3. květen 2012 5156 dvo

Odstartoval projekt MODIM

Fakulta získala dotaci na dosud největší neinvestiční vzdělávací projekt

LF v Plzni získala na podzim letošního roku dosud největší dotaci na neinvestiční vzdělávací projekt ve své historii. Jedná se o projekt MODIM, jehož autoři jsou pracovníci Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky (OVAVT) naší fakulty.

Zde předkládáme základní informace o projektu.

 

 

Název projektu:                       MODIM

Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání

Datum finalizace projektu:    11. dubna 2011 14:42:19

Registrační číslo projektu:     CZ.1.07/2.2.00/28.0198, ,

Předkladatel projektu:           UK v Praze, LF v Plzni

Hlavní manažer projektu:      MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Projekt podán na MŠMT do: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2, číslo výzvy 28, Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Získané prostředky:                36,6 mil Kč

Realizační tým:                       OVAVT + cca 130 vědeckopedagogických pracovníků fakulty z 25 pracovišť + cca 15 osob v podpůrných týmech (IT oddělení LF a FN, AVC, děkanát a externí spolupracovníci)

 

 

Obsah projektu:

Hlavní myšlenkou projektu je zajištění udržitelnosti a dalšího rozvoje elektronického vzdělávání na LF v Plzni a to prostřednictvím následujících aktivit:

 

  • Maximální podpora autorské činnosti v rámci elektronického vzdělávání.

Projekt je zaměřen na ještě intenzivnější využití stávajících fakultních e-learningových podpor v podobě elektronického vzdělávacího systému MOODLE a portálu MEFANET cestou jejich naplnění co největším počtem kvalitních elektronických vzdělávacích materiálů, které budou tvořeny rozsáhlou skupinou autorů (cca 130) z 25 kateder, klinik, ústavů a oddělení fakulty.

 

  • Potřeba rozšíření ICT vzdělanosti jde ruku v ruce se snahou vytvářet co nejkvalitnější vzdělávací materiály. V celém průběhu projektu proto budou prováděna školení z oblasti ICT jak pro autory děl, tak i pro akademické a ostatní zaměstnance LF.

 

  • Vyřešením začlenění FN k akademické federaci eduID bude umožněno zapojení lékařských odborníků z praxe do e-learningového edukačního procesu. Výsledky budou aplikovatelné ve všech FN ČR!

 

  • Rozšíření možností portálu MEFANET pomocí nové výukové pomůcky v podobě velkoplošné dotykové obrazovky umožňující snadný přístup ke vzdělávacím materiálům v lokalitách FN a LF.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je zásadně zvýšit kvalitu, modernizovat a zatraktivnit terciární vzdělávání studentů a akademických pracovníků na LF v Plzni. Toho chceme dosáhnout modernizací didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání a implementací dotykových LCD zařízení s projekcí studijních materiálů ve vhodných lokalitách FN Plzeň a LF v Plzni.

Dalším cílem je začlenění FN Plzeň k akademické federaci eduID.cz, čímž dojde k výraznému zvýšení zapojení akademických odborníků z praxe, zaměstnaných na částečný úvazek u FN, do elektronického edukačního procesu.

Na tvorbě studijních elektronických opor se budou podílet autorské týmy akademických pracovníků LF v Plzni ve spolupráci s Oddělením výuky a aplikací výpočetní techniky - OVAVT. Vzniknou tak obsahově, metodicky a didakticky hodnotné elektronické výukové opory, které budou publikovány na edukačních portálech MEFANET a MOODLE.

Tvorba těchto elektronických opor má přímou souvislost s problematikou ICT vzdělanosti. Pracovníci OVAVT tak v průběhu projektu budou provádět školení z oblasti ICT jak pro autory děl, tak i pro akademické a ostatní zaměstnance LF v Plzni.

Výrazný modernizační prvek v oblasti publikování specifických studijních materiálů (videa z oper. sálů atd.) spatřujeme v instalaci dotykových LCD zařízení, implementaci vzdělávacího portálu MEFANET na tato zařízení a jejich rozmístění ve vhodných prostorách FN Plzeň a LF UK v Plzni.

 

Výstupem projektu bude nejméně 233 nových elektronických studijních opor, které budou umístěny na edukačních portálech MEFANET a v systému MOODLE.

Dalším výstupem bude 11 elektronických kurzů zaměřených na ICT vzdělávání akademických a ostatních pracovníků LF.

 V neposlední řadě pak začlenění FN v Plzni k federaci eduID.cz, která zaštiťuje identitu akademických pracovišť pro autorizovaný přístup k elektronickým zdrojům na Internetu.

 

Svým charakterem jde o strategický celofakultní projekt, který by měl na základě spolupráce velkého množství pracovníků a pracovišť LF v Plzni významným způsobem přispět k modernizaci a zvýšení kvality vzdělávání na LF v Plzni.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém