5. duben 2013 9663 kri

Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV


SEMINÁŘ K PROBLEMATICE VYKAZOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Místo a čas konání 29. 4. 2013

FN Bory - 11.30 hod - posluchárna pavilonu 4

  • FN Lochotín - 14.00 hod - seminární místnost I. interní kliniky v 1. PP
  • Procháskův pavilon - 16.00 hod -velká posluchárna

 Předpokládaná doba trvání – 1 hodina.

Program:

Význam výsledků publikační činnosti – pro jednotlivce, pracoviště, fakultu.

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy mezi LF a FN

Proč vykazovat? Úvod do problematiky. Dokumenty spojené s vykazováním.

PhDr. Dana Zdeňková
Středisko vědeckých informací LF UK a Lékařská knihovna FN v Plzni

Jak vykazovat? OBD – univerzitní systém pro vykazování publikační činnosti.

Ivana Flieglová
Středisko vědeckých informací LF UK a Lékařská knihovna FN v Plzni

Vykazování publikační činnosti v rámci institucionální podpory FN Plzeň

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
náměstek pro vědu a výzkum FN Plzeň

Registrovat se můžete na adrese dana.zdenkova@lfp.cuni.cz . Uveďte, prosím, vybranou posluchárnu.


Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

Odborná česká periodika je možné zařadit do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice . Tituly z tohoto seznamu jsou bodově hodnoceny Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace! Podmínky pro zařazení do seznamu obsahuje připojený soubor. Informace můžete získat i na  www.vyzkum.cz  .

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Struktura uznaných výsledků LFP pro RIV 2012dovolte mi, abych Vás oslovila v souvislosti s nově nastavenou evidencí Vaší publikační činnosti a nedávno vydaným oběžníkem děkana 4/2013 - Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV.(Rejstřík informací o výsledcích)

Jak jistě víte, v současné době sílí trend objektivizovat vědecký výkon a svazovat jej s ekonomickou podporou vysokých škol. Na Univerzitě Karlově od 1. 1. 2013 vstupuje pro v platnost Opatření rektora č. 18/2012 Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti. Přesně vymezuje organizaci sběru dat a hierarchii zpracovatelů od autora až po fakultního a univerzitního správce.


Pro naši fakultu z něj vyplývají pro práce roku 2013 následující změny v postupu sběru dat:

Struktura získaných RIV bodů LFP 20121. Kontaktní osoby z jednotlivých pracovišť či přímo autoři jsou pověřeni vkládáním dat do systému OBD.

2. Ke každé publikaci je nutné připojit:

a. kopii článku
b. podepsané prohlášení, za kterou instituci má být práce vykázána do RIV (zda jen za LF, či za LF i FN atd.)
c. formulář s intelektuálními podíly autorů na publikaci za naší instituci, tedy LF. Vše je nutno zaslat fakultnímu správci, kterým je paní Ivana Flieglová ze Střediska vědeckých informací (SVI), ivana.flieglova@lfp.cuni.cz, tel. č. 377 593 156.

3. Přednosta každého pracoviště je povinen kontrolovat záznamy - zvláště s ohledem na uvedení správného pracoviště a zdroje financování – na těchto dvou údajích je založeno přidělování bodů RIV a na podkladě takto zadaných výsledků bude pracoviště hodnoceno v procesu interní evaluace fakulty, který je v současné době zaváděn!

Průměrný počet RIV bodů dle druhu4. Prosíme autory, aby tedy dbali na pečlivé uvádění:

pracoviště, za které chtějí publikaci vykázat 
• afiliace naší LF, tzn. „Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze“ či v angličtině „The Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague“
zdroje financování z grantů, specifického výzkumu či jiných zdrojů lékařské fakulty (např. institucionální financování). Články bez udání zdroje financování z naší LF negenerují žádné RIV body pro naši LF a tím pádem ani pro žádné její pracoviště!
všichni zaměstnanci i studenti LF jsou povinni i v případě financování výzkumu institucionální podporou jiné instituce (např. FN) uvést do zdrojů financování i institucionální podporu LF!

Náhled do databáze OBDUvědomujeme si, že je to novinka a tak si dovolujeme pozvat Vás všechny srdečně na seminář ohledně této problematiky, který pořádáme dne 29. 4. v odpoledních hodinách – viz výše.

Pevně věřím, že tento krok přispěje k dokonalejší evidenci Vašich publikačních a jiných tvůrčích výsledků a těším se s Vámi všemi nad tímto tématem na spolupráci.

Se srdečnými pozdravy,
Milena Králíčková.
...........................................
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj fakulty a vztahy LF a FN v Plzni
Vedoucí ústavu histologie a embryologie LF v Plzni UK v Praze
Tel. č. +420 604 724 171, 377 593 321
Email: milena.kralickova@lfp.cuni.cz

 

Příloha: STRUČNÝ PRŮVODCE VKLÁDÁNÍM ZÁZNAMŮ DO OBD

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém