29. prosinec 2010 | archivováno 30. červen 2011 2345 dvo

Výběrové řízení do doktorského studijního programu v akademickém roce 2011/2012

Studijní program:

Anatomie, histologie a embryologie:

prezenční forma

1. Studium vybraných signálních kaskád a transkripčních faktorů regulujících buněčné dělení na různých modelech včetně buněčných linií

Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Způsob financování:  z letos podaného grantu GA ČR nebo z projektu OP VK 2.3. “Zkvalitnění činnosti mezioborového týmu regenerativní a reprodukční medicíny”, jež bude podán v dubnu 2011

2. Studium různých fyzikálních vlivů na homeostázu vybraných buněčných linií a tkání

Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Způsob financování:  z projektu OP VK 2.3. “Zkvalitnění činnosti mezioborového týmu regenerativní a reprodukční medicíny”, jež bude podán v dubnu 2011

3. Studium genetických i epigenetických regulačních mechanismů regenerace tkání

Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Způsob financování: z projektu OP VK 2.3. “Zkvalitnění činnosti mezioborového týmu regenerativní a reprodukční medicíny”, jež bude podán v dubnu 2011

4. Kvantitativní histologie mikrocév

Školitel: MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

Způsob financování:  z projektu ME Kontakt ME09090 a VZ MSM 0021620819

kombinovaná forma

1. Struktura a biomechanické vlastnosti alveolární kosti člověka

Školitel: Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

Způsob financování:  z grantového  projektu GAUK   (bude podán   v r. 2011)

2. Studium gamet a prenatálního vývoje – genetické a epigenetické regulační aspekty

Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Způsob financování:  z grantu IGA MZd (podání připraveno a plánováno na jaro 2011) a z projektu OP VK 2.3. “Zkvalitnění činnosti mezioborového týmu regenerativní a reprodukční medicíny” (podání plánováno na duben 2011).

Biologie a patologie buňky:

prezenční forma

1. Biologické a klinické aspekty mesenchymálních kmenových buněk a dalších buněčných populací využitelných v buněčné terapii (studium bude realizováno ve spolupráci s hematologicko-onkologickým oddělením FN Plzeň, prim. MUDr. Vladimír Koza)

Školitel: Doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.

Způsob financování:  Bude požádáno o grant

Fyziologie a patologická fyziologie:

prezenční forma

1. Zdroje a funkce extraneuronálních katecholaminů v kardiovaskulárním systému

Školitelka: MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Financování: VZ MSM0021620819

2. Elektrofyziologie myokardu ve zdraví a nemoci

Školitel: Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Financování: VZ MSM0021620819, případně bude žádáno o další grantovou podporu

3. Signální systémy neuropeptidů v srdci a jejich ovlivnění různými patologickými stavy

Školitelka: MUDr. Magdalena Chottová Dvořáková, Ph.D.

Financování: GAUK99510, případně bude bude žádáno o další grantovou podporu

4. Elektrofyziologické projevy normálního a neurodegenerací postiženého mozku v různých podmínkách

Školitel: MUDr. Jan Barcal, Ph.D.

Financování: z výzkumných programů pracoviště  (VZ 0021620816; COST program OC09002) a z prostředků specifického výzkumu

5. Experimentální ovlivnění neurodegenerací

Školitel: MUDr. Jan Cendelín, PhD.

Financování: z výzkumných programů pracoviště  (VZ 0021620816; COST program OC09002) a z prostředků specifického výzkumu

kombinovaná forma

1.Funkce mitochondrií v průběhu experimentálních patologických stavů

Školitelka: MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Financování: VZ MSM0021620819

Gynekologie a porodnictví:

prezenční forma

1. Studium biomarkerů nádorového růstu u gynekologických malignit

Školitel :  Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Způsob financování:  Bude požádáno o grant

kombinovaná forma

1. Rizikové těhotenství a některé významné laboratorní markery

Školitelka :  Prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.

Způsob financování:  Bude požádáno o grant

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie:

prezenční forma

1. Mobilní genetické elementy a jejich význam v epidemiologii rezistence k vybraným antibiotikům u pseudomonád a enterobakterií

Školitel: Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Způsob financování: Granty IGA MZ NS9717-4/2008, IGA MZ NT11032/2010 , výzkumný záměr LF UK v Plzni

2. Strukturální změny buněčné stěny vedoucí k rezistenci enterobakterií ke karbapenemům – molekulární analýza kmenů izolovaných v České republice s cílem nalezení nových epidemiologických markerů

Školitel: Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Způsob financování: Granty IGA MZ NS9717-4/2008, IGA MZ NT11032/2010 , výzkumný záměr LF UK v Plzni

kombinovaná forma

1. Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje, včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika

Školitel:  RNDr. Karel Fajfrlík, PhD.

Způsob financování: Granty IGA MZ NS9717-4/2008, IGA MZ NT11032/2010 , výzkumný záměr LF UK v Plzni

2. Prevence posturálních vad  v populaci

Školitelka :  Doc. MUDr. Dana Müllerová, PhD.

Způsob financování: budou podána žádost o  grant

Chirurgie:

prezenční forma

1. Molekulárně biologické mechanismy progrese kolorektálního karcinomu ve vztahu            k individualizované onkochirurgické léčbě

Školitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Financování: grant IGA MZ 10230-3

kombinovaná forma

1. Význam kolujících nádorových buněk u primárních a sekundárních nádorů jater

Školitel:  Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Financování:  grant IGA MZ 10240-3

2. Nové prognostické faktory u nádorů žaludku

Školitel:  Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Financování: budou podány žádosti o  granty GAČR, IGA MZ

3. Kontinuální podání beta laktamových antibiotik v intenzivní medicíně

Školitel: Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.

Financování: bude podán grant IGA MZ

4. Optimalizace hemodynamiky při velké jaterní a cévní chirurgii

Školitel: Prim. MUDr. Richard Pradl, Ph.D.

Financování: bude podán grant IGA MZ

5. Využití cytogenetických metod u nádorů ledvin v klinické praxi

Školitel: Doc. MUDr. M. Hora, Ph.D.

Financování: budou podány 2 žádosti o granty IGA MZ

6. Spinopelvická fixace při léčení zlomenin pánevního kruhu – biomechanické vlastnosti, indikace

Školitel: Prim. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Financování:  bude podán grant

Lékařská farmakologie:

prezenční forma

1.Farmakologické účinky nově vyvíjených derivátů resveratrolu

Školitelka: Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Financování: stávající GAČR 305/07/0061 a bude podána žádost o grant GAČR

2. Exprese cytokinů v hepatocytech v modelech jaterního poškození

Školitelka: Doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

Financování: stávající GAČR 305/07/0061 a bude podána žádost o grant GAČR

Neurologie, psychiatrie:

prezenční forma

1.Demyelinizační onemocnění nervového systému - aktuální diagnostické a léčebné postupy

Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Financování:  z Výzkumného záměru  3. LF UK v Praze, MŠM 0021620816, kde se neurologická klinika podílí dvěma úlohami

kombinovaná forma

1.Cévní příhody mozkové,  diagnostika, terapie a sekundární prevence ischemických iktů

Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Financování:  z Výzkumného záměru  3. LF UK v Praze, MŠM 0021620816, kde se neurologická klinika podílí dvěma úlohami

2. Epilepsie - moderní diagnostika a farmakoterapie v dětství i dospělosti

Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Financování:  z Výzkumného záměru  3. LF UK v Praze, MŠM 0021620816, kde se neurologická klinika podílí dvěma úlohami

3. Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Školitel: Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Financování: bude hrazeno z prostředků na specifický výzkum

Patologie:

kombinovaná forma

1.Cytogenetika nádorů ledvin

Školitel:  Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni, počítá se s participací na grantu IGA MZ

2. Význam endoskopie slinných žláz v prevenci chronického onemocnění

Školitelka: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni, počítá se s participací na grantu IGA MZ

3. Klinicko-patologické korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace high grade karcinomů slinných žláz

Školitelka: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc..

Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni, počítá se s participací na grantu IGA MZ

Pediatrie:

1.Parainfekční hnisavé záněty pohrudnice v dětském věku, diagnostika, indikační kritéria pro léčbu a dlouhodobou dispenzarizaci

Školitelka:  as. MUDr. Kateřina Pizingerová, PhD.,

Financování: VZ MSM 0021620819

2.Kontinuální monitorace hladin glukózy ve tkáních kriticky nemocných dětí

Školitelka:  as. MUDr. Kateřina Pizingerová, PhD.,

Financování: VZ MSM 0021620819

Stomatologie:

kombinovaná forma

1.Význam třetích molárů pro stanovení věku jedince v české populaci

Školitel: Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.

Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni

Vnitřní nemoci:

prezenční forma

1. Modelování a experimentální přístupy v léčbě sepse

Školitel: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Způsob financování: VZ LF 6096

2. Proteomika v kritických stavech

Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Způsob financování: VZ LF 6096

3. Infekční komplikace po transplantaci ledviny

Školitel: MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Financování: VZ LF 6096

4. Maligní fluidothorax

Školitel: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Financování: finance nebudou čerpány ze zdrojů LF UK v Plzni

5. Akutní koronární syndrom

Školitel:  Doc.MUDr.Richard Rokyta, PhD

Financování:  VZ "Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu"

6. Vliv kardiostimulace na hemodynamiku

Školitel:  MUDr. Vlastimil Vančura, PhD

Financování:  VZ "Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu"

7. Molekulárně biologické základy karcinogeneze plic a jejich klinické aplikace

Školitel:  prof.MUDr.Miloš Pešek CSc.

Financování: Hrazeno z grantu IGA

prezenční nebo kombinovaná forma

1. Úroveň sekundární prevence nekoronárních vaskulárních chorob v klinické praxi

Školitel: Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Financování: z grantu Rámcového projektu  EU prof. Filipovského

kombinovaná forma

1. Genetické a metabolické prediktory mechanických vlastností cévní stěny

Školitel: Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Financování: z grantu Rámcového projektu  EU prof. Filipovského

2.  Močové biomarkery ICHS

Školitel: Prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc

Financování:  VZ "Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu"

3. Změny hormonálního profilu ženy v průběhu těhotenství a po porodu

Školitel:  prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Financování:  Hrazeno z grantu IGA

4. Cytokeratinové fragmenty  prognodtický márker nádorů

Školitelka: MUDr.Šárka Svobodová, Ph.D.

Financování:  Hrazeno z grantu IGA + firemní studie

Doktorský studijní program

standardní doba studia je 4 roky a je prezenční nebo kombinovaná
absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul Ph.D.

Podmínky pro přijetí

- zaslání přihlášky ke studiu včetně potvrzení od lékaře (str.2), potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku 500,-Kč a příloh do 30.4.2011

- přílohy k přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu, životopis, seznam publikací,  návrh na „Téma doktorského školení“ (anotace zamýšlené dizertační práce)

- ukončené vzdělání na úrovni magisterského ke dni zahájení akademického roku

- úspěšné absolvování přijímacího pohovoru

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se zasílají na Oddělení pro vědu a vzdělání děkanátu LF UK v Plzni.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku s manipulačním poplatkem.

Uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí složit zkoušku z českého jazyka

Přijímací pohovory se budou konat v červnu a červenci 2011. Termíny budou upřesněny.

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta
Husova 3
306 05 Plzeň

Číslo účtu:
Komerční banka Plzeň - město
č.ú. 61633-311/0100
variabilní symbol 602 13
specifický symbol - rodné číslo uchazeče

Další informace o studiu je možné získat na Oddělení pro vědu a vzdělání, tel. 377 593 466 nebo na internetové adrese www.lfp.cuni.cz.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém