21. září 2020 | archivováno 8. říjen 2022 1024 cer

Standardní podzimní kolo Fondu mobility UK

Dne 21. 9. 2020 se spouští podávání žádostí do podzimního kola Fondu Mobility UK. Žádosti se podávají prostřednictvím online aplikace: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword Přihlašovací údaje jsou shodné jako do CASu.

Žádosti již není nutné tisknout, vše včetně příloh se odevzdává prostředníctvím online aplikace.

Deadline na podání žádostí je 23. 10. 2020 ve 23:59 h.

Z FM UK jsou podporovány následující aktivity: 

a) studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

b) účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

c) krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

d) studium zahraničních studentů na univerzitě

e) pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě.

Kratší než měsíční pobyty nebudou z Fondu podpořeny. Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na konferencích.

Fond mobility pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou. Od žadatele se očekává, že svůj rozpočet na studium či výuku bude koncipovat v souladu s možnostmi FM.

Žadatelé si mohou zajistit podporu i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility ovšem nelze využít k dofinancování nákladů spojených s účastí na programu Erasmus+.

Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu. Do podzimního kola 2020 se předkládají návrhy mobilit se začátkem od 1. října 2020. Pokud se výjezd či pobyt na UK už uskutečnil a byl ukončen, nebude podpořen. V případě, že pobyt právě probíhá, posuzuje se přidělovaná částka a přiděluje na období budoucí od okamžiku rozhodování Rady FM UK.

Formální stránka žádosti a kompletnost dokládaných příloh jsou jedněmi z kritérií při posuzování žádostí. Akceptační dopisy již nemohou být předloženy v e-mailové podobě.

Po skončení pobytu je student/akademik, který příspěvek na pobyt obdržel, povinen odevzdat prostřednictvím aplikace zprávu z pobytu a potvrzení  z příslušné zahraniční instituce o uskutečněném pobytu. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu, v případě pobytů přesahujících kalendářní rok je třeba dále dodat dílčí zprávu  v  termínu do 15. prosince daného kalendářního roku.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém