30. prosinec 2014 5023 hor

Horizont 2020

„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7.RP) liší větším důrazem na podporu inovací a v podpoře inovací u malých a středních podniků a větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola-nahoru) při formulaci výzkumných témat.

Cílů programu Horizont 2020 má být dosaženo pomocí tří vzájemně se podporujících priorit (pilířů), jimiž jsou:

 • Vynikající věda: Cílem tohoto pilíře je především podpora excelentního výzkumu a vzniku podmínek pro excelentní výzkum. Prioritou tedy je především rozvíjet talenty v Evropě, poskytovat výzkumným pracovníkům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře, umožnit mobilitu vědeckých pracovníků, podporovat projekty hraničního výzkumu i vývoj nových ambiciózních technologií.
 • Vedoucí postavení v průmyslu: Cílem je zatraktivnění EU jako místa pro investice do výzkumu a inovací (včetně ekoinovací) a to prostřednictvím podpory činností, které jsou v souladu s potřebami hospodářské sféry. Tento pilíř poskytuje významné investice do rozvoje klíčových průmyslových technologií a mimo jiné by tak měl maximalizovat růstový potenciál evropských společností poskytnutím adekvátního financování. V rámci tohoto pilíře jsou také podporovány inovační aktivity malých a středních podniků (MSP) směřující k jejich přeměně na firmy světového významu.
 • Společenské výzvy: V rámci tohoto pilíře je podporován výzkum, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost např. v oblasti zdraví, energetiky nebo dopravy. Tyto oblasti jsou proto také dílčími prioritami jednotlivých politik růstové strategie Evropa 2020. Řešení projektů vycházejících z těchto tzv. společenských výzev by mělo vést k propojení zdrojů a znalostí napříč různými oblastmi, technologiemi a obory, včetně sociálních a humanitních věd. Jedná se o široký rozsah činností od výzkumu až po produkci. Mimořádným důraz je přitom kladen na činnosti související s inovacemi, jako je ověřování výroby a testování nových produktů nebo podpora zadávání veřejných zakázek a uvádění inovací na trh.

Více informací o Rámcovém programu pro výzkum a inovace lze nalézt na následujících odkazech:

 • Český portál programu Horizont 2020 - aktuální informace - H2020 (cz)
 • Portál Evropské komise k programu Horizon 2020 (en)
 • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal (en)
 • Kolektiv autorů Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR připravil v návaznosti na dostupné aktuální zdroje informací novou brožuru "HORIZONT 2020, stručně o programu", která Vás provede základní strukturou rámcového programu pro výzkum a inovace. Brožuru naleznete zde.
 • Česko - anglický slovníček nejpoužívanějších výrazů a zkratek v H2020,najdete zde.
 • Evropská komise připravila strukturovaný přehled všech dokumentů, které se úzce vážou k problematice programu Horizont2020. Zájemci zde najdou přehledně uspořádané a dostupné dokumenty (v EN) včetně právních dokumentů, příruček, formulářů a dalších dokumentů, které by měly významně napomoci podávání návrhů projektů ve výzvách - seznam dokumentů zde.
 • Seznam národních kontaktů pro jednotlivé oblasti k nalezení zde.
 • Národní kontakt pro oblast zdraví je Eva Sebroňová – kontakt zde

Identifikační údaje UK: PIC 999923434, profil organizace v Aj na tomto odkazu.

Webové stránky Evropského centra UK najdete na tomto odkazu. Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont 2020, Erasmus+ a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace CZELO, která poskytuje bezplatné stáže.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém