Vzdělávací programy

Základní kmeny 2018 - dle vyhlášky č. 221/2018 Sb.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může v souladu s §5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Dne 8.10.2018 vyšla v platnost Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů č. 221/2018 Sb.

Soubory ke stažení:
1. únor 2019 1637 tyk

Vzdělávací programy dle věstníků 11/2018, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 a 7/2019

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010, 2011 a 2015.

Vzdělávací programy se vztahují na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017.

Soubory ke stažení:
1. únor 2019 2520 tyk

Vlastní specializované výcviky dle věstníků MZČR

Věstník MZČR 11/2018                                

 Věstník MZČR 2/2019

 Věstník MZČR 3/2019

 Věstník MZČR 4/2019

 • Gynekologie a porodnictví

 Věstník MZČR 5/2019

 • Dětská a dorostová psychiatrie
 • Neurologie
 • Psychiatrie

 Věstník MZČR 6/2019

 • Urgentní medicína

 Věstník MZČR 7/2019

 • Urologie

Věstník MZČR 8/2019

 • Chirurgie – opravená
 • Radiační onkologie
 • Neurochirurgie
 • Pneumologie a ftizeologie

Věstník MZČR 9/2019

 • Cévní chirurgie 

 + Zubní obory.

Dané obory nejsou  v souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací a vydaný doklad je dokladem o vzdělání uvedeným v příloze V (5.1.2) a (5.1.3) této směrnice

 

15. říjen 2019 669 tyk

Věstník MZČR 5/2015 vzdělávací obory

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015): byly vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie (v gesci Lékařských fakult). 

Plné znění Věstníku 2015, částka 5, Květen 2015 naleznete pod níže uvedeným odkazem.

 http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2015_10261_11.html

 Náplň VP v sekci VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. 

21. květen 2015 3727 pet

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání 2011

Vzdělávací programy 2011 naleznete v připojených souborech. Vzdělávací programy starší resp. vzdělávací programy zveřejněné ve Věstnících v letech 2005 a 2009/2010 jsou vystaveny na webu MZČR http://mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programy_943_3.html

Soubory ke stažení:
6. prosinec 2011 11430 dvo

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém