5. září 2019 | archivováno 6. březen 2020 279 hor

Nabídka motivačního poradenství pro studenty se speciálními potřebami.

Motivační poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Anotace

Jde o rozvojový program kompetencí určený studentům se speciálními potřebami na LF v Plzni UK. Cílem je poskytnout studentům trénink v oblasti osobního růstu a přispět ke snížení studijní neúspěšnosti. Kurz je koncipován jako praktický nácvik poskytující studentům konkrétní poradenské a komunikační nástroje pro jejich seberozvoj. Program je nabízen ve formě individuálního poradenství (bilanční diagnostika, koučování) a podpůrných skupinových seminářů. Kurz motivačního poradenství nabízí možnosti osobního rozvoje a studia nad rámec jejich standardního studijního plánu.

Bilanční diagnostika

Bilanční diagnostika je komplexní poradenská metoda. Pomocí psychodiagnostických metod a poradenského rozhovoru se snaží zjistit, jak co nejvhodněji využít schopností, dovedností, zájmů, motivace a dalších osobnostních předpokladů studenta pro jeho optimální uplatnění v profesním životě. Pomáhá studentům s orientací v sobě, posiluje jejich sebevědomí, zvyšuje jejich motivaci.

Cílem bilanční diagnostiky je, aby student po jejím absolvování:

-          dokázal využít svých schopností a dovedností k dalšímu vzdělávání a k výběru vhodného oboru pro svoji práci na základě svého zdravotního znevýhodnění

-          lépe se orientoval ve své motivaci

-          uměl zhodnotit vlastní předpoklady k výběru vhodného oboru

Koučování

Je nedirektivní práce se studentem, která pomocí vybraných psychoterapeutických a komunikačních postupů podporuje rozvoj studentů v jejich osobní, profesní a vztahové oblasti. Koučování je individuální forma osobního rozvoje, formou konstruktivního rozhovoru kouče a koučovaného, který vede k efektivnímu zvyšování kompetencí studenů. Kouč doprovází studenta v hledání jeho vlastních postupů, pomáhá mu s volbou co nejefektivnějších postupů, které ho dovednou k cíli. Podporuje aktivizaci vlastních zdrojů studentů a jejich sebeorganizaci.

Přínos koučování pro studenty:

-          vyšší výkonnost a produktivita

-          lepší schopnost učit se

-          lepší využití lidí, dovedností a zdrojů

-          větší flexibilita a adaptibilita vůči změnám

 

Další podpůrné semináře v prezenční formě

Time management

Seminář je určen studentům jako praktický nástroj pro efektivní a plnohodnotné využití času. Jeho hlavním smyslem je pomoci studentům k harmonizaci studijních povinností a osobního života.

 

Cílem semináře je:  

-          naučit se stanovovat si realistické a měřitelné cíle

-          umět rozpoznat priority a plánovat podle nich

-          získat nový pohled na organizaci každodenního pracovního i osobní života

-          seznámit se s moderními plánovacími systémy

-          osvojit si praktické tipy pro efektivní využití času a udržování koncentrace.

 

Projektivní techniky – úvod k bilanční diagnostice

Cílem semináře je seznámit studenty s možnostmi a přínosem bilanční diagnostiky pro jejich profesní rozvoj, získání více informací při rozhodování o jejím absolvování. Obeznámení s přínosem projektivních technik, které jsou jednou ze součástí bilanční diagnostiky.

 

Přínos semináře pro studenty:

-          poznají svoje osobnostní předpoklady a případné rezervy svého dalšího rozvoje

-          lépe se orientují se ve svých schopnostech, ve své motivaci k určité profesi a v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy

 

Prezentační dovednosti

Studenti se seznámí se základy neverbální a verbální komunikace. Procvičí si základní techniky a postupy pro úspěšné prezentace před skupinou. Naučí se správně reagovat na reakce v publiku. Zdokonalí se v práci se svým hlasem. Seznámí se s dovednostmi asertivního jednání. Seminář je veden interaktivně, formou hravých cvičení.

Přínos semináře pro studenty:

-          naučí se, jak si připravit prostor pro prezentaci

-          navázat oční kontakt, používat gesta

-          snížit stres před vystoupením před skupinou

-          nácvik prezentace před kamerou

 

Literatura:

Covey S.: 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha 2010

Demann S. : Sebekoučink. Praha 2016

Gruber D.: Time management. Praha 2017

Maříková P. a kol: Bilanční diagnostika v České republice. Praha 2013

Plamínek J.: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha 2012

Whitmore J.:  Koučování. Praha 2009

 

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém