Fakultní aktualita

Pokračování FANO: Prof. Hana Rosolová

Zveřejněno: 07.06.2024

Profesorka Hana Rosolová slaví významné životní jubileum

Profesorka Hana Rosolová se narodila před 70 lety, dne 12. května v Plzni. Zde absolvovala gymnázium a Lékařskou fakultu UK. Po ukončení studia v roce 1979 nastoupila jako sekundární lékařka do Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí v Janově u Rokycan. Toto zaměstnání jí poskytlo cenné zkušenosti, kde se musela samostatně rozhodovat a pečovat o různé pacienty.

Po pěti letech, v roce 1984, byla paní profesorka Rosolová vyslána na studijní pobyt na interní kliniku v Plzni. Už během práce v janovské léčebně se věnovala vědecké práci, kde například studovala vztah ischemické choroby srdeční a chronické bronchitidy nebo hladiny cholesterolu u osob s karcinomem plic. Na klinice se seznámila s tehdy vznikajícím oborem preventivní kardiologie, který vedl profesor Jaroslav Šimon. Ten v ní objevil velký pracovní potenciál a zasloužil se o její přijetí na kliniku.

V roce 1985 se Hana Rosolová stala odbornou asistentkou nově vzniklé II. interní kliniky FN a LF v Plzni, kde působí dodnes. Během své kariéry působila jako vedoucí lůžkového oddělení, sloužila na jednotce intenzivní péče a od začátku se věnovala práci v ambulanci, konkrétně v Centru preventivní kardiologie. Od roku 2001 toto centrum vede a zaměřuje se zejména na lipidologii, včetně účasti v projektu MedPed, zaměřeného na záchyt a dispenzarizaci nemocných s familiární hypercholesterolémií.

Také její pedagogická práce je velmi pestrá. Vyučuje pregraduální studenty v češtině i angličtině, zejména v oblasti kardiovaskulární medicíny a metabolizmu. Zavedla volitelný předmět Základy preventivní kardiologie pro české i anglicky mluvící studenty. Pracovala jako členka několika odborných komisí, například Oborové komise doktorandského studia pro preventivní lékařství, hygienu a mikrobiologii a Oborové komise vnitřního lékařství na LFP. Byla také garantem přípravy lékařů ke kardiologické atestaci na I. a II. Interní klinice FN v Plzni a vedla Oborovou komisi pro kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci Interní grantové agentury MZČR.

Profesorka Rosolová se stala výraznou osobností díky svým vědeckým aktivitám. Dvěma klíčovými  momenty její vědecké kariéry byly jednak možnost navázat na dlouholetou výzkumnou činnost profesora Šimona, jednak absolvování výzkumné stáže v roce 1993 na Stanfordské univerzitě u profesora Reavena, otce koncepce metabolického syndromu. Problematice kardiovaskulární prevence a metabolického syndromu zůstala věrná po celý svůj profesní život. V těchto oblastech řešila řadu grantů. V 90. letech se věnovala diagnostice inzulinové rezistence a zavedla provádění inzulinového supresního testu, který je jednodušší a přitom srovnatelný se složitými clampovými metodami.

Byla u zrodu evropských epidemiologických kardiovaskulárních studií EuroAspire, které pokračovaly na pracovišti řadu let. Po roce 2000 sledovala úroveň léčby chronického srdečního selhání v rámci evropské studie European Heart Failure Study a dále souvislost mezi ischemickou chorobou srdeční a diabetem 2. typu ve studii Diabetes and the heart. Ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN v Plzni se věnovala také souvislosti lehkých depresivních syndromů s poruchami glukózového metabolizmu. Dále zkoumala homocystein a vaskulární nemoci, vliv biochromu na inzulinovou rezistenci a další témata. Zapojila se do mezinárodních výzkumných studií biologické léčby závažné hypercholesterolémie aplikací specifické protilátky, PCSK9 inhibitory. V současné době se podílí na mezinárodní studii léčby vysoké hladiny lipoproteinu Lp(a) lékem Olpasiran.

Její vědecká činnost se odrazila v publikační aktivitě: databáze Web of Science uvádí 28 plných článků, jejichž je autorkou nebo spoluautorkou. Tyto práce mají přes 2700 citací bez autocitací a její H index je 14. Profesorka Rosolová je tak jednou z nejcitovanějších klinických lékařek naší fakulty. Její aktivity vyústily v řadu významných publikací, za některé z nich byla oceněna Reinišovou a Prusíkovou cenou. V roce 2004 byla jmenována profesorkou vnitřního lékařství Univerzity Karlovy v Praze a obhájila také titul doktora věd na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Byla jmenována Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) a oceněna diplomem European Society of Hypertension (Diploma of Clinical Hypertension Specialist).

Profesorka Rosolová je aktivní v řadě odborných společností, českých i mezinárodních. Vedla pracovní skupinu Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti, do jejíhož výboru byla také zvolena jako jedna z prvních žen. Dále byla dlouholetou členkou výboru České společnosti pro hypertenzi a v současné době je zástupkyní předsedy České společnosti pro aterosklerózu a členkou výboru České internistické společnosti. Je členkou společností European Association of Preventive Cardiology and Rehabilitation (EAPCR), European Society of Hypertension a European Association for Predictive, Preventive & Personalised Medicine (EPMA). Pracovala a pracuje v redakčních radách řady odborných časopisů, např. European Heart Journal, Cor et Vasa, EPMA Journal.

Hana Rosolová je známa jako výborná přednašečka, která dovede srozumitelným způsobem rozebrat danou problematiku nejen na poli odborníků v kardiovaskulární medicíně, ale také na diabetologických fórech a pro praktické lékaře, čímž se jí daří propojovat důležitá odborná témata široce interdisciplinárně.

V roce 2008 založila Český institut metabolického syndromu (ČIMS), obecně prospěšnou společnost, která sdružuje přední české odborníky různých oborů zaměřených na prevenci kardiovaskulárních chorob a diabetu 2. typu. Organizuje akce pro odbornou i laickou veřejnost, které zlepšují informovanost a realizaci prevence nemocí, na které stále umírá většina populace. V rámci ČIMS realizovala evropský projekt ke zlepšení vzdělanosti a dovednosti pedagogických pracovníků základních škol v oblasti primární prevence aterosklerózy, kardiovaskulárních chorob, cukrovky a častých nádorů.

I přes vysoké pracovní nasazení si profesorka Rosolová udělá čas na své koníčky. V mládí navštěvovala klavírní a baletní školu, nyní rekreačně sportuje. K jejím dalším zálibám patří četba a v posledních letech se intenzívně věnuje chalupaření. Má dceru Hanku, která kráčí v jejích šlépějích, neboť před několika lety úspěšně ukončila studium na Lékařské fakultě UK v Plzni a složila atestaci z plicního lékařství. Její dvě děti S manželem Danielem vychovávají dvě děti, Ellinku a Patrika. Obě vnoučata představují pro Hanku Rosolovou velké štěstí a nový zdroj životní energie.

Milá Hanko, dovol, abychom Ti popřáli vše nejlepší k Tvému životnímu jubileu, zejména aby ses nadále věnovala odborné práci s plným nasazením jako dosud, a abys byla zdráva a spokojena v osobním životě.

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

přednosta II. interní kliniky LFP a FN Plzeň