4. únor 2019 | archivováno 8. říjen 2022 989 cer

INTERNACIONALIZACE (POINT) - JARNÍ KOLO 2019 - OTEVŘENÍ APLIKACE

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí.

Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity. 

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.); 

 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

Předpisy najdete zde: Opatření rektora č. 35/2018 

Termíny

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 28. února a od 1. října do 31. října

Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

V případě technických výpadků nebo jiných případech zvláštního zřetele hodných prostřednictvím emailové adresy internacionalizace@cuni.cz.

Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Jazykové kurzy – finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy

 • Zpětná refundace – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou

 • CEEPUS – ukazatel D

 • Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program

 • Aktivní účast/pasivní účast – aktivní účast – vystoupení s příspěvkem

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat příslušného pracovníka OZV na emailu: internacionalizace@cuni.cz