Archiv sekce Ukončení základního kmene

Doporučení pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (dále „kmenové zkoušky“)

Doporučení pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (dále „kmenové zkoušky“)

 

Koordinační rada pro specializační vzdělávání v návaznosti na dopis čj. MZDR 13218/2020-2/VLP ze dne 25.3.2020 doporučuje pro provádění kmenových zkoušek k prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 následující opatření:

 

a)       zkušební komisi sestavovat v nejmenším možném počtu (tříčlennou)

b)      při zkoušce ověřit náležitě znalosti uchazeče, ale zkoušení neprodlužovat nad míru nezbytně nutnou

c)       uchazeče oddělit časově (zvát po jednom na konkrétní hodinu)

d)      uchazeče oddělit prostorově (vyčlenit jednu místnost pro přípravu a jednu místnost pro zkoušení)

e)      zkoušet v místnostech s přímým přirozeným větráním a dostatečně velkých (učebny, posluchárny, zasedací místnosti s podlahovou plochou minimálně 30 m2)

f)        přítomné rozesadit tak, aby byl ve všech směrech zajištěn odstup od jiné osoby alespoň dva metry

g)       všichni zúčastnění musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos (rouškou nebo jiným vhodným způsobem, v souladu s příslušným mimořádným opatřením MZ ČR)

h)      vyloučit jakýkoliv osobní kontakt zúčastněných (např. podávání rukou)

i)        při losování otázek použít jednorázové rukavice, příp. použít vhodný bezkontaktní způsob losování

j)        při zkoušce nepodávat žádné občerstvení

k)       mít k dispozici dezinfekční prostředek na ruce, zúčastnění by si měli dezinfikovat ruce při příchodu a při každém dalším vstupu do místnosti.

 

Soubory ke stažení:
4. květen 2020 | archivováno 27. listopad 2020 347 tyk

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

V přílohách naleznete termíny zkoušek po kmeni pro rok 2020 na UK Lékařské fakultě v Plzni a na ostatních lékařských fakultách.

Lékař se hlásí ke zkoušce po splnění všech požadavků, stanovených vyhláškou 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech a dle vyhlášky 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů na oddělení specializačního vzdělávání fakulty, kde je zařazen do oboru a to nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky.

Pro jarní termíny 2020 je z důvodu pozdního schválení termínů zkoušek po kmeni lhůta pro zaslání přihlášky ke zkoušce nejpozdeji 30 dnů před termínem zkoušky. Ve chvíli, kdy lékař přihlášku zasílá, musí mít dle vyhlášky 282/2019 Sb. splněny všechny povinosti záladního kmene včetně kurzů.

Přihláška prostřednictvím webové aplikace MZ - EZP - zde.

Přihláška musí být řádně vyplněna, včetně chronologického přehledu praxe, stáží a povinných kurzů.

Přílohami přihlášky jsou:

  • kopie průkazu odbornosti – jen části se záznamy povinné praxe
  • kopie potvrzení o provedených výkonech
  • kopie rozhodnutí o započtení odborné praxe, event. kopie příslušného rozhodnutí MZ ČR nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině nebo započítána praxe absolvovaná v cizině nebo v jiném oboru nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu
  • kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (diplom, event. certifikát, kopie záznamu v průkazu odbornosti o složení atestace), pokud byla získána
  • kopie oddacího listu, pokud došlo ke změně jména
  • kopie potvrzení o absolvování povinných školících akcí/kurzů

Po úspěšném absolvování zkouška po kmeni získává lékař certifikát o absolvování základního kmene, jehož náležitosti a vzor jsou stanoveny vyhláškou 259/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Zkouška je prakticky zaměřená a spočívá v odpovědích na tři tematické okruhy. Tematické okruhy zpracovaly příslušné specializační oborové rady a jsou vyvěšeny na webových stránkách fakult.

Soubory ke stažení:
31. říjen 2019 | archivováno 27. listopad 2020 1594 tyk

Termíny odevzdání přihlášek na zkoušky po kmeni pro rok 2020

Termíny odevzdání přihlášek na zkoušky po kmeni pro rok 2020 
Kmeny LF UK Plzeň
jaro podzim
Anesteziologický kmen 15.3.2020 21.8.2020
Dermatovenerologický kmen 23.2.2020 5.8.2020
Gynekologicko-porodnický kmen 13.2.2020 26.8.2020
Hygienicko-epidemiologický kmen   30.7.2020
Chirurgický kmen 4.2.2020 21.8.2020
Interní kmen 9.2.2020 12.8.2020
Kardiochirurgický kmen    
Maxilofaciálně chirurgický kmen    
Neurochirurgický kmen 2.2.2020  
Neurologický kmen 27.3.2020 21.8.2020
Oftalmologický kmen 28.3.2020 22.8.2020
Ortopedický kmen 31.2.2020 1.8.2020
Otorinolaryngologický kmen 17.2.2020 8.7.2020
Patologický kmen 30.3.2020 23.8.2020
Pediatrický kmen 21.3.2020 27.8.2020
Psychiatrický kmen 30.2.2020 7.7.2020
Radiologický kmen 1.3.2020 7.8.2020
Urologický kmen 2.3.2020 22.8.2020

3. leden 2020 | archivováno 27. listopad 2020 515 tyk

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém