Celoživotní vzdělávání

Garant celoživotního vzdělávání seniorů:

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního lékařství,
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., řešitel grantu
e-mail: Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 191

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve třech úrovních:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) - téma Člověk ve zdraví a nemoci, 4 semestrální studium – v letošním akademickém roce 2013/14  bylo 76 posluchačů
  2. Akademie třetího věku (A3V) - 2 semestrální studium – zdravotní i jiná témata – v letošním akademickém roce 2013/14 bylo 81 posluchačů
  3. Klub aktivního stáří - 2 semestrální studium – zaměřeno i zájmově – zde bylo přihlášeno 119 posluchačů 

Veškeré informace související s Univerzitou třetího věku, Akademii třetího věku a Klubu aktivního stáří naleznete na záložce "Celoživotní vzdělávání"

     Kurzy nejsou zaměřené na profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy, ale nejen o ně. Semináře v U3V jsou zaměřené hlavně na zdravotnickou problematiku. Jako např. nejčastější nemoci ve vyšším věku, jejich prevence, léčení a prognózy vývoje. Studium dává  také všeobecný přehled o medicíně, od základů  anatomie, histologie a fyziologie orgánů, až po klinické obory.
     V Akademii třetího věku jsou vybírána i jiná témata, ne všechna jsou vázána na oblast medicíny.
     Program Klubu aktivního stáří navštěvují většinou absolventi U3V. Aktivity v tomto celoživotním vzdělávání jsou různorodé. Témata diskutujeme i s posluchači. Od letošního někteří navštěvují jazykové kurzy angličtiny a němčiny v různých stupních pokročilosti. Dále byl pořádán opakovaný kurz zamřený na dovednosti na úpravu digitálních fotografií. Nabízíme dle zájmu návštěvy do zdravotnických zařízen. Kromě těchto aktivit je jednou měsíčně pořádána přednáška na zvolené téma (letos to bylo umění, hudba, dobrovolnictví a tanec).
     Jsme velmi rádi, že  zdravotnická témata přednáší akademičtí pracovníci LF UK v Plzni nebo pracovníci FN Plzeň.  Posluchači si této skutečnosti také velmi považují a využívají možnosti zeptat se v diskuzi na to,  co je zajímá. Přednášející často také oceňují účast a zájem seniorů. Z každé přednášky v U3V dostanou posluchači souhrn (teze).
     Informace o vzdělávání seniorů poskytujeme do fakultního časopisu Facultas nostra a  také média jsou o této aktivitě informována.  O studium je stále  zájem, vzdělávání se zúčastní nejen plzeňští senioři, ale i ze vzdálenějších míst.
    Snažíme se inovovat a aktualizovat témata přednášek, sylaby a téze,  které posluchači získávají při výuce.
     Zápisné u U3V  v letošním akademickém roce 2013/14  činilo 150 Kč, v roce následujícím bude zápisné 300Kč na akademický rok 2014/15. V A3V bude  zápisné stejné jako v tomto roce 200Kč za akademický rok 2014/15.
     Zápisy se konají zpravidla v  polovině září na začátku akademického roku ve vestibulu Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni.
     Studium U3V je ukončeno vypracováním závěrečného testu, jeho hodnocením a kolokviem. Osvědčení o absolvování získávají na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu. Tuto slavnostní událost velmi intenzivně prožívají spolu se svými blízkými a velmi si toho považují. Už samotná atmosféra Karolina a  vlastní ceremoniál jsou pro ně nezapomenutelným zážitkem.
     Vzdělávání je významná aktivita osob vyššího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší i další prospěch pro kvalitu života ve vyšším věku. Dodává seniorům pocit sounáležitosti s ostatními generacemi, posiluje jejich sebevědomí, seberealizují se: jakákoliv aktivita ve vyšším věku  pomáhá udržet nebo zlepšit soběstačnost a prodlužuje střední délku života bez disability.
Jsme členy  Asociací U3V v České republice.

Prostor a čas seniora

I když je stáří zjevně objektivní realitou, jsou jeho vymezení a pojetí, stejně jako nastavení parametrů života ve stáří včetně parametrů penzionování a penzijního pojištění, pojetí očekávatelných potřeb, práv a povinností starších lidí proměnlivým společenským konstruktem, který je výsledkem permanentního přetváření a vyjednávání mezi různými sociálními aktéry a reagování na závažné společenské změny.  Život ve stáří může a musí být ve 21. století delší, zdatnější, svobodnější a osobně i sociálně ekonomicky produktivnější než v minulosti.

23. leden 2014 3909 dvo

Jak postupovat při žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

22. leden 2014 4486 dvo

Mediální obraz seniorů

MUDr. Jaroslav Kotrba
Senioři tvoří jako diváci, posluchači a čtenáři vděčnou část příjemců programů televize, rozhlasu, denního tisku i časopisů a stávají se mnohdy i uživateli internetu.

31. leden 2014 4395 dvo

Sociální síť ve vyšším věku

MUDr. Jaroslav Kotrba
Ve vyšším věku dochází k životním změnám, mezi které patří osamostatnění dětí, odchod do důchodu, změna finanční situace, nemoci či ovdovění. Podporou v tomto životním období může být pro starší občany sociální síť, která je tvořena především rodinou s dětmi a vnuky, ale i přáteli, sousedy a dalšími známými osobami.  Sociální síť si každý z nás buduje během celého života. Na rozsahu a velikosti sociální sítě záleží, jak budeme žít ve stáří.

31. leden 2014 4330 dvo

Gerontologické zajímavosti z antického Řecka

MUDr. Jaroslav Kotrba
Antická řecká filosofie v období 2 500 let před naším letopočtem se často zajímala o život a stáří člověka. Tato filosofie hledala odpovědi na otázky vztahu ke stáří v podobě mýtů jako představ životní orientace a zejména  metafor, kde formou podobenství či symbolů byl probíhajícím událostem přiřazován určitý význam.

Ze zachovaných zápisků antických filosofů mají mnohé antické metafory jako podobenství a symboly co říci zajímavého i  současným generacím.

31. leden 2014 4115 dvo

Práva a povinnosti pacienta

Slovo úvodem
Vyšší věk je charakterizován vyšší nemocností, zejména chorobami oběhové soustavy, pohybového aparátu, je vyšší výskyt diabetu než v jiných životních obdobích. S věkem přibývají i nemoci smyslových orgánů a duševní poruchy. Vzhledem k nemocnosti v seniorském věku je i návštěvnost osob vyššího věku zejména v ordinacích praktických lékařů (často označovaní jako geriatři 1.linie),  ale i specialistů častější než u osob mladších. Stejně tak může s vyšším věkem častěji dojít ke komplikacím zdravotního stavu a následně k nutnosti hospitalizace.
Považujeme, že by senioři měli znát práva pacientů obecně i práva hospitalizovaných pacientů. A to i v situaci, kdy aktuálně zdravotnické služby nepotřebují.

31. leden 2014 4405 dvo

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém