10. červen 2014 5591 hor

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č.130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  

Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

ALFA

BETA

GAMA

DELTA

EPSILON

OMEGA

Centra kompetence

ZETA

 

 

 ALFA

 • Program na podporu aplikovaného výzkumu a experi­mentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy

 

Kdo podává:

 • Podnik - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • Výzkumné organizace - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky

 Jak podat:

 Délka trvání programu:

 • 9 let (2010 – 2019)

 Nutné spolufinancování!

 Program rozdělen do 3 podprogramů:

 1. Progresivní technologie, materiály a systémy
 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 3. Udržitelný rozvoj dopravy

Druhy výsledků:

P – patent

Z – poloprovoz, ověřená technologie

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem

R – software

  

 BETA 

 • Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy 

Zaměření a cíle programu:

 • potřeby poskytovatelů veřejné podpory
 • potřeby ústředních orgánů státní správy a dalších ústředních správních úřadů, které nejsou poskytovateli veřejné podpory ve výzkumu a vývoji 

Konkrétně bude TA ČR zadávat veřejné zakázky pro potřeby následujících orgánů státní správy:

 • Českého báňského úřadu;
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
 • Ministerstva dopravy;
 • Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • Ministerstva pro místní rozvoj;
 • Ministerstva vnitra;
 • Ministerstva zahraničních věcí;
 • Ministerstva životního prostředí;
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
 • ostatních poskytovatelů účelové podpory. 

Kdo podává:

 • Podnik
 • Výzkumné organizace 

Délka trvání programu:

 • 5 let (2012 – 2016) 

Délka řešení projektu:

 • od roku 2013 od 6 do 36 měsíců

 

Výše podpory

 • 100 % z celkových způsobilých nákladů  

 

DELTA

 • program na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur
 • TA ČR má navázánu spolupráci například s institucemi v Taiwanu, Koreji, Vietnamské socialistické republice a Čínské lidové republice

Kdo podává:

 • jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem
 • Výzkumná organizace může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. 

Jak podat:

Cíl programu:

 • zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky
 • podpora bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. 

Délka trvání programu:

 • 6 let (2014 – 2019) 

Druhy výsledků:

P – patent

Z – poloprovoz, ověřená technologie

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem

R – software

Délka projektu -  minimálně 12 měsíců a maximálně 26 měsíců.

Míra podpory: 74% celkových uznaných nákladů

 

 

 CENTRA  KOMPETENCE 

 • Program na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Kdo podává:

 • Podniky, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky, z nichž musí být nejméně dva nezávislé podniky a jedna výzkumná organizace, a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky, z nichž musí být nejméně tři nezávislé podniky, a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.
 • Podnik nebo výzkumná organizace založená společně nejméně třemi nezávislými podniky podle Nařízení a nejméně jednou výzkumnou organizací za účelem dosahování společných cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích 

Délka trvání programu:

 • 8 let (2012 – 2019) 

Změna v programu:

 • Termín třetí veřejné soutěže (rok 2015, se zahajováním poskytování podpory v roce 2016) byl z programu vyřazen

Zaměření a cíle programu:

 • Důraz kladen na inovativní potenciál projektů a na udržitelnost strategické výzkumné agendy center kompetence.
 • „Výzkumný a aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s již podpořenými centry, s přihlédnutím k výzkumnému potenciálu regionů“ 

Míra podpory je uvedena v Zadávací dokumentaci každé soutěže. 

 

 EPSILON 

Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

 • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
 • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
 • Prostředí pro kvalitní život 

 3 podprogramy:

 • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 - Energetika a materiály
 • Podprogram 3 - Životní prostředí 

Kdo podává:

 • Podnik - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • Výzkumné organizace - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky 

Nutné spolufinancování! 

Jak podat:

 •    Elektronickou přihláškou: https://vyzvy.tacr.cz
 •    ID datové schránky poskytovatele: afth9xp 

Míra podpory je uvedena v Zadávací dokumentaci každé soutěže. 

Délka trvání programu:

 • 11 let (2015 – 2025), veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018
 • 2023 – 2025 období implementace 

Předpoklad dosažení jednoho z následujících výsledků:

 • P – patent;
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 • R – software;
 • F – průmyslový a užitný vzor;
 • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.
 • H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

 

 GAMA 

 • Program na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

2 podprogramy:

 • Podprogram 1 -zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, příjemci mohou být pouze výzkumné organizace
 • Podprogram 2 - zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných

výsledků, která však již nebude podporována, příjemci mohou být pouze podniky 

Délka trvání programu:

 • 6 let (2014 – 2019)
 • veřejné soutěže budou vyhlašovány každoročně u PP 1 v letech 2013 až 2016 

Projekty podpořené v programu GAMA musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků: 

 • P – patent;
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 • R – software;
 • F – průmyslový a užitný vzor. 

 

 OMEGA 

 • Program na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. 

Kdo podává:

 • Podnik - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • Výzkumné organizace - samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky 

Jak podat:

 • ·       Elektronickou přihláškou: https://vyzvy.tacr.cz
 • ·       ID datové schránky poskytovatele: afth9xp

 Délka trvání programu:

 • 6 let (2012 – 2017) 

Nutné spolufinancování! 

Míra podpory je uvedena v Zadávací dokumentaci každé soutěže. 

Vybrané projekty musí být ukončeny alespoň jedním z podporovaných výsledků, a tyto výsledky musí být skutečně aplikovány: 

 • N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
 • R – software;
 • Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
 • V – výzkumná zpráva.

 

ZETA 

zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

Program je komplementární k aktivitám financovaným v rámci specifického cíle 2.5. Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, který je zaměřen na mobilitu z podnikové sféry do výzkumných organizací nebo na mezinárodní mobilitu.

 Cíle programu:

 • zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
 • zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem
 • podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.
 • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků (dílčí cíl)

 Délka trvání programu:

 • 9 let (2017 – 2025), veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2017 až 2021
 • 2024 – 2025 období implementace

 Délka trvání projektu:

 • 12 – 24 měsíců

 Nejvyšší povolená míra podpory:

 • na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů
 • maximální částka finanční podpory na jeden projekt je 5 mil. Kč.

 Podmínky poskytnutí podpory:

 • nejméně čtyřčlenný řešitelský tým (3 studenti/mladí výzkumníci + 1 mentor)
 • v řešitelském týmu jsou zaměstnanci uchazeče
 • vedoucím týmu může být pouze student nebo mladý výzkumný pracovník (do 35 let)
 • v řešitelském týmu mohou být pouze studenti nebo výzkumní pracovníci do 35 let
 • mentor je starší 35 let, má odpovídající zkušenosti z akademické nebo aplikační sféry
 • nutná spolupráce s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace

 Očekávané výsledky:

 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie;
 • R – software;
 • F – průmyslový a užitný vzor;
 • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem;
 • Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem;
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
 • Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva
 • O - ostatní.

  

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém