b)   kapitoly v monografiích
c)   původní práce a práce v recenzovaných sbornících
d)   učebnice a učební texty
e)  různé závažné práce, encyklopedie, slovníky, příručky, překlady
f)   přednášky typu „invited speaker“
g)  přehledy a souborné referáty
h)  patenty
i)   habilitační práce
j)   disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u profesorských řízení)
k) abstrakta ze sjezdů a sympozií (za akceptovatelné lze pokládat pouze sjezdy a sympozia s mezinárodní účastí) na seznamu být nemusí, pokud je přesto uchazeč zařadit chce, musí být uvedeny jako zvláštní část seznamu [např.: k) Abstrakta ze sjezdů a sympozií – viz  příloha]
l)  účast na řešení grantů ( název, od roku do roku, ...)
m)  ostatní publikace ( populární články, recenze, atd.)

 • Příloha k publikační činnosti
  vytištěné stránky z databáze WoS

Přílohy žádosti: (každá příloha podepsat)Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém