1. duben 2011 | archivováno 2. říjen 2011 1464 dvo

Témata pro PhD práci 2011

Ústav pro histologii a embryologii 1.LF UK nabízí zájemcům o hlubší poznání
v oboru Biologie a patologie buňky doktorské studium.

Témata vycházejí z následujících stěžejních vědeckých projektů řešených na ústavu:

1) Morfogenese  cévní trubice -  morfologické a molekulární aspekty

Projekt navazuje na nové poznatky o vzniku cévního lumina při vaskulogenesi - novotvorbě cév při embryonálním vývoji (1-4). Práce bude zaměřena na vznik apiko-bazální polarity endothelu, dynamiku přestavby mezibuněčných spojení a zrání mezibuněčné hmoty cév. Na myší embryonální aortě bude sledována exprese markerů apikální a bazální cytoplasmatické membrány (podocalyxin, CD34, integriny, selectiny), lokalizace a charakter mezibuněčných spojení pomocí detekce ZO-1 proteinu, claudinu, beta-cateninu a cadherinů. Během vývoje aorty se zaměříme rovněž na charakteristiku glycocalyx a jeho možnou roli při luminizaci cév (3). Při zrání mezibuněčné hmoty budeme mj. sledovat časovou následnost exprese fibronectinu, lamininu a kolagenu IV.

2) Luminizace srdeční trubice

V rámci řešení problematiky časného vývoje srdce u myši (event. jiných obratlovců) se pokusíme ověřit, zda-li tento proces probíhá pomocí stejného mechanismu, jako bylo nedávno demonstrováno u aorty (2).

3) Morfologické změny myokardu při fibrilaci síní

Tento projekt si klade za cíl zjistit morfologické změny charakterizující myokard (především síňový) u pacientů s atriální fibrilací (5). Budou se sledovat především  změny postihující endomysium (např. charakteristika cévního řečiště - změny endothelu, fibróza - role PDGF, pericytů atd.)

Metody použité pro oba projekty:

Světelná mikroskopie a konfokální mikroskopie: klasická histologická barvení parafinových řezů, histochemie, imunohistochemie. Elektronová mikroskopie. Kvantitativní metody: morfometrie, stereologie a obrazová analýza.

Školitel: MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Spolupracující pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR, IKEM - Kardiocentrum,
Institut für Stoffwechselphysiologie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Německo

Projekty jsou součástí výzkumného záměru:

MSM0021620807 Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění –
řešitel prof. Škrha

Další financování předpokládáme z grantů GAČR a GAUK na základě přihlášek podaných společně doktorandem a školitelem, příp. z budoucí institucionální podpory 1.LF UK.

 

Relevantní publikace:

1) Kučera T., Strilić B., Regener K., Schubert M., Laudet V., Lammert E.: Ancestral vascular lumen formation via basal cell surfaces. PLoS ONE 4 (1):e4132, 2009.

2) Strilić B., Kučera T., Eglinger J., Hughes M.R., McNagny K.M., Tsukita S., Dejana E., Ferrara N., Lammert E.: Vascular lumen formation in the developing aorta. Developmental Cell 17(4):505-515, 2009

3) Strilic, B., Eglinger, J., Krieg, M., Zeeb, M., Axnick, J., Babal, P., Muller, D.J., and Lammert, E. Electrostatic cell-surface repulsion initiates lumen formation in developing blood vessels. Curr Biol 20(22): 2003-2009, 2010.

4) Strilić B., Kučera T., and Lammert E.: Formation of cardiovascular tubes in invertebrates and vertebrates. Cellular and Molecular Life Sciences, 2010, vol. 67, no. 19, pp. 3209-3218

5) Aldhoon B, Melenovsky V, Kucera T, Martinek J and Kautzner J. Occurrence of Atrial Fibrillation in Advanced Heart Failure Reflects Increased Atrial Wall Stress Rather Than Fibrosis. Circulation. 2009;120(18):S818-S.

Kontakt:

MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Ústav pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty UK

Albertov 4

Praha 2 PSČ 128 00

tel.: +420224968130

e-mail:tkucer@lf1.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém