12. prosinec 2014 6780 hor

Postup při podávání projektů

 • Žadatel na základě vyhlášené výzvy konzultuje Žádost o podání projektu (Příloha 1) s Projektovým a investičním oddělením (dále jen „PIO“) fakulty.
 • Vyplněnou Žádost o podání projektu předkládá žadatel vedoucímu svého pracoviště a ve stanoveném termínu odešle elektronicky na adresu pgc@lfp.cuni.cz
 • V případě nutnosti podpisu rektorem je nutné návrh předložit 20 pracovních dnů před termínem pro podání konečné přihlášky poskytovateli dotace.
 • V průběhu přípravy návrhu projektu je žadatel povinen konzultovat s PIO, Ekonomickým oddělením a Osobním a mzdovým oddělením fakulty především ekonomickou a personální část projektu.
 • Jestliže projekt vyžaduje finanční, materiální nebo jinou spoluúčast fakulty, je nutné předložit žádost o spolufinancování, její zdůvodnění, stručný návrh projektu a jeho přínos pro fakultu
 • PIO vede evidenci projektů na základě podaných žádostí a zajistí vyjádření vedení fakulty zejména k finanční spoluúčasti fakulty.
 • Plánované pořízení investice vyžaduje projednání postupu s investičním referentem a vedením fakulty.
 • Předpokládá-li projekt instalaci nových přístrojů či provozně-technické změny, projedná žadatel další postup s Provozně technickým oddělením.
 • Pokud připravovaný projekt vyžaduje souhlas Etické komise nebo Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty (Projekt pokusů), zajistí žadatel ve spolupráci s PIO souhlas odborných komisí
 • Fakultní formuláře Žádosti o vydání souhlasného stanoviska Etické komise jsou uvedeny v příloze.
 • Žadatel zpracuje návrh projektu dle pravidel výzvy a ve stanoveném fakultním termínu předkládá PIO k finální kontrole před odesláním
 • Kontrolu formálních náležitostí návrhu projektu a jeho odeslání poskytovateli dotace zajišťuje PIO.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém