10. červen 2014 7159 hor

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

TA ČR zabezpečuje:

  • přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
  • hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
  • poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 
  • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a dosažených výsledků,
  • poradenství řešitelům projektů, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
  • podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
  • jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

Více informací na stránkách TA ČR

Programy TA ČR:

BETA2 - Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy

ÉTA - Podpora zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

GAMA 2 - Ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické uplatnění a komerční využití

Národní centra kompetence – Podpora spolupráce již existujících úspěšných center, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému

THÉTA - Modernizace energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií

ZÉTA - podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let

Resortní programy:

DOPRAVA 2020+ - Modernizace dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby - program Ministerstva dopravy

Prostředí pro život - Zdravé a kvalitní životní prostředí a udržitelnost využívání přírodních zdrojů - program Ministerstva životního prostředí

TREND - Výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost - nové produkty, výrobní postupy a služby - program Ministerstva průmyslu a obchodu

Mezinárodní programy a výzvy:

Program DELTA 2 - podpora bilaterálních projektů mezi českými výzkumníky a jejich zahraničními partnery převážně ze zemí mimo evropský hospodářský prostor.

Prostřednictvím mechanismu ERA-NET Cofund TA ČR finančně podporuje české výzkumníky v multilaterálních projektech prostřednictvím společných výzev ve vybraných ERA-NET cofundech.

Podrobné informace o mezinárodních programech najdete ZDE.

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém