24. červenec 2015 3532 hor

Rozvojové programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje každým rokem rozvojové programy pro veřejné vysoké školy. Cílem institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru ministerstva a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

 Rozvojové programy se vyhlašují pro ve dvou částech:

 A. Institucionální program (IP)

V rámci institucionálního programu může ministerstvo jednotlivým veřejným vysokým školám poskytnout příspěvek na základě žádosti v podobě institucionálního plánu vysoké školy pro dané období.

Prostřednictvím institucionálního plánu deklaruje vysoká škola záměr dosáhnout konkrétních cílů vycházejících jak z Dlouhodobého záměru ministerstva, tak z jejího dlouhodobého záměru a jeho aktualizace. Institucionální plán musí obsahovat návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů. Institucionální plán je projednán správní radou vysoké školy.

V rámci institucionálních plánů je část finančních prostředků rozdělena formou vnitřní soutěže na níže uvedené okruhy:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.  

B. Centralizované rozvojové programy

V rámci centralizovaných rozvojových programů může být veřejné vysoké škole poskytnuta dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provede Rada programů, složená ze zástupců MŠMT, České konference rektorů a Rady vysokých škol.

Počet projektových žádostí, které může každá veřejná vysoká škola předložit, je v jednotlivých programech omezen. Předkládané projekty by měly vycházet z analýzy činností a výsledků veřejných vysokých škol za uplynulé období a mohou být realizovány buď formou spolupráce vysokých škol (konsorcií) nebo samostatně.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém