28. listopad 2014 7085 hor

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

V případě zájmu o podání projektu do programu OP VVV je nutno předem kontaktovat Projektové a investiční oddělení LFP.

Aktuálně otevřené výzvy najdete na tomto odkazu Avíza nadcházejících výzev najdete na tomto odkazu.

Při zpracování a podávání projektů se jednoznačně klade důraz na:

  • slučování projektů obdobného zaměření.
  • maximální centralizaci projektů pod hlavičku UK.
  • Projekty musí být konkrétně odkázány na Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy (odkaz zde) a na Dlouhodobý záměr Lékařské fakulty (odkaz zde).
  • novým faktorem, který výrazně ovlivní úspěšnost projektu podaného za LF v Plzni, je jeho jednoznačná návaznost na Regionální inovační strategii ČR – Plzeňský kraj (tzv. RIS3, odkaz zde), která byla schválená Zastupitelstvem Plzeňského kraje v 9/2014. Díky této strategii má Plzeňský kraj možnost získat finanční prostředky z rozpočtu EU na plnění svých strategických cílů, které si ve strategii vytýčil, a o které nemusí v rámci ČR soutěžit.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

OP VVV navazuje na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Oblasti intervencí zahrnují:

a. Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání

b. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

 

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)

Investiční priorita - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

 

Specifický cíl 1: Posílit excelenci ve výzkumu

Specifický cíl 2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost

Některé příklady podporovaných aktivit:

–       dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV a výzkumná centra

–       budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV a výzkumných center v Praze

–       rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry.

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF)

Zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

Investiční priorita 1: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání.

Investiční priorita 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

 

  • Specifický cíl 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
  • Specifický cíl 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
  • Specifický cíl 3 - Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace
  • Specifický cíl 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
  • Specifický cíl 5 - Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Některé příklady podporovaných aktivit:

–       zkvalitnění výuky na VŠ - Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ

–       podpora rozvoje studijních programů/oborů orientovaných prakticky/profesně, podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry, podpora podnikavosti studentů, podpora výuky tzv. soft skills dovedností

–       rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ

–       opatření k podpoře studentů se specifickými potřebami (SP) a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin

–       vytvoření či modernizace výzkumně orientovaných studijních programů/oborů

–       posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektor do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků.

 

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)

Zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Ukončené výzvy najdete na tomto odkazu.

 

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém